8 Kasım 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31653

YÖNETMELİK

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARINI

GÜÇLENDİRME VE ŞİDDETLE MÜCADELE

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan Haklarını Güçlendirme ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan Haklarını Güçlendirme ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan Haklarını Güçlendirme ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Özel sektörün sağlıklı hizmet sunumu ve çalışanlarının esenliği bağlamında, hizmet alanlarında insan haklarının ve kişisel/sosyal uyumun güçlenmesini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.

 b) Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal gruplar, şirketler, kurumlar, kuruluşlar ve kişiler arasında yaşanan anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü için çalışmalar yapmak; toplumda yüksek güven kültürünün oluşabilmesi için sosyal arabulucu, insan hakları danışmanı ve şiddetle sivil mücadele formatörü yetiştirmek üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde sertifika programları düzenlemek; ilgili kurumlarla iş birliği içinde olmak.

c) Yerel yönetim ve özel sektör alanlarında hizmet sunanların ve hizmet alanların karşılaşabilecekleri sorunları çatışmaya dönüşmeden barışçıl yollarla çözümleyebilmeleri için, bu alanlarda yeterince konu eğitimli ve sertifikalı sosyal aktör bulunması için çalışmalar yapmak, sosyal arabuluculuk ve pozitif sosyal tutum konularında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde eğitim/sertifika programlarını hazırlamak/uygulamak.

ç) Kültürler arası, gruplar arası, kişiler arası anlaşmazlık ve çatışma çözüm teorilerinin geliştirilmesi, şiddet öğelerinin azaltılması ve barış kültürünün yaygınlaşması için ihtiyaç duyulan etkin çözüm/uygulama modellerini araştırmak, geliştirmek ve uygulamak.

d) Giderek artan aile içi ve akrabalar arası şiddeti, töre cinayetlerini, ayrımcılığı, sosyal dışlamayı azaltıcı ve önleyici yönde kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve yürütmek.

e) Farklı inanç, düşünce ve kültür grupları arasındaki ilişkilerde, göçle ülkemize gelenlerin sosyal uyumunda, vatandaş-devlet ilişkilerinde güven arttırıcı faaliyetlerde bulunmak; bu ilişkilerin demokratik zeminine yönelik sosyal ve bilimsel çalışmalar yapmak; farklılıklara saygı bilincini güçlendirmek, birlikte yaşama kültürünün inşası ve yüksek güven kültürünün kazanımı açısından bütünleştirici sosyal projeler geliştirmek ve uygulamak.

f) Aile, komşuluk, akrabalık, yardımlaşma, iş birliği, dayanışma, hayırseverlik, merhamet, empati, gönüllülük gibi bireysel ve toplumsal değerleri güçlendirici çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde insan hakları, anlaşmazlık çözümü, sosyal arabuluculuk, müzakere becerisi, barış çalışmaları, iletişim becerileri ve benzeri konularda bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek/yürütmek; yürütülmekte olan projelere ortak olmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere, hizmet içi eğitim kursları, çalıştaylar, seminerler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programları düzenlemek, toplumdaki her kesimi, doğrudan ya da uzaktan eğitim yoluyla bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, bu amaçla kurulmuş benzeri merkezlerle iş birliği yapmak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına, insan hakları ve sosyal riskler konulu bilimsel araştırmalar yapmak; projeler hazırlamak, uygulamak ya da yürütülmekte olan projelere katılmak.

c) Üniversitelerin daha güvenli alanlar olması amacıyla, etkin bir öğrenci danışmanlığı sistemi geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi için üniversitelere, örgün, yaygın eğitim-öğretim kurumlarına destek vermek, hizmet modelleri ve projeler üretmek/yürütmek.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, ilgili literatüre ve saha çalışmalarına dayalı yayın etkinliğinde bulunmak, bilimsel raporlar hazırlamak, çalışma konuları kapsamında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde akredite başarı belgeleri kazandırmaya yönelik sertifika eğitim programları düzenlemek, danışmanlık hizmetleri vermek.

d) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeydeki sorunlara çözüm üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek.

e) Yürütülmekte olan projelerin özelliğine göre Üniversite dışından ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanı ve uzmanların hizmetlerinden yararlanmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öncelikli olarak insan hakları, anlaşmazlık çözümü veya arabuluculuk alanlarının birinden uzmanlığı bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından veya istekleri halinde Üniversite dışından en fazla üç kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık etmek.

d) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

e) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

f) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen üyeler olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa olağan veya bunun dışında gerekli hallerde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını değerlendirerek karara bağlamak.

c) Sertifika programlarının sonunda başarı/katılım belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez veya bunun dışında gerekli hallerde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma grupları, Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen bir grup başkanı sorumluluğunda iş görür ve Merkez yönetimince verilen işleri yürütür; yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre raporlar hazırlar, önerilerde bulunur. Çalışma gruplarında yer alan kişiler Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için görevlendirilir. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan kişiler Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.