10 Kasım 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31655

YÖNETMELİK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu personelinin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurlarının disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Disiplin Amirleri Cetvelinde gösterilmiştir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 25/8/2006 tarihli ve 26270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.