16 Kasım 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31661

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖN LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin lisans ve ön lisans programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43, 44, 45, 46 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Aktif öğrenci: İlgili dönemde derse kayıt yaptıran ve öğrencilik haklarından yararlanan öğrenciyi,

b) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) AODR: Avrupa Ortak Dil Referansını,

ç) Bölüm başkanı: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarındaki bölüm başkanlarını,

d) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere kayıtlı bulundukları programın önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Ders koordinatörü: Ders amaç ve hedeflerini, içeriklerini, ölçme değerlendirme yöntemlerini, dersin öğrenim çıktılarını belirleyen ve program çıktıları ile ilişkilendiren kişiyi,

f) Dönem: Yarıyıllık eğitim sistemine tabi bölümlerde güz ve bahar yarıyılını, yıllık eğitim sistemine tabi bölümlerde ise bir eğitim-öğretim yılını,

g) Dönem sonu not ortalaması (DNO): Ders planında ilgili dönemde belirlenen derslere göre hesaplanmış not ortalamasını,

ğ) Dönem sonu sınavı: Güz, bahar dönemi ile yaz öğretimi sonunda yapılan final sınavlarını,

h) Eğitim birimi: İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

ı) Fakülte: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı fakülteleri,

i) Genel not ortalaması (GNO): Öğrencinin almış olduğu ve notu oluşmuş derslerin ortalamasını,

j) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulu, yüksekokullarda yüksekokul kurulu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

k) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

l) İşletmede mesleki eğitim: Öğrencilerin, eğitim gördükleri yükseköğretim programı ile ilgili işletmelerde uygulamaların içinde yer alarak mesleki bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayan ve Üniversitenin akademik takvimine uygun olarak tam zamanlı eğitim-öğretim dönemi içinde yapılan uygulamalı eğitimi,

m) Meslek yüksekokulu: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

n) Pasif öğrenci: Sistem üzerinde kaydı olmakla beraber öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrenciyi,

o) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

ö) Senato: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

p) Staj: İşletmelerdeki kısa dönem mesleki uygulamayı,

r) Uluslararası ortak ön lisans/lisans programı: İlgili kurulun kararı, Senatonun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile imzalanan protokol çerçevesinde açılan programı,

s) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

ş) Üniversite Yönetim Kurulu: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

u) Yüksekokul: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yeni Kayıt, Öğrenci Katkı Payı, Kayıt Yenileme, Danışmanlık, Yatay-Dikey

Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ve İntibak

Yeni kayıt

MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına yeni kayıt yaptırabilmek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ilgili programa yerleştirilmiş olmak gerekir.  Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin ve uluslararası andlaşmalar gereği Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında burslu olarak öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve yerleştirme işlemlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve anılan bent kapsamında çıkarılan ilgili mevzuat hükümleri ve söz konusu mevzuat doğrultusunda alınan Senato kararları uygulanır.

(2) Yeni kayda hak kazananlar belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırırlar. Kaydını e-Devlet üzerinden yaptıranlardan kayıt için ayrıca belge istenmez. e-Devlet üzerinden kayıt yaptırmayanlar kayıt belgelerini Üniversite tarafından belirlenen ve resmi internet sitesinde ilan edilen tarihler arasında Üniversitenin kayıt bürolarına teslim etmek zorundadır. Kayıt işlemleri için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(3) Yeni kayıt tarihleri, kayıt sırasında istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversite tarafından belirlenerek ilan edilir.

(4) Üniversitenin başka bir yükseköğretim kurumuyla uluslararası ortak yürüteceği programlara kayıt yaptıracakların kayıt işlemleri, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

(5) Yeni kayıt yaptıran öğrencilere öğrenci kimlik kartı düzenlenir.

(6) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi durumunda bu kişilerin kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(7) Öğrenci adayları, kendileri veya noter onaylı vekilleri aracılığıyla yeni kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

Özel yetenek sınavı ile yerleştirilen öğrenciler

MADDE 6 – (1) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara başvuran aday öğrenciler, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre ilgili oldukları programlara kabul edilirler. Bu öğrencilerin kayıt işlemleri 5 inci madde hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti, kredi başı katkı payı

MADDE 7 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüğü bulunan öğrenci tarafından, anılan mevzuat doğrultusunda belirlenen öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Eğitim ve öğretim başladıktan sonra, katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış olup Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılda ödemiş oldukları katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının/öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği yükseköğretim kurumları arasındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.

(4) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla, sınıf bazında yapılacak sıralamada ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.

Danışmanlık

MADDE 8 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili kurul kararıyla bir öğretim elemanı danışman olarak atanır.

(2) Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler, öğrencinin devam etmekte olduğu lisans/ön lisans programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur ve ders plan değişikliği nedeniyle uygulanacak intibaklar konusunda öğrenciyi yönlendirir.

(3) Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini seçer ve danışmanın onayı ile kaydı tamamlanır.

(4) Danışman öğretim elemanları haftalık programlarında öğrenci görüşme saatlerini ilan eder.

(5) Geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman bu durumu bir yazı ile ilgili bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, bu danışman yerine geçici olarak kayıt süresince bir öğretim elemanını görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, derse yazılmasını danışman onayı ile yaparak kaydını yenilerler. Kaydını yenileyen öğrenci aktif öğrenci statüsü kazanır. Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara uymayan veya ödemesi gereken katkı payı/öğrenim ücreti varsa bunları ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez, bu öğrenci pasif öğrenci statüsüne girer. Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri ve eksik ders almış oldukları dönemler öğretim süresinden sayılır.

(2) Öğrencilerin normal ders yükü, bulundukları dönem ve alt dönemlerden alınacak derslerle birlikte 30 AKTS’dir. Öğrenci danışmanının onayı ile normal ders yüküne ilave olarak 10 AKTS kredilik derse veya iki derse kayıt yaptırabilir. Öğrenci; alt dönemlerden hiç almadığı, devam şartını sağlamadığı ve başarısız olduğu derslere öncelikle kayıt yaptırmak zorundadır. Bu derslerin farklı dönemlere ait dersler olması halinde ise öğrenciler, en önceki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait derslere kaydolurlar.

(3) Seçmeli derslere ilişkin olarak aşağıdaki hususlar uygulanır:

a) Başarısız olunan seçmeli derslerin yerine, açılan diğer seçmeli derslere kayıt yapılabilir. Ancak kaydolunmuş ve açılmış olan seçmeli ders bırakılamaz.

b)Yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan seçmeli dersin açılmaması halinde yerine, açılan diğer seçmeli derslere kayıt yapılabilir.  Ancak kaydolunmuş ve açılmış olan seçmeli ders bırakılamaz.

(4) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile bazı dersler ön koşullu ders olarak belirlenebilir. Bu şekilde bir üst sınıftaki koşula bağlı dersi almak için ön koşul dersi olarak belirlenen dersten başarılı olunması zorunludur. Ön koşul olarak belirlenen dersler her yarıyılda açılmak zorundadır.

(5) Lisans programlarında; ilk iki yarıyıl sonundan veya yıllık program olan bölümlerde birinci yılın sonundan itibaren, bulunduğu döneme kadar tüm derslerini alıp başarmış olmak şartı ile genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan öğrenciler bulundukları dönemin bir üst sınıfından ders alabilirler. Bu öğrenciler bir dönemde 30 AKTS ile birlikte 15 AKTS kredilik derse veya üç derse kayıt yaptırabilirler. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı notları genel not ortalamasına katılır.

(6) Ön lisans programlarında; ilk yarıyıl sonundan itibaren, tüm derslerini alıp başarmış olmak şartı ile genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan öğrenciler üçüncü yarıyıldan ders alabilirler. Bu öğrenciler bir dönemde 30 AKTS ile birlikte 15 AKTS kredilik derse veya üç derse kayıt yaptırabilirler. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı notları genel not ortalamasına katılır.

(7) Çift ana dal ve yan dal programında kayıtlı lisans/ön lisans öğrencileri kayıtlı oldukları her iki programdan bir dönemde toplam 30 AKTS ile birlikte 15 AKTS kredilik derse veya üç derse kayıt yaptırabilir.

(8) İşletmede mesleki eğitim yürüten lisans ve ön lisans programlarında, öğrencilerin uygulama yapmak üzere işyerlerine gönderilebilmesi için;

a) Ön lisans programlarında ilk iki dönem sonundaki veya sonraki dönemlerdeki genel not ortalamalarının en az 1.80,

b) Lisans programlarında altıncı yarıyıl sonundaki veya sonraki dönemlerdeki genel not ortalamalarının en az 1.80,

olması şarttır.

(9) Mazeretleri nedeniyle süresi içinde kayıt yenileyemeyen öğrenciler; akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili bölüm/program başkanlığına kayıt yenileme başvurusunu yapar. Mazeretleri, Senatonun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulunca kabul edilenlerin kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilir. Derse kayıt olma işleminden öğrenci sorumludur.

