29 Ekim 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31643

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SINIF OKULLARI/EĞİTİM MERKEZİ

KOMUTANLIKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/6/2007 tarihli ve 26559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliğinin adı “Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Sınıf Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “/eğitim merkezi komutanlıklarındaki” ibaresi “/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarındaki” olarak ve “/eğitim merkezi komutanlıkları” ibaresi “/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıkları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “/eğitim merkezi komutanlıklarını” ibaresi “/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarını” olarak ve “/eğitim merkezi komutanlıklarında” ibaresi “/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun, 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve (g) bentlerinde yer alan “/eğitim merkezi komutanlıklarında” ibareleri “/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında” olarak değiştirilmiş, (f) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Kursiyer: Sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında subay/astsubay temel eğitim-öğretimine ve açılan her çeşit kurslara iştirak eden subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, Devlet memuru, uzman erbaş ayrıldıkları branşlarla ilgili silah, sistem ve cihazların çalıştırılması ve verilebilecek meslek/hizmet görevleri hakkında gerekli bilgi ve beceriyi kazandırılması amaçlanan erbaş ve erler, sözleşmeli erbaş ve erler, işçiler ile Askerî Eğitim ve İşbirliği Anlaşmaları kapsamında eğitim verilen öğrenci tanımı dışındaki dost ve müttefik ülkelerin personelini (İlgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Millî Savunma Bakanlığının onayı ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirket ve kuruluşlardan kurslara iştirak eden şahısları),”

“h) Sınıf okulu/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlığı: Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sınıf, branş ve ihtisas özelliklerine uygun eğitim-öğretim yaptıran, sınıfının teknik ve taktik gelişmesi için araştırma, inceleme yapan, taktik ve doktrin geliştiren, kurslar açan, ismini özel kadro ve kuruluşundan alan askerî eğitim-öğretim kurumları ile özel kadro ve kuruluşunda bu isim altında adlandırılmamakla birlikte dış kaynaktan temin edilen sözleşmeli/muvazzaf subay ve astsubay adaylarına uygulanacak temel askerlik ve subaylık/astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini kendi kadro ve teşkilat yapısına uygun olarak bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususları yönergeye göre yürüten, kuvvet komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi bağlısı okul ve komutanlıkları,”

“i) Sözleşmeli erbaş ve er adayı: Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli erbaş ve er olarak yetiştirilmek üzere kendileri ile ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınanların sözleşmeli erbaş ve er nasbedilinceye kadar sahip oldukları statüyü,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin madde başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “/eğitim merkezi komutanlıklarının” ibaresi “/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarının” olarak, birinci fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresi “Millî Savunma Bakanlığı” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “/eğitim merkezi komutanlıkları” ibaresi “/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıkları” olarak ve “/eğitim merkezi komutanlığı” ibaresi “/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin madde başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “/eğitim merkezi komutanlıklarının” ibaresi “/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarının” olarak ve birinci fıkranın (c) bendinde yer alan “harekat” ibaresi “muharebe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, (c) bendinde yer alan “/Silahlı Kuvvetler” ibaresi “/Millî Savunma Bakanlığı” olarak, (e) bendinde yer alan “sözleşmeli subaylığa” ibaresi “muvazzaf/sözleşmeli subaylığa” olarak, (f) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığının müsaadesiyle” ibaresi “Millî Savunma Bakanlığının onayıyla” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme hakkını kazananlar ile 926 sayılı Kanun kapsamında temin edilip, bu maddede sayılmayan diğer subaylar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1076 sayılı Kanun” ibaresi “7179 sayılı Kanun” olarak ve “/eğitim merkezi komutanlıklarına” ibaresi “/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının” ibaresi ile aynı fıkranın (ç) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (d) bendinde yer alan “adayları” ibaresi “nasbedilenler” olarak, (f) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığının müsaadesiyle” ibaresi “Millî Savunma Bakanlığının onayıyla” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Yedek astsubaylıktan muvazzaf astsubaylığa geçme hakkını kazananlar ile 926 sayılı Kanun kapsamında temin edilip, bu maddede sayılmayan diğer astsubaylar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yedek astsubay adayı kaynakları

MADDE 9/A – (1) Yedek astsubay adayı kaynakları, askerlik mükellefiyetini 7179 sayılı Kanun esaslarına göre yedek astsubay olarak yapma hakkını kazanan fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulundan mezun olanlardan sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarına sevk edilen yedek astsubay aday adaylarıdır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sözleşmeli erbaş ve er temel eğitim-öğretimine katılacak personel kaynakları

MADDE 10/A – (1) Sözleşmeli erbaş ve er temel eğitim-öğretimine katılacak personel kaynakları, özel kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli erbaş ve er adaylarıdır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde” ibaresi “Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda” olarak ve “sivil memur” ibaresi “Devlet memuru” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretimin genel amaçları şunlardır:

a) Subaylar:

