15 Kasım 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31660

YÖNETMELİK

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEK SEÇİM KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 18/2/2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “bir” ibaresi “iki” olarak, üçüncü fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde geçen “altı” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylar sınavına girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça unvanına denkliği sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/2/2018

30336