3 Kasım 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31648

YÖNETMELİK

Türk-Alman Üniversitesinden:

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 30/1/2017 tarihli ve 29964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ü) Mavi Kart: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmî belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına “için” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Enstitüye bağlı anabilim/anasanat dallarında eğitimin hangi dilde yapılacağına anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulunun onayı üzerine Senato tarafından karar verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İlanda 15 inci madde kapsamında kabul edilecek yurt dışı öğrenci kontenjanları da ayrıca belirtilir.”

“(3) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(4) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında Mavi Kart sahibi adaylar şartları sağlamaları koşuluyla Türk vatandaşlarına tanınan kontenjanlardan yararlanabilirler.

(5) Uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu adayların Türk vatandaşlığı dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Kayıtlı olduğu programda almakla yükümlü olduğu tüm dersleri, tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesini, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında tezini başarıyla tamamlayan ve en az 3,00 AGNO ile anabilim/anasanat dalı programlarında belirtilen şartları yerine getiren yüksek lisans ve doktora öğrencileri mezuniyete hak kazanırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yönelik” ibaresi “Dair” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Yüksek lisans programına başvuran adayların bir lisans diplomasına veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Öğrencilerin şartlı ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olmaları gerekir.

(2) Adayların başvurdukları alana ilişkin puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına ya da YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer sınav puanına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir; ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, eğitimin tamamen veya kısmen yabancı dilde yapıldığı programlarda, programın gerektirdiği yabancı dildeki YDS’den 65 puandan az olmamak üzere; Türkçe ve tezsiz yüksek lisans programlarında 50 dil puanından az olmamak ve Senato tarafından belirlenen puanı almış olmaları gerekir. Uluslararası kabul gören ve eşdeğerliliği kabul edilen veya Üniversitece düzenlenebilecek bir sınavdan bu fıkrada belirtilenlere eşdeğer puan almış olanlar da ilgili yabancı dil şartını yerine getirmiş kabul edilirler. En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumları veya yükseköğretim kurumlarında eğitim görüp, öğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar, başvuru için aranan yabancı dil puanı koşulundan muaftır. En az son üç yılında öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilde eğitim yapan yurt içi yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında öğrenim görerek mezun olanlar da başvuru için aranan yabancı dil puanı koşulundan muaftır.

(4) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla ALES puanının etki derecesi % 50’den az olmamak üzere aranacak koşulların nihai başarı notunun belirlenmesindeki etki derecesine karar verilir.

(5) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla başvuru şartı olarak asgari lisans mezuniyet notu belirlenebilir. Lisansüstü öğrenci alımlarında 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları, not durum belgelerinde 100’lük not karşılıkları belirtilmiş olsa dahi YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

(6) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Mezun oldukları lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, ALES puanı 70 olarak kabul edilerek hesaplamalara dâhil edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

(7) Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türk vatandaşı adaylar şartları sağlamaları halinde bu madde kapsamında öğrenci alımı yapılmak üzere açılan kontenjana başvurabilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Doktora programına başvurabilmek için adayların; tezli yüksek lisans diplomasına, başvurdukları programda istenilen yabancı dilden en az 65 puana ve başvurdukları programın puan türünde 60 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına ya da YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer sınav puanına sahip olmaları gerekir.”

“(6) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla başvuru şartı olarak asgari lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet notu belirlenebilir. Lisansüstü öğrenci alımlarında 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları, not durum belgelerinde 100’lük not karşılıkları belirtilmiş olsa dahi YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

(7) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde 80 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanı almış olmaları koşulu aranır.

(8) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Mezun oldukları lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, ALES puanı 70 olarak kabul edilerek hesaplamalara dâhil edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

(9) Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türk vatandaşı adaylar şartları sağlamaları halinde bu madde kapsamında öğrenci alımı yapılmak üzere açılan kontenjana başvurabilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türk vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için başvurdukları programın durumuna uygun ve denkliği YÖK tarafından tanınan fakülte ya da yüksekokullardan lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.”

“(3) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların enstitü kurulunun belirleyeceği Türkçe seviyesi şartını sağlamaları gerekir. Öğretim dili yabancı dil olan programlarda bu şart aranmaz.”

