18 Kasım 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31663

YÖNETMELİK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/6/2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer alan “Personel ve Eğitim Daire ” ibareleri “Personel Daire” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Giriş sınavı: Uzman yardımcılığına giriş için yazılı ve sözlü veya İdarece uygun görülmesi halinde yalnızca sözlü olarak yapılacak olan özel yarışma sınavını,”

“ğ) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bunlardan” ibaresi “Bu adaylardan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Bütçe ve Bütçe Politikası, Türk Bütçe Sistemi” ibaresi “Bütçe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak veya İdarece yalnızca sözlü sınav yapılmasına karar verilmesi halinde; öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Sadece sözlü sınav yapılması durumunda adaylar yazılı sınav ile aynı konulardan sorumludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınavında başarı sıralaması, yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde bu sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması, sadece sözlü sınav yapılması durumunda ise sözlü sınav puanı dikkate alınarak belirlenir. Başarı sıralaması başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle belirlenir ve adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Sadece sözlü sınav yapılması durumunda adayların puanlarının eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yer alan “, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/6/2012

28334

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/10/2014

29147