(10) Ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, ders programlarında çakışan derslere kayıt olamaz. Ancak devam şartı sağlanmış önceki dönem dersleri için bu fıkradaki ders çakışmasına ilişkin hüküm uygulanmaz. Bununla birlikte akademik takvimde belirlenen mazeretli ders kayıt tarihlerinde, öğrencinin başvurusu üzerine bölüm başkanlığının uygun görüşü ve eğitim biriminin yönetim kurulu kararıyla çakışan ders farklı programlardan da alınabilir.

(11) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almak istediği ders açılmadığı takdirde farklı programdan ders alma talepleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir.

(12) Öğrenci almış olduğu zorunlu iki dersten, dönemin dördüncü haftası sonuna kadar danışmanının onayını alarak çekilebilir.

Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal ve yan dal

MADDE 10 – (1) Üniversite içinden veya dışından Üniversiteye bağlı birimlere yapılacak her türlü yatay geçiş, çift ana dal ve yan dal işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Üniversite içinden yapılacak yatay geçiş kontenjanları, ilgili kurulca belirlenir ve Senato tarafından onaylanır. Üniversite dışından yapılacak yatay geçişler için kontenjanlar ise Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. İntibak işlemleri Senato tarafından intibaka ilişkin olarak kabul edilen yönerge hükümlerine göre ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

(3) Bu Yönetmelik uyarınca yatay ve dikey geçiş yapacak öğrenciler, İngilizce eğitim yapılan programlarda Senatonun kabul ettiği İngilizce başarı belgelerinden herhangi birini sunmak veya Üniversitenin belirlediği birim tarafından düzenlenen İngilizce yeterlik sınavını başarmak zorundadır. Bu belgelerden herhangi birini sunamayan ve/veya Üniversite tarafından düzenlenen İngilizce yeterlik sınavını başaramayan öğrenciler, 28/11/2019 tarihli ve 30962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller ve Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca dil öğrenimi görürler.

(4) Üniversitenin lisans programlarına başvuran dikey geçiş öğrencileri, ÖSYM tarafından yerleştirilir. Dikey geçiş öğrencilerinin kayıt işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(5) İntibak işlemleri 23 üncü maddede yer alan başarı notu değerlendirmelerine uygun olarak ilgili kurullar tarafından yapılır.

Önceki öğrenmelerin tanınması

MADDE 11 – (1) Üniversite bünyesindeki programlara kabul edilmiş olan öğrencilerin, kabul edilmiş oldukları programın öğrenme kazanımları ile ilişkili olarak yükseköğretim kurumları dışında kazanmış oldukları öğrenme kazanımları, ilgili program kapsamında yer alan derslerin öğrenme kazanımları ve kredileri ile ilişkilendirilebilir. Önceki öğrenmelerin tanınması işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından kabul eden yönerge ile yürütülür.

Kredi ve not transferi

MADDE 12 – (1) Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yan dal, af, akademik değişim programları veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olup Üniversiteye yeni kaydolan öğrencilerin kredi ve not transferleri Senato tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır.

Sosyal ve akademik gelişim faaliyetlerinin tanınması

MADDE 13 – (1) Üniversite bünyesindeki programlara kabul edilmiş olan öğrencilerin, sosyal, akademik, kültürel faaliyet, etkinlik katılımları ile güz-bahar yarıyıllarında takip edecekleri yüz yüze ya da çevrimiçi faaliyetler aracılığıyla farklı alanlarda edinecekleri yeterliliklerin kayıt altına alınması işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından kabul edilen yönerge hükümleri uyarınca yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim, yıl veya yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarını kapsar. Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere on dört haftadır. Senato gerekli gördüğü durumlarda yarıyıl sürelerini uzatabilir.

(3) Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir. Mücbir sebepler halinde Senato tarafından akademik takvim yeniden düzenlenerek güncellenebilir.

(4) İlgili kurulların kararı ve Senato onayı ile öğretim yılına ilave yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi, YÖK’ün belirlediği ilkeler ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(5) Resmî tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılamaz. Ancak gerektiğinde dersi veren birim tarafından önerilen ve Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülen dersler ve sınavlar cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

Öğrenim süreleri

MADDE 15 – (1) Azami eğitim-öğretim süreleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtildiği şekilde uygulanır.

(2) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhil değildir.

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(4) Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

(5) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

(6) Üniversite içinde ve Üniversite dışından yatay geçiş yoluyla eşdeğer programlara kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki programda geçirdikleri süreler azamî öğrenim sürelerine dâhil edilir.

