9 Kasım 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31654

YÖNETMELİK

Kırklareli Üniversitesinden:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ GIDA AR-GE İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE   1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesi Gıda Ar-Ge İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırklareli Üniversitesi Gıda Ar-Ge İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kırklareli Üniversitesi Gıda Ar-Ge İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Kırklareli Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Kırklareli Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; gıda alanı ile ilgili yürütülecek araştırma, uygulama, eğitim faaliyetlerini koordine ederek gıda sektörüyle ilgili ihtiyaç duyulan konularda bilimsel araştırmalar yapmak, Üniversite ve sanayi arasında işbirliğinde bulunmak, Ar-Ge, uygulama ve araştırma sırasında ortaya çıkabilecek problemleri çözecek çalışmalar yapmak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmaları kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Katma değeri yüksek gıda ürünlerinin tasarımı ve üretimi hakkında, gıda ve sağlık, gıda ve beslenme, gıda kalite ve güvenliği, gıda tüketimi konularında araştırma projeleri yapmak, danışmanlık hizmeti vermek ve bu konudaki çalışmalara katılarak araştırma ve planlama potansiyelini artırmak.

b) Sektör temsilcileri ile işbirliği halinde araştırma ve geliştirme projeleri gerçekleştirmek.

c) Gıda sektöründeki çalışmaları yakından takip etmek, bu bilgileri ulusal gıda sektörünün hizmetine sunmak.

ç) Ulusal ve uluslararası nitelikteki panel, konferans, sempozyum ve kongre gibi faaliyetlerin organize edilmesine öncülük etmek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt dışında ve yurt içinde bulunan kurum ve kuruluşlarla ilgili mevzuat kapsamında işbirliği yapmak.

e) Merkezin faaliyet alanındaki konularda; her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı yetiştirilmesine ve diğer personelin eğitimine yardımcı olmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve uygulama programları düzenlemek.

f) Merkeze bağlı kurulan laboratuvarların günün şartlarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak için uygun altyapıyı oluşturmak, laboratuvarların ulusal ve uluslararası boyutta tanınmasını sağlamak.

g) Kamu/özel sektör kurum ve kuruluşlarının ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak.

ğ) Gıda alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası düzeydeki firmalara ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifika vermek.

h) Bölge üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve bu konularda birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ı) Üretime ayrılan tesislerde katma değer getirecek gıda maddelerinin üretimini gerçekleştirmek, standart kalitede gıda üretmek.

i) Merkezin faaliyetlerinin gıda güvenliği, biyogüvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluğunu sağlamak ve bu konuda denetim yapmak.

j) Merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet ve amacına uygun bir bilim dalında çalışan Üniversitedeki kadrolu öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin kesintisiz altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektörlükçe görevlendirilmelerini sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkez bünyesinde görev yapacak akademik ve idari personel ile ilgili görev tanımlarını belirlemek, ilgili ekiplerin görevlendirilmesini ve koordine edilmesini sağlamak.

f) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce görevinden ayrılan veya kesintisiz altı aydan daha fazla süre ile Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek.

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda karar almak.

ç) Müdürün düzenleyeceği faaliyet raporuna ilişkin esasları belirlemek.

d) Merkezde yapılacak analiz-test ve Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin esasları tespit etmek ve döner sermayeye ilişkin mevzuat kapsamında ilgili ücretlerin belirlenmesine yönelik önerileri oluşturmak.

e) Merkez bünyesinde kurulabilecek laboratuvarlar ve üretim merkezlerinde görevlendirilecek akademik ve idari personel ile ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek.

f) Merkezin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapacağı işbirliklerinde ilgili esasları belirlemek.

g) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Merkezin amacı ve faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalarda bulunan Üniversite içinden veya Üniversite dışından kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez çoğunluk şartı aranmaksızın toplanır.

 (2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 20/10/2013 tarihli ve 28797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırklareli Üniversitesi Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.