8 Kasım 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31653

YÖNETMELİK

OSTİM Teknik Üniversitesinden:

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 3/12/2018 tarihli ve 30614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan OSTİM Teknik Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“gg) Organizasyon şemasında, Senatonun da görüşünü alarak gerekli görülen değişiklikleri yapmak ve Genel Sekreterliğe ve Rektörlüğe bağlı birimlerin yerini değiştirmek, yeni birimler kurmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) Organizasyon şemasında yapılacak değişikliklere, Genel Sekreterliğe ve Rektörlüğe bağlı birimlerden yeri değişecek olanlara ve kurulacak yeni birimlere karar vermek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Üniversitedeki politika geliştirme ve uygulama ofisleri aşağıdakilerden oluşur:

a) Uluslararası İlişkiler Ofisi.

b) Proje Geliştirme ve Yönetimi Ofisi.

c) Teknoloji Transfer Ofisi.

ç) İş Dünyası ve Mezunlar ile İlişkiler Ofisi.

d) Yeni İşler ve Yeni Beceriler Ofisi.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“cc) İş Dünyası Kurulu.

çç) Uluslararası Danışma Kurulu.”

“(3) Yeni kurul, komisyon, komite, konsey ve kulüp kurulması ve idari birimlerin alt teşkilatlanması veya alt teşkilatlarda değişiklik yapılması Rektörün teklifi ve Senatonun uygun görüşü ile yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek” ibaresi “Senato tarafından uygun görülecek” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Akademik yönetici ve akademik personelin haftalık asgari ders yükü 2547 sayılı Kanunda öngörüldüğü gibidir. Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile asgari ders yükleri arttırılabilir. Üniversite birimlerindeki öğretim elemanı ve araştırma/proje personelinin iş yükünün belirlenmesinde; ders verme, ihtiyacı olan öğrencilere akademik destek verme, işbaşı eğitimi ve stajlar ile laboratuvarda görev alma, proje hazırlama ve uygulama, AR-GE, yayım, araştırma, tez danışmanlığı, paydaş kuruluşlara danışmanlık ve çözüm ortaklığı hizmetleri, toplumsal hizmetler ile politika geliştirme ve uygulama ofisi, kurul, komisyon, komite ve çalışma gruplarında görev alma ve yönetimin verdiği diğer görevler dikkate alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Rektör, idari birimlerin görev ve işlevlerini dikkate alarak politika geliştirme ve uygulama ofisleri ve kurul/komisyon/çalışma gruplarını rektör yardımcılarının, Genel Sekreterin veya öğretim elemanlarının sorumluluğuna veya koordinasyonuna verebilir.

(3) Senatonun teklifi ve Rektörün onayı ile Üniversite idari teşkilatında değişiklikler yapılabilir. Genel Sekretere görevlerinde yardımcı olmak üzere en fazla üç genel sekreter yardımcısı atanabilir.

(4) Üniversite idari teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Genel Sekreterlik.

b) Hukuk Müşavirliği.

c) Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü.

ç) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı.

d) Mali Hizmetler Daire Başkanlığı.

e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı.

f) Yapı İşleri, Teknik ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

g) Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı.

ğ) Basın-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanlığı.

h) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.

ı) Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü.

i) Fakülte Sekreterliği.

j) Enstitü Sekreterliği.

k) Meslek Yüksekokulu Sekreterliği.

l) Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü.

m) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü.

n) Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü.

o) İktisadi İşletmeler Müdürlüğü.

ö) Kariyer Planlama ve İş Başı Eğitim Müdürlüğü.

p) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Sekreterliği.

r) Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı Sekreterliği.

s) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Üniversite idari personeli Genel Sekreter tarafından seçilir, Üniversite kadrosuna atanma Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla tamamlanır ve sözleşmeleri Mütevelli Heyet Başkanı tarafından imzalanır. Genel Sekreter, diğer idari birimler ile politika geliştirme ve uygulama ofisi yöneticileri Rektör tarafından Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla görevlendirilir ve aynı usulle görevden alınabilirler. İdari personelin norm kadro, tayin, terfi ve yer değiştirmelerinde Senato tarafından hazırlanan ve Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen yönerge uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Üniversitenin idari birimlerinde kurulacak alt birimleri Senatoya önermek.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yıllık izin işleri, 4857 sayılı Kanuna göre yürütülür. Yıllık izin ve mazeret izni haricindeki diğer izinler ilgili mevzuata göre Rektörlük makamının oluru ile yürütülür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Üniversitenin danışma ve denetim birimleri aşağıdakilerden oluşur:

a) Üniversite Ekosistemi İstişare ve Yönlendirme Kurulu.

b) İç Kontrol ve İç Denetim Ofisi.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47 – (1) Üniversitede, eğitim-öğretim dili lisans programlarında İngilizce, Meslek Yüksekokulu programlarında ise Türkçedir. Ancak, Senatonun gerekçeli kararı, Rektörün önerisi, Mütevelli Heyetin uygun bulması ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversitenin bazı birim ve yükseköğretim programlarında tamamen Türkçe, kısmen İngilizce veya İngilizce dışında bir yabancı dille de öğretim yapılabilir.

(2) Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (CEFR)’ndeki düzeyler esas alınarak; mezunların İngilizce lisan seviyesinin kısmen İngilizce olan programlar için B1 düzeyinde, tamamen İngilizce olan programlar için ise B2 düzeyinde olması sağlanır. Buna göre, mezunların günlük hayatta ve işyerinde kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilecek, metinleri Türkçeye çevirebilecek, yazı ve söz ile kendini ifade edebilecek düzeyde İngilizce kullanma yetkinliğine sahip olması sağlanır.

(3) Öğrencilerin İngilizce hazırlık okumaları kaydıyla, bütünüyle Türkçe dilinde eğitim-öğretim yapılan bölümlerde, ders kitabı başta olmak üzere İngilizce kaynaklar izlenebilir; ödev, rapor ve proje gibi çalışmaların İngilizce dilinde yapılması ve hazırlanması istenebilir. Üniversite, öğrencilerin ikinci bir yabancı dil öğrenmelerini teşvik eder, programlar hazırlar.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı dil hazırlık eğitim öğretimi

MADDE 53 – (1) Yabancı dille eğitim öğretim yapılan programlara kaydolan öğrenciler ile isteğe bağlı İngilizce eğitimi almak isteyen öğrenciler, öğretim yılı başında açılacak İngilizce yeterlik sınavına katılmaları ve bu sınavda başarısız olmaları halinde İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek zorundadırlar.

(2) Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin, kaydoldukları lisans veya lisansüstü programlarda öğrenimlerine başlayabilmeleri için hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir.

(3) Öğrencinin, hazırlık sınıfında geçirdiği öğrenim süresi, kayıt olduğu ön lisans, lisans veya lisansüstü programı için 2547 sayılı Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen sürelerin dışındadır.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/12/2018

30614