(7) Eğitim gördükleri programdan farklı bir programa merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan öğrencilerin azamî süreleri, geçiş yaptıkları programa intibakları sonrasında, intibak edildikleri yıl veya yarıyılın süreleri, programın azamî süresinden çıkartılarak hesaplanır.

Öğretim planları

MADDE 16 – (1) Ders plan ve kredileri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (a) ve (b) fıkraları gereğince, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre Senato tarafından belirlenir. Ders plan ve kredilerindeki güncellemeler Senato tarafından belirlenen tarihler arasında yılda bir kez yapılır.

(2) Üniversitenin ders programları, Üniversitenin kurumsal öğrenme çıktıları, programların özellikleri ve öğrenci merkezli öğrenim yaklaşımı esas alınarak, ön lisans programları için TYYǒnin beşinci, lisans programları için altıncı düzey yeterlilik tanımları ile TYYÇ Temel Alan Yeterlilik tanımları ve kredi aralıkları göz önünde bulundurularak öğrencilerin, ilgili programı başarı ile tamamladıkları zaman kazanmış olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyleri açık bir şekilde belirtilerek tasarlanır ve güncellenir.

(3) Öğretim planındaki dersler, hem ulusal kredi hem de AKTS kredisi ile belirlenir. Ulusal kredilerin hesabında, teorik derslerin haftalık bir saati bir kredi, uygulama ve laboratuvar çalışmasının haftalık iki saati bir kredi olarak değerlendirilir (buçuklu olan derslerin kredisi bir üst değere yuvarlanır). AKTS kredisi hesabında Bologna kriterleri uygulanır. İlgili programın amaç ve hedefleri doğrultusunda, program kazanımları, ders ve laboratuvar, ödev, proje, uygulama, atölye, staj, seminer, klinik çalışması, işletmede mesleki eğitim, tez, teknik gezi ve benzeri diğer öğrenme faaliyetleri ile bunların içerik ve öğrenme çıktılarını, öğrenme, öğretme, ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımları ile öğrencinin iş yüküne dayalı olarak hesaplanır ve her eğitim-öğretim yarıyılı için 30 AKTS kredisi olacak şekilde gerçekleştirilir.

(4) Öğretim planında yer alan dersler; temel alan dersleri, mesleki alan dersleri, uzmanlık dersleri, yetkinlik dersleri, staj ve işletmede mesleki eğitim ana kategorileri içerisinde sınıf içi ve dışı öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsar. Dersler zorunlu, seçmeli, ön ve/veya eş koşullu olabilir. Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu dersleri ile ders programında gösterilen türde ve sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür.

(5) Derslerin öğretim dili Türkçedir. Yabancı dil yeterliği almış öğrenciler için yabancı dil destekli programlar uygulanabilir. Ancak ilgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin alınması, uygulanması, sınavlarının yapılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(6) Derslerin öğretim süresince dönemlere veya yıllara göre dağılımı, derslerin teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri, kredi değeri ve varsa koşulları ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Koşullu ders uygulaması, alınan karardan bir akademik yıl sonra uygulamaya girer.

(7) Haftalık ders programları ilgili kurul kararları ile Senatoya sunulur. Senato onayından geçen haftalık ders programları; öğretim başlamadan önce akademik takvimde belirlenen süre içinde ilan edilir. Seçmeli derslerin açılması ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından yapılır.

(8) Staj ve işletmede mesleki eğitim; kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda, Senato tarafından kabul edilen ilgili birimlerin yönerge ve esasları çerçevesinde yürütülür. Bu çalışmalar, akademik takvimin teorik eğitim, ara tatil ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir, gerekli görüldüğü durumlarda akademik takvimden daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

(9) Örgün eğitim-öğretim programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen bazı dersler, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde, Senatoca belirlenen esaslara göre tamamen veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 17 – (1) Lisans ve ön lisans öğrenim programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler öğrencinin almakla yükümlü olduğu, seçmeli dersler ise belirlenen koşullar çerçevesinde öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği derslerdir.

Kalite süreçleri

MADDE 18 – (1) Üniversite bünyesindeki eğitim-öğretim programlarının ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve bu konuya ilişkin diğer hususlar, ilgili mevzuat hükümleri ve Üniversitenin kurumsal kalite politikaları doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

Ön koşul ve eş koşul dersleri

MADDE 19 – (1) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri belirlenebilir:

a) Ön koşul dersi; bir dersten önce alınan ve en az DD veya YT notu alınması gereken derstir.

b) Eş koşul dersi; bir dersle birlikte alınması gereken derstir. Bu derslere birlikte kaydolunur, dersler birlikte bırakılır veya derslerden birlikte çekilinir. Eş koşul dersi önceki bir dönemde geçer not ile tamamlanmış ise, bu ders özelinde eş koşul şartı sağlanmış kabul edilir.

