2 Kasım 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31647

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KALP RİTİM BOZUKLUKLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Ritim Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Ritim Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Kalp Ritim Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kalp ritim bozuklukları alanında iç ve dış paydaşlar ile özel sektöre de hizmet vermek üzere pilot üretim, kalite kontrol, deney, test, kalibrasyon, sertifikasyon, modelleme, prototipleme ve eğitim hizmetleri sunmak.

b) Kalp ritim bozuklukları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve tedavi hizmetlerini sağlamak için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarlarını, tanı ve tedavi ünitelerini kurmak.

c) Kalp ritim bozuklukları ve kardiyak elektrofizyoloji alanında uluslararası müfredata uygun eğitim programları geliştirmek, sertifikasyon programları düzenlemek, bu konuda uzman hekim ve teknik personel yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kalp ritim bozuklukları ve kardiyak elektrofizyoloji ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak ve gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Alanında ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs, sergi ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kalp ritim bozuklukları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri geliştirmek.

c) Kalp ritim bozuklukları hakkında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek.

ç) Kalp ritim bozuklukları tanı ve tedavi uygulamaları kapsamında kullanılabilecek ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta ulusal ve uluslararası düzeyde özel ve/veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği yapmak.

d) Kalp ritim bozuklukları ve kardiyak elektrofizyoloji alanında hekim, teknik personel ve yardımcı sağlık personeline eğitim vermek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektör kuruluşlarına danışmanlık, eğitim/sertifikalı eğitim, sertifikasyon ve uygulama hizmetleri sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.

g) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel bulguları raporlamak, uluslararası etkisi olan dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayımlamak.

ğ) Üniversite bünyesinde yer alan olanakların Merkezin amaçlarına uygun kullanımını sağlayarak kalp ritim bozuklukları alanında tanı ve tedavi hizmetleri sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki bilimsel ve idari çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevinden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, müdür yardımcılarının da bulunmadığı hâllerde ise Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarını düzenli ve etkin bir biçimde yürütmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve gerektiğinde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.

ç) Personel görevlendirilmesiyle ilgili ihtiyaçları Rektöre sunmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerindeki öğretim üyeleri arasından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan ve gerekli hallerde olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını tespit etmek.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversite personeli ile istekleri halinde Üniversite dışından ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş en çok on iki üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle süreleri bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır ve toplantılara Müdür başkanlık eder. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Müdür yardımcıları Danışma Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi ve deneyimlerini aktarmak, sorunların çözümü için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp ve Damar Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.