9 Kasım 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31654

YÖNETMELİK

İstanbul Kent Üniversitesinden:

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI STRATEJİK

ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (KENTUSAM): İstanbul Kent Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’yi etkileyen küresel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri izlemek, incelemek, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle paylaşmak maksadıyla bilimsel araştırma ve toplantılar yapmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, değerlendirmek, görüş ve önerileri ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

c) Öğretim elemanlarının ihtisasları doğrultusunda, bölgesel, küresel ve ulusal konularda araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, çalıştay, konferans, kongre, seminer, söyleşi ve sempozyumlar düzenlemek.

ç) Araştırmalarını, bülten, dergi, rapor, analiz ve kitaplarla kamuoyu ile paylaşmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan ve haber kaynaklarından elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmelerini yapmak.

b) Üretilen bilgi ve değerlendirme sonuçlarını, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak.

c) Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinlerarası bir yaklaşımla projeler geliştirmek ve bu alanda yapılacak çalışmaları özendirmek.

ç) Ulusal ve uluslararası hakemli dergi yayımlamak.

d) Talepte bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

e) Rektörün Merkezin amaçları doğrultusunda talep edeceği konularda bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür; görevi başında bulunmadığı hallerde yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı ayı aşan bir süre görevinden uzak kalması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yerine yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Üniversitenin kalite politikası ve Merkezin amaçları doğrultusunda ölçülebilir hedefler belirlemek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmaları başlatmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve belgelendirmek.

ç) Yönetim Kurulu toplantılarını düzenlemek, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Yönetim Kurulunun hazırlayacağı Merkezin çalışma raporunu her yılın sonunda Rektöre sunmak.

e) Merkezin ve bağlı birimlerinin, düzenli ve etkin işleyişi için önlemler almak, gerekli yönlendirmeleri yapmak.

f) Merkezin ve alt birimlerinin, çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, üç aylık çalışma raporlarını oluşturarak Rektörün onayına sunmak.

g) Merkezin hedeflerine varış oranlarının analiz ve değerlendirmesini yapmak.

ğ) Yayımlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Toplantı ve kararlarda üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Müdürün ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Çalışma, danışma ve proje gruplarının oluşturulması, adlandırılması, çalışma kurallarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak ve uygulamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ortak çalışmalar için ulusal ve uluslararası kurumlarla yapılacak iş birliğinin ilke ve kurallarını saptamak, hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak.

d) Yıllık faaliyet programını hazırlamak.

e) İlgililerin görüşlerini alarak yeni program düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.