1) Temel eğitim ve öğretim: Harp okulundan mezun olan muvazzaf subaylar, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subaylar ile astsubaylıktan subaylığa geçme hakkını kazanan subayların, kuvvet ve sınıf özelliklerine göre, kabiliyetlerini ve önderlik vasıflarını uygulamalı olarak geliştirerek, sınıfı görevlerini yapabilecek hale getirmek, kendi sınıfının bütün silah, araç ve gereçlerine ait taktik, teknik ve hukuki bilgiler vererek takım komutanlığı (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında eşidi), liderlik vasıfları ile sevk ve idare, eğitici yeteneklerini, fiziki kabiliyetlerini ve atış yeteneklerini geliştirmek, daha üst komutanlık ve karargâh görevlerine hazırlamaktır.

2) Subaylara mesleki gelişim devrelerine bağlı olarak kuvvet ve sınıf özelliklerine göre kendileri için lüzumlu olan ve sınıflarına ait olan silah, araç ve gereçler hakkında taktik, teknik ve hukuki bilgiler vererek yetiştirmektir.

3) Diğer eğitimlerin amaçları yönerge ile düzenlenir.

b) Yedek subaylar: Yedek subay adaylarının temel eğitimi sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarının sorumluluğunda yapılır. Bu eğitimin amacı, yedek subay adaylarına; askerliği sevdirmek, subaylık vasıfları vermek ve geliştirmek, vazife bilincine sahip, sorumluluklarını müdrik, ruhen, bedenen, taktik ve teknik bakımdan yetiştirildiği branşta takım/tim komutanlığı ve gemilerde branş subaylığı yapabilecek yeteneği kazandırmaktır.

c) Astsubaylar:

1) Temel eğitim ve öğretim: Astsubay Meslek Yüksek Okulundan mezun olan muvazzaf astsubaylar, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli astsubaylar ile uzman erbaşlardan astsubaylığa geçme hakkını kazanan astsubayların; kabiliyetlerini ve liderlik vasıflarını uygulamalı olarak geliştirmek, kendi sınıf görevlerini yapabilecek hale getirmek, sınıfına ait silah, araç ve gereçler hakkında taktik ve teknik bilgilerle teçhiz etmek, kendi sınıflarında kısım ve takım komutanlığı yapabilecek şekilde komutan ve idareci olarak, teknisyen astsubayları ise, ayrıldıkları branşta silah, araç, gereç ve malzemeyi kullanan veya onların bakımlarını bizzat yapan personel yetiştirmek ve nihai olarak Astsubay Çavuş-Üstçavuş rütbesindeki kadro görev yerleri için gerekli nitelikleri kazandırmaktır.

2) Astsubaylara mesleki gelişim devrelerine bağlı olarak kuvvet ve sınıf özelliklerine göre kendileri için lüzumlu olan ve sınıflarına ait silah, araç ve gereçler hakkında taktik, teknik ve hukuki bilgiler vererek onları kısım, takım ve karakol/devriye komutanı ile branş astsubayı olarak yetiştirmektir.

3) Diğer eğitimlerin amaçları yönerge ile düzenlenir.

ç) Yedek astsubaylar: Yedek astsubay adaylarının temel eğitimi, sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarının sorumluluğunda yapılır. Bu eğitimin amacı, yedek astsubay adaylarına; askerliği sevdirmek, astsubaylık vasıfları vermek ve geliştirmek, vazife bilincine sahip, sorumluluklarını müdrik, ruhen, bedenen, taktik ve teknik bakımdan yetiştirildiği kuvvet ve sınıf özelliklerine göre kendileri için lüzumlu olan ve sınıflarına ait silah, araç ve gereçler hakkında taktik, teknik ve hukuki bilgiler vererek, kısım/tim komutanlığı ve gemilerde branş astsubaylığı yapabilecek yeteneği kazandırmaktır.

d) Uzman erbaşlar: Uzman erbaşlara, kuvvet ve sınıf özelliklerine göre kendileri için lüzumlu olan ve sınıflarına ait silah, araç ve gereçler hakkında taktik ve teknik bilgiler vererek, onlara öncelikli olarak kadro kod görevlerinde belirtilen özellikleri kazandırmak ve onları tim/manga, kısım komutanı/personeli ile branşında veya görev yapacağı birliğin kullandığı silah, araç, gereç ve malzemeyi kullanıp bakımını bizzat yapabilecek şekilde yetiştirmektir.

e) Sözleşmeli erbaş ve erler: Sözleşmeli erbaş ve er adaylarına, kuvvet ve sınıf özelliklerine göre kendileri için lüzumlu olan ve sınıflarına ait silah, araç ve gereçler hakkında taktik ve teknik bilgiler vererek, onlara öncelikli olarak kadro kod görevlerinde belirtilen özellikleri kazandırmak ve onları tim/manga, kısım personeli ile branşