3 Kasım 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31648

YÖNETMELİK

Türk-Alman Üniversitesinden:

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 8/10/2017 tarihli ve 30204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki “karara bağlanır” ibaresinden önce gelmek üzere “ilgili yönetim kurulunca” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının ve üçüncü fıkrasının son cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Azami öğrenim süresi sonunda son sınıf öğrencileri hakkında yapılacak işlemler Senato tarafından belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfının azami süresi sonunda, derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl boyunca eğitim-öğretim yılı başında olmak üzere Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavına girme veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerli belge sunma hakkı verilir. Bu kapsamdaki öğrencilerin sınava girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokuluna başvuruda bulunmaları gerekir. Bu sınavlara katılanlar öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamaz. Bu süreler sonunda Almanca yeterliğini belgeleyemeyenler tüm haklarını kaybeder.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/10/2017

30204