“(5) Denklik belgesi olmadan tanınma ile lisansüstü programa kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti uyrukluların lisansüstü mezuniyet işlemlerinin tamamlanabilmesi için kayıtlı oldukları lisansüstü programdan mezun oluncaya kadar denklik belgelerini almış ve ilgili enstitü müdürlüğüne ibraz etmiş olmaları gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “katkı payını” ibaresi “ücreti” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı, önceki dönemlerdeki derslerinden başarılı ve kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı olan öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.”

“(4) Özel öğrencilerle ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) İlgili enstitü bünyesindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya eşdeğer eğitim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programlarında ilk yarıyılını başarıyla tamamlamış ve tez aşamasına geçmemiş olanlar, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

(2) Yatay geçiş yapmak isteyenlerin Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağlamış olmaları gerekir. Bu öğrencilerin programa kabul ve intibakına ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.

(3) İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne bildirir. Kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde ilgili program için Senatonun onayladığı güncel öğrenci kabul koşullarında kullanılan değerlendirme yöntemi ve kriterleri geçerlidir.

(5) Yurt içi yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası kayıtlı oldukları enstitü müdürlüğünden istenir ve intibak işlemleri yapılır. Yurt dışı yatay geçiş ile kabul edilen öğrencilerin ise başvuru belgeleri kapsamında intibak işlemleri yapılır.

(6) Yatay geçişlerde yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans dersleri ve yüksek lisansa yönelik diğer faaliyetler/uygulamalar; doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılan geçişlerde ise sadece doktora/sanatta yeterlikte alınan dersler ve diğer faaliyetler/uygulamalar, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla intibak ettirilir. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.

(7) Üniversitenin araştırma görevlisi kadrosunda olup, halen başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim gören öğrenciler ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş koşulları aranmaksızın yatay geçiş yapabilir.

(8) Bulundukları enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü program olmadığı için başka bir yükseköğretim kurumunda veya enstitülerin bir başka programında öğrenim gören Üniversitenin araştırma görevlisi statüsündeki öğrenciler, görev yaptıkları enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü program açılması durumunda, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş koşulları aranmaksızın yatay geçiş yapabilir.

(9) Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin daha önceki eğitiminde kullandığı süreler kabul edildiği programın öğrenim süresine dâhil edilir.

(10) Yatay geçişle ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz, öğrencilik statüsüne ilişkin yeterlik sınavı, tez izleme raporu ve tez savunması gibi işlemleri yapılmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesine “en geç birinci yarıyıl sonuna kadar” ibaresinden önce gelmek üzere “yüksek lisans programlarında” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “veya devamsızlık nedeniyle başarısız bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından yurt dışındaki ortak yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye eğitim vermeye gelen yarı zamanlı çalışan misafir öğretim üyeleri veya sözleşmeli olarak Üniversitede tam zamanlı çalışan yabancı uyruklu öğretim üyeleri, başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

“(7) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tez” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “ilgili kurullar” ibaresi “enstitü yönetim kurulu” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “ilgili kurul kararı ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma’da belirtilen Üniversiteler Konsorsiyumunda bulunan Alman üniversitelerinden tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu Yönetmelikle belirlenen diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak ders sayısına bağlı olmaksızın, kayıtlı oldukları programdaki dersleri ile içeriği ve öğrenme kazanımları aynı olan dersleri alabilirler. Bu fıkra kapsamında ders alma işlemine ilişkin esaslar enstitü kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan “(Z)” ibaresi “(FZ)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi başka bir seçmeli ders ile değiştirebilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Tek ders sınavı: Lisansüstü programlarda ders aşamasının tamamlanması için tek dersi kalan ve tek ders sınavı sonucu alacağı notun katkısıyla AGNO’sunu 3,00 düzeyine çıkartıp yeterlik sınavına girebilecek veya tez aşamasına geçebilecek öğrencilere; derslere devam şartını yerine getirmiş olmaları, enstitü müdürlüğüne yazılı başvurmaları ve taleplerinin uygun bulunması halinde tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavlarda alınan not tek başına değerlendirilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (b) bendi ile (ç) bendinin son cümlesi ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notları, 100 üzerinden değerlendirilen başarı notu alt sınırları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

           Harf Notu                     Ağırlık-Açıklama                         Başarı Katsayısı                  Başarı Notu Alt Sınırı

                AA                                   Pekiyi                                            4,00                                          88

                 AB                                   Pekiyi                                            3,70                                          81

                 BA                                  Çok iyi                                           3,30                                          74

                 BB                                      İyi                                              3,00                                          67

                 BC                   Orta Üstü (Koşullu Geçer)                            2,70                                          61

