1 Kasım 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31646

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/7/2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3/B’nin “Sağlık tesisi tarafından sunulacak belgeler:” başlıklı bölümünün (2) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı ekin “Aracı kuruluş tarafından sunulacak belgeler:” başlıklı bölümünün (5) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Ticaret sicil tasdiknamesi.”

“5) Ticaret sicil tasdiknamesi.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/7/2017

30123