1 Kasım 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31646

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1/a’nın “3-LABORATUVAR/MÜESSESE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER” kısmının “F) TAAHHÜTNAMELER” başlıklı bölümünde yer alan “*Şirket yönetim kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı imza sirküleri” ibaresi “*Ticaret sicil tasdiknamesi” şeklinde değiştirilmiş, aynı bölümde yer alan “**Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı imza sirküleri” ibaresi “**Ticaret sicil tasdiknamesi”şeklinde değiştirilmiş ve aynı kısmın “G) LABORATUVAR VE MÜESSESE RUHSAT BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER” başlıklı bölümünün 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“12. Taahhütname ve ticaret sicil tasdiknamesi,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/2/2008

26788

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/7/2008

26945

2-

11/3/2009

27166

3-

31/12/2009

                      27449 (5. Mükerrer)

4-

10/3/2010

27517

5-

3/8/2010

27661

6-

25/9/2010

27710

7-

6/1/2011

27807

8-

7/4/2011

27898

9-

3/8/2011

28014

10-

28/9/2011

28068

11-

14/2/2012

28204

12-

3/4/2012

28253

13-

27/5/2012

28305

14-

11/7/2013

28704

15-

21/3/2014

28948

16-

3/7/2014

29049

17-

30/1/2015

29252

18-

12/12/2017

30268

19-

1/10/2019

30905

20-

10/10/2019

30914

21-

6/2/2020

31031

22-

12/5/2021

31482

23-

22/5/2021

31488

24-

7/8/2021

31561