30 Ekim 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31644

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL KÖPEĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; kangal köpeği ırkının neslini korumak ve doğru seleksiyon kriterleri belirlenerek saf ırkların üretilmesini ve çoğaltılmasını sağlamak, sağlıkları ve yaşam alanlarıyla ilgili sorunlarına çözüm üretmek, genetik özellikleri ortaya çıkarmak ve bu ırkın devamının sağlanması için çalışmaları yapmak.

b) Dünya çapında üne ve ilgiye sahip, genetik değeri olan Türkiye’deki kangal köpeği ırkının yetiştirilmesine, beslenmesine, barınmasına ve biyolojik-genetik özelliklerine ilişkin özelliklerini ortaya çıkarmak için çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kangal köpeklerinin; biyolojik, genetik, biyokimyasal, morfolojik, fizyolojik özelliklerine uygun beslenme, yetiştirme ve sağlık programlarının uygulanması konularında bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak.

b) Kangal köpeği ile ilgili seminer, sempozyum, kongre, konferans, kurs gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek ve yapılacak etkinliklere katılmak.

c) Yetiştiricilere kangal köpeğinin yetiştirilmesi, beslenmesi ve genetik hastalıkları hakkında bilgilendirme toplantıları, eğitim programları, seminer, konferans, çalıştay ve kurslar düzenlemek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bölgesel, ulusal, uluslararası projeler üretmek veya var olan projelere katkıda bulunmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında diğer üniversite, kamu-özel kurum ve kuruluşları, sanayi, kalkınma ajansları ile ortak çalışmalar ve projeler yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür, Üniversiteden tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından biri yerine vekâlet eder.

(5) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi, amaçları doğrultusunda düzenli bir şekilde yönetmek ve Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin stratejik planı, bütçe, yıllık faaliyet raporu ve benzeri raporları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

e) Yönetim ve Danışma Kurulu toplantıları için toplantı gündemini oluşturarak üyelere ulaştırılmasını sağlamak.

f) Merkeze yeni gelen köpeklerin veya doğan yavru köpeklerin kayıtlarının oluşturulması ve Rektörlük Taşınır Kayıt Birimine bilgi verilmesini, aşı defterlerinin ve muayene kayıtlarının takip edilmesi ve işlenmesini sağlamak.

g) Merkezde, ilgili mevzuata uygun olarak hasta köpeklerin hastalıklarının tanı, tedavi ve ölüm raporlarının düzenlenmesinde uygulanacak esasları tespit etmek ve bu esasların uygulanmasını sağlamak.

ğ) Yıl içerisinde köpeklerin sayısındaki değişimi, zayiat varsa nedenlerini uzman raporları ve fotoğraflarıyla birlikte tespit etmek ve köpeklerin genel sağlık durumlarını rapor ederek raporun bir örneğini Rektörlüğe sunmak.

h) Merkezin amaçlarına uygun olarak Rektörün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyelerle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az üç kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine üye salt çoğunluğuyla toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar alınır.

(3) Üç kez arka arkaya veya toplam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin görevi sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimiyle ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan, program, yönerge ve benzerlerinin hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin köpekleri üzerinde yapılacak bilimsel araştırmalar için gerekli izinler alındıktan sonra bilimsel araştırmanın yapılmasına izin vermek.

ç) Gerektiğinde alt çalışma grupları, komisyonları, birimleri kurmak, çalışmalarını takip etmek.

d) Araştırma, uygulama ve yayın konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

e) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan ve programını hazırlamak.

f) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma raporu hazırlamak ve bunların Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

g) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür başkanlığında müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyelerinin önerileri arasından Senato tarafından onaylanan Üniversite öğretim elemanlarından en az 5, en çok 10, Üniversite dışından en az 5, en çok 10 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Müdürün talebi üzerine yılda en az dört kez toplanarak, Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklayıp tartışılmasını sağlamak, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmek ve Merkezin ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapılması hususunda önerilerde bulunmaktır.

(3) Danışma Kurulundan alınan görüşler tavsiye niteliğinde olup, Yönetim Kurulunda ve Üniversite Danışma Kurulu gündeminde görüşülmek üzere rapor şeklinde Rektörlük Genel Sekreterliğine sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin teknik, idari ve akademik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar öncelikle Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 28/4/2005 tarihli ve 25799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.