5 Kasım 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31650

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“dd) Mavi Kart: 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenlere verilen kartı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “çıkması veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Kuruluş tarafından kritik personel olduğu taahhüt edilen gizlilik dereceli bilgiye ulaşacak Mavi Kart sahibi personele yönelik talep edilen Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının talebi üzerine yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını müteakip Millî Savunma Bakanının onayı ile en fazla 5 yıl süreyle geçerli Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/6/2010

27601

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/1/2012

28190

2-

6/8/2016

29793

3-

7/8/2021

31561