(2) Öğrenciler, ön koşulunu/eş koşulunu sağlamadıkları derslere kaydolamazlar. Ulusal veya uluslararası değişim programlarına katılan öğrenciler, özel öğrenci olarak Üniversitede ders almak isteyen öğrenciler ile Üniversitede kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrenciler için de bu maddedeki hükümler uygulanır.

(3) Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşulunu/eş koşulunu sağlamak için kullanılabilir.

Yabancı dil hazırlık programında alınan notlar

MADDE 20 – (1) Yabancı dil hazırlık programındaki notlar, sınavlar ve başarı durumu ile ilgili hususlarda; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller ve Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslerin Yapılma İlkeleri, Sınavlar ve Başarı Değerlendirme,

İtiraz Ders Tanım ve Uygulamaları

Derslerin yapılma ilkeleri

MADDE 21 – (1) Her ders için bir ders koordinatörü atanır. Üniversite ortak derslerine Senato, eğitim birimleri ortak derslerine birim kurulları, bölüm derslerine ise bölüm kurulları tarafından koordinatör atama işlemi yapılır. Ders koordinatörü ders tanım ve uygulama bilgilerini, dersi verecek bütün öğretim elemanlarının görüşünü alarak belirler. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile kullanılacak yöntemler Senato tarafından kabul edilen ilgili yönergede belirlenir.

(2) Teorik derslere %70 ve laboratuvar, atölye gibi uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarında en az %80 devam şartı aranır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsız öğrencilerin durumu ilgili öğretim üyesi tarafından dönemin son haftasında ilan edilir ve bu öğrenciler dönem sonu sınavına giremezler. Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetleri ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenir ve dönemin ilk haftasında ilan edilir. Devam zorunluluğuna ilişkin yabancı diller ve hazırlık eğitimi veren birimlerin yönergelerinde özel düzenlemeler getirilebilir.

Sınavlar ve başarı değerlendirme

MADDE 22 – (1) Derslerde kullanılacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri ders kayıt tarihinden önce ilan edilir. Tüm dersler için, sınav türleri, ölçme sayısı ve oranları Senato tarafından kabul edilen yönergede belirlenen ilkelere göre düzenlenir.

(2) Yıl içi sınav uygulanan derslerde sınav tarihleri, dersi veren öğretim elemanı veya öğretim elemanlarının önerileri alınarak bölüm başkanlıkları tarafından belirlenir. Yıl içi sınav programları sınavdan en az bir hafta önce ilan edilir.

(3) Dönem sonu sınav programları, ilgili kurullar tarafından hazırlanır ve akademik takvimde belirlenen sınav dönemi başlamadan en geç iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar programda ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Sınav düzeni, sınav görevleri hususunda uyulacak kurallar ile sınav görevlilerinin yetki ve sorumlulukları Senato tarafından kabul edilen yönerge hükümlerine göre belirlenir.

(4) Yıl içi ve yarıyıl sonu sınavları dışındaki diğer sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir.

(5) Dönem içi ölçme sonuçları; öğretim elemanları tarafından ölçmenin yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde öğrencilere ilan edilir.

(6) Dönem sonu başarı değerlendirmeleri ilgili yönerge hükümlerine göre yürütülür.

(7) Dönem sonu başarı notları; sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde dersin koordinatörü tarafından ilan edilir ve başarı listeleri bölüm başkanlığına iki nüsha olarak teslim edilir. Bölüm başkanı listelerden birini en geç iki gün içerisinde öğrenci işleri birimine teslim eder.

(8) Bölüm/programa ait aynı kodlu derslerin ölçme ve değerlendirme işlemleri ortak yapılır. Üniversite genelinde ön lisans ve lisans düzeyinde ortak kodla yürütülen derslerin ölçme ve değerlendirme işlemlerinin nasıl yapılacağı Senato tarafından belirlenir.

(9) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gözetmenleri sorumludur.

(10) Tamamen veya kısmen internet destekli uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik hususlar Senatoca belirlenen esaslara göre yürütülür.

Ders başarı notu

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin aldıkları derslerde gösterdikleri başarı notları, mutlak notların bir sınıf içerisindeki istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak Senato tarafından konu ile ilgili kabul edilen yönerge hükümlerine göre hesaplanır ve harfli başarı notlarına dönüştürülerek belirlenir.

