1 Kasım 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31646

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/1/2020 tarihli ve 31004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1/b’nin “5. Değişiklik olan duruma göre ilgili belgeler.” başlıklı 5 inci maddesinin “Sahiplik Değişikliği/Devir:” bölümünün (3) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Ek-4’te yer alan “* Özel merkezlerde merkez sahipliğinin imza sirküleri de alınır.” ibaresi “*Özel merkezlerde merkez sahipliğinin ticaret sicil tasdiknamesi de alınır.” şeklinde değiştirilmiştir.

“3. Devreden ve devralan şirketlere ait devir sözleşmesi tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere ticaret sicil tasdiknamesi”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2020

31004

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/1/2021

31358