13 Kasım 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31658

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE

ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/7)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2021/12)

 

MADDE 1 – 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“g) Hesaptan hesaba işyeri ödemeleri: 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:2020/4)’in 4 üncü maddesinde tanımlanan hesaptan hesaba işyeri ödemelerini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Hesaptan hesaba işyeri ödemelerinde gönderenden ücret alınamaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/3/2020

31061

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/12/2020

31351

2-

9/8/2021

31563