(2) Ders başarı notu, dönem içi ve dönem sonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfları hariç, dönem içi ve dönem sonu sınavlarının oransal ağırlıkları %40’ın altında olmayacak şekilde belirlenir. Uzaktan öğretimde ise oranlar ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

(4) Asgari bağıl değerlendirme sınırına uygun olmayan öğrenci sayıları için mutlak not sistemi kullanılır. Mutlak notların harfli başarı notları ile ilişkisi ve bu notların sayısal başarı notu karşılıklarına ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır:

a) Mutlak notların harfli ve sayısal başarı notları ile ilişkisi ve anlamları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Başarı Derecesi               Başarı Notu                Harfli Başarı Notu               Katsayı

Mükemmel                      90,00-100,00                         AA                             4.00

Pekiyi                              85,00-89,99                            BA                             3.50

İyi                                   80,00-84,99                            BB                             3.00

Orta                                 75,00-79,99                            CB                             2.50

Yeterli                             65,00-74,99                            CC                             2.00

Geçer                              58,00-64,99                            DC                             1.50

Geçer                              50,00-57,99                           DD                             1.00

Başarısız                         40,00-49,99                            FD                             0.50

Başarısız                         0,00-39,99                              FF                              0.00

Devamsız                        --                                            DZ                             0.00

Sınava Girmedi               --                                            GR                             0.00

Yeterli                             --                                            YT                               --

Yetersiz                           --                                            YZ                               --

Muaf                               --                                             M                                --

Dersten Çekilme             --                                             W                                --

Eksik Not                        --                                              E                                 --

b) Harf notlarının açıklaması aşağıdaki şekildedir:

1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

2) Bir dersten FD ve FF harf notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

3) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları sağlamadığı için başarısız olan öğrencilere DZ notu verilir. DZ notu, not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.

4) Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenciye, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın GR notu verilir. GR notu, not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.

5) M notu, muafiyet sınavı ve 11 inci madde kapsamında muaf olunan derslerin başarı notu olarak verilir. M notu, not ortalamaları hesabına katılmaz.

6) YT ve YZ harf notları, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilebilmesi için kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

7) W notu, öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde dersten çekilmesi durumunda öğrencinin bu durumunu transkriptinde tanımlamak için kullanılan nottur.

8) E notu, staj gibi uygulamalı derslerde değerlendirme süreci tamamlanmamış ve notu girilmemiş olan derslere geçici olarak verilen nottur. Belirlenen süresi içerisinde ilgili dersin koşullarının sağlanması durumunda E notu ilişkili olduğu ders için başarılı nota (YT) dönüştürülür.

Notların verilmesi, açıklanması, sınav sonuçlarına itiraz ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 24 – (1) Öğretim elemanları tarafından verilen dönem sonu başarı notları, akademik takvimde belirtilen tarihte açıklanır.

(2) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata olması durumunda, not düzeltmesinin dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılması gerekir.

(3) Öğrenci, sınav sonuçlarına itirazını sınav sonuçlarının ilanını izleyen 5 iş günü içinde kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına dilekçeyle yapar. İlgili öğretim elemanı, itiraz edilen sınavı inceleyerek en geç bir hafta içinde değerlendirir ve sonucu bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir. İtiraz sonunda maddi hata saptanması durumunda, başarı durumu yeniden değerlendirilerek sonuç ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve ilan edilir. Öğrenci bu karara itiraz etmek isterse sonucun ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde Rektörlüğe dilekçe ile itirazda bulunabilir. Rektörlük ilgili sınavla alakalı uzmanlardan oluşan bir komisyon kurmak suretiyle itirazı inceler. Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

Not ortalamaları

MADDE 25 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin (AA’dan FF’ye kadar, FF dâhil) AKTS değeriyle o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir.

(2) GNO ve DNO hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama kuralı uygulanır.

(3) GNO ve DNO hesaplanırken, tekrar edilen zorunlu veya seçmeli dersin en son harf notu ve kredisi; seçmeli dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin harf notu ve kredisi esas alınır. Hiç alınmamış dersler ortalama hesabına katılmaz.

(4) Harf başarı notu YT/YZ olan derslerin kredisi tamamlanan krediye dâhil edilir, ancak bu derslerden alınan not ve kredi ortalama hesabına katılmaz.

(5) Öğrencinin dersten çekildiğini gösteren W harf başarı notlu derslerin kredisi ortalama hesabına katılmaz.

Mazeret sınavı

MADDE 26 – (1) Mazeret sınavları ile ilgili hükümler Senato tarafından düzenlenir.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 27 – (1) Her türlü sınav evrakı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına uygun olarak saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tek Ders, Mezuniyet ve Diploma

Tek ders sınavı

MADDE 28 – (1) Mezuniyetleri için staj hariç tüm derslerden devam şartını yerine getirerek FF, FD veya GR notu aldığı tek dersi kalan öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Staj hariç tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten, akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir.

(3) Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel not ortalamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(4) Bitirme çalışması, tasarım, staj, işletmede mesleki eğitim gibi uygulama gerektiren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(5) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen başvuru tarihine kadar öğrenim gördükleri birimlere müracaat ederler. İlgili birim; öğrencilerin durumunu inceledikten sonra tek ders sınav hakkı kullanılması hakkında yönetim kurulu kararı alır.

(6) Sınav notlarına itiraz eden öğrencilerin itirazlarının olumlu sonuçlanması, ulusal ve uluslararası öğrenci hareketlilik programına katılan öğrenciler ile başka bir yükseköğretim kurumunda yaz öğretimi programına katılan ve tek ders sınavına giremeyen öğrencilerin mezuniyetleri için tek derslerinin kalması durumunda, bu öğrencilere Senato kararı ile ek tek ders sınav hakkı verilebilir.

(7) Tek ders sınavında başarısız olunması halinde, öğrenciler, azamî öğrenim süreleri içerisinde, dersin açıldığı yarıyılda dersi tekrar almayı tercih edebilir veya yarıyıl sonlarında açılan tek ders sınavlarına girebilirler.

(8) Tek ders sınavının başarı değerlendirmesinde yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınmaz. Sınavdan başarılı olunması için en az DD notu alınması gerekir.

Öğrenimi bitirme ve derecesi

MADDE 29 – (1) Öğrenci, kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün çalışmalardan başarılı olmuş, beş yıllık lisans düzeyinde 300 AKTS, dört yıllık lisans düzeyinde 240 AKTS, ön lisans düzeyinde ise 120 AKTS kredisini tamamlamış, genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ise öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine 30 uncu madde hükümlerine göre düzenlenen diploma verilir.

(2) Bu madde hükmünde yer alan mezuniyet şartlarını sağlamış öğrenciler ile mezuniyet koşullarını erken sağlayan öğrenciler mezun edilir.

(3) Mezuniyet şartlarını sağladığı halde, not ortalamasını yükseltmek için öğrenimine ders alarak devam etmek isteyen öğrencilerin, dönem sonu sınavlarının son gününe kadar dilekçe ile bölüm başkanlıklarına başvurması gerekir.

(4) Öğrenciye mezuniyetinde diploma, mezuniyet not durum belgesi ve diploma eki verilir.

(5) Mezuniyet not durum belgesinde mezuniyet derecesi;

a) Başarı notu 3.50 (dâhil)-4.00 olanlar "Mükemmel",

b) Başarı notu 3.00 (dâhil)-3.49 (dâhil) olanlar "Pekiyi",

olarak belirtilir. Daha düşük başarı notu ile mezun olanların mezuniyet dereceleri belirtilmez.

(6) Yaz öğretimi sonunda mezuniyet şartlarını sağlamış öğrencilerin mezuniyet dönemi, ilgili eğitim-öğretim yılının bahar dönemi kabul edilir.

(7) %100 İngilizce programında Türkçe verilmesi zorunlu dersler hariç, tamamını İngilizce alarak tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş/tamamlamış sayılır ve kendisine 30 uncu maddede belirtilen diploma verilir. %100 İngilizce programa yatay geçiş yapan öğrencilerin İngilizce kredisi bakımından öğrenimlerini bitirmeleri/tamamlamaları sadece geçiş yapılan programdaki dersler dikkate alınarak yapılır.

(8) %30 İngilizce programında en az %30’unu İngilizce derslerden alarak 240 AKTS’yi tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş/tamamlamış sayılır ve kendisine 30 uncu maddede belirtilen diploma verilir.

Diploma, sertifika ve belgeler

MADDE 30 – (1) Fakülte ve yüksekokullarda bu Yönetmeliğe göre öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara fakülte, yüksekokul ve bölüm adı belirtilmek suretiyle lisans diploması verilir.

(2) Meslek yüksekokullarında bu Yönetmeliğe göre öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara meslek yüksekokulu ve program adı belirtilmek suretiyle ön lisans diploması verilir.

(3) Çift ana dal lisans diploması; lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu çift ana dal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.

(4) Diploma eki; akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

(5) Mezuniyet başarı belgesi; ön lisans ve lisans programlarından dereceye girerek mezun olanlara verilir. Dereceye giren mezunların başarı sıralamalarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(6) Yan dal sertifikası; ön lisans ve lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu yan dal programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Bu sertifika diploma olarak kabul edilmez.

(7) Not döküm belgesi (transkript); öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren belgedir.

(8) Öğrenci belgesi; öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren belgedir.

(9) Diploma ve sertifikaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi hazırlanır. Yeni nüsha üzerine “ikinci nüsha” ibaresi konulur.

(10) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda diploma ve/veya sertifikaların üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

(11) Mezuniyet ve diploma işlemleri, Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yürütülür.

Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 31 – (1) Normal süresi içinde mezun durumuna gelen, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin cezası almamış olan ve genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar onur, 3.50 ve üstü olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu öğrencilere durumlarını belirten özel bir belge, diplomaları ile birlikte verilir.

(2) Öğrencilerin başarı belgeleri, eğitim birimleri tarafından kendilerine veya noter onaylı vekillerine verilir.

(3) Yaz öğretimi bu madde kapsamında normal eğitim-öğretim süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Lisans öğrencilerine ön lisans diploması verilmesi

MADDE 32 – (1) Kayıtlı oldukları lisans diploma programını tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Ön lisans diploması almaya veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeye ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan ve ön lisans programlarından mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrencilere öğrenim gördükleri eğitim-öğretim programında akademik ön lisans diploması verilebilir. Akademik ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

b) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan veya o lisans programının toplam kredisini en az %60 başarı ile tamamlayan öğrenciler, müracaatları üzerine meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler. Öğrenciler meslek yüksekokullarının intibak ettirildikleri yarıyıllarda kendileri için tespit edilen dersleri almak, uygulamaları yerine getirmek ve bunlardan başarı sağlamak suretiyle meslek yüksekokulu mezunu sayılırlar. Bu öğrencilerin eğitim-öğretim programlarının seçimi, başarı dereceleri, intibakları ve alacakları derslerin tespiti ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci disiplin işlemleri

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve uygulanır.

Ulusal ve uluslararası değişim programları

MADDE 34 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir. Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki dönem ilgili üniversitelerde değişim hareketine katılabilirler. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Değişim programları çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ders almaları, öğrenim ücretleri ve benzeri konular ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili birim tarafından yürütülür. Değişim programı kapsamında gelen öğrencilere sertifika, diploma veya unvan verilmez. Aldığı dersleri ve notları gösteren öğrenci not döküm belgesi (transkript) verilir.

(3) Değişim programı çerçevesinde başka üniversitelerden ders almak isteyen Üniversite öğrencileri, bu süreler içerisinde halen Üniversitede kayıtlı öğrenci olurlar ve ilgili dönemde öğrenim ücretini Üniversiteye ödemeleri gerekir. Öğrencilerin bu kapsamda aldıkları derslerin intibakları ve ne şekilde program yükümlülüklerine sayılacağı öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

Uluslararası ortak ön lisans ve lisans programları

MADDE 35 – (1) Uluslararası ortak ön lisans ve lisans programları, ilgili birim kurulunun kararı, Senatonun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile imzalanan protokol çerçevesinde açılır.

(2) Uluslararası ortak ön lisans ve lisans programlarına ilişkin hususlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında yürütülür.

Kayıt dondurma

MADDE 36 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini Senato kararıyla belirlenen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde yerine getiremeyen öğrencilerin hakları, öğrencilerin kayıt dondurma isteminin ilgili yönetim kurulunca değerlendirilip onaylanmasından sonra saklı tutulur. Bu öğrenciler mazeretleri nedeniyle ayrıldıkları yerden öğrenimine devam ederler.

(2) Kayıt dondurma talepleri, işlem süreçleri ve kayıt dondurma süre sınırları Senato tarafından belirlenen esaslar ile düzenlenir.

(3) Kayıt dondurulan dönem öğretim süresinden sayılmaz.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 37 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, öğrenci işleri birimine yazılı olarak başvururlar. Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt olduğu yükseköğretim bölümündeki öğrenim durumunu gösteren bir belge ve kayıtta teslim ettiği diplomaları verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer. Öğrencinin Üniversiteden ilişiğini kesme tarihi, ilgili yönetim kurulunun karar aldığı tarih olarak kabul edilir.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler noter onaylı vekilleri aracılığıyla işlemlerini yaptırabilirler.

(3) Merkezi Nüfus İdari Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göre hayatta olmadığı anlaşılan öğrencinin Üniversite kaydı silinir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 26/11/2018 tarihli ve 30607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.