16 Kasım 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31661

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/9/2019 tarihli ve 30879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Öğrenci, seçmeli dersler de dahil bütün dersleri eğitim-öğretim müfredatında belirtilen yarıyılda almak zorundadır. Ancak istisnai durumlar Senato tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre düzenlenir. Ayrıca, ön koşullu derslerin alınabilmesi için başarılması zorunlu olan dersler, ilgili birimlerin yönetim kurulu kararıyla farklı dönemlerde de açılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “ve” ibareleri “veya” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Dördüncü veya beşinci sınıfta olup herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 2.00’ın altında olan öğrenciler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/9/2019

30879

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/7/2021

31552