                 CB                   Orta Üstü (Koşullu Geçer)                            2,30                                          55

                 CC                        Orta (Koşullu Geçer)                                2,00                                          50

                 DC                          Geçmez/Başarısız                                   1,70                                          46

                DD                          Geçmez/Başarısız                                   1,30                                          43

                 DF                          Geçmez/Başarısız                                   1,00                                          40

                 FD                          Geçmez/Başarısız                                   0,50                                          25

                 FF                           Geçmez/Başarısız                                   0,00                                           0

                 FZ                                 Devamsız                                         0,00                                           0

 

1) BC, CB ve CC koşullu geçer notlar olup, bu notları alan öğrenci, AGNO’sunun en az 3,00 olması kaydıyla bu dersi şartlı olarak başarmış kabul edilir.”

“c) Not ortalaması hesaplarına katılmayan harf notları ve tanımları aşağıda belirtilmiştir:

1) G notu; kredisiz derslerde öğrencinin başarılı/geçer durumunu göstermek üzere dersin öğretim elemanı tarafından, tez jürisinin başarılı bulduğu teze, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından verilir.

2) K notu; kredisiz derslerde öğrencinin başarısız/kalır durumunu göstermek üzere dersin öğretim elemanı tarafından verilir.

3) Y; (Yeterliliğe hazırlanıyor) notu, derslerini başarıyla tamamlayıp yeterlik sınavına girmeye hak kazanan doktora öğrencilerine, yeterlik sınavı hazırlığı yapmakta olduklarını göstermek üzere verilir.

4) T; (Tez çalışması devam ediyor) notu, teze kayıtlı olan öğrenciye, tez çalışmalarının başarıyla sürmesi halinde, çalışmalarının izleyen yarıyılda da devam edebilmesi için tez danışmanı tarafından verilir.

5) E; (Eksik) notu, dersi veren öğretim üyesinin kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları yarıyıl sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. E notunun, yarıyıl notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine ve o anabilim/anasanat dalının bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen E notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “koşullu geçtiği” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Uzmanlık alan dersi, dönem projesi, seminer, doktora yeterlik ve tez çalışması kredisiz olup AKTS olarak kredilendirilirler ve başarılı/başarısız olarak değerlendirilirler.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Öğrenciler, akademik takvim ile belirlenen not ilanı tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak sınav sonuçlarına itirazda bulunabilirler. İtiraz enstitü müdürü tarafından oluşturulacak komisyonca incelenir ve karara bağlanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ikinci lisansüstü öğretim programı olarak açılabilir ve o şekilde yürütülebilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “90” ibaresi “60” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “elde ettiği sonuçları” ibaresi “tezini” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yüksek lisans tez jürisi için biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye belirlenir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer şartları sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin son şekli verilmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda kaydedilmiş iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir. Yüksek lisans programını tamamlamış kabul edilen öğrenciye, Senato tarafından kabul edilen ilgili mevzuat hükümlerine göre diploma düzenlenir.”

“(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalanmış nüshasının enstitü müdürlüğüne teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “gerekli kredili dersleri” ve ikinci cümlesinde yer alan “kredili derslerini” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve semineri” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami süreler sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.”

“(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.”

“(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Komitede tez danışmanından başka, biri Üniversite veya anabilim/anasanat dalı dışından, biri enstitü anabilim/anasanat dalı içinden olmak üzere iki üye daha yer alır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Üniversite ile” ibareleri “programla” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “elde ettiği sonuçları” ibaresi “tezini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Üniversite ile” ibareleri “programla” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması Senato tarafından kabul edilen ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitü müdürlüğüne teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğe 52 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Tebligat ve bildirim

MADDE 52/A – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla da tebligat yapılabilir.

(2) Üniversiteye kaydolurken beyan ettiği adresi yanlış veya eksik olarak bildiren veya ikamet adresini değiştirdiği halde Öğrenci Bilgi Sisteminde güncelleme yapmamış olan öğrencinin beyan ettiği adrese yapılacak tebligatlar kendisine ulaşmış sayılır.

(3) Öğrenci hakkındaki bireysel işlemlere yönelik olarak bildirimler Üniversite tarafından öğrenciye sağlanan elektronik posta adresine yapılabilir.

Afet veya salgın durumu

MADDE 52/B – (1) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir yarıyıl, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl daha olmak üzere en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle 29 uncu maddede yapılan değişiklikler 2021-2022 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.”

MADDE 35 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 36 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/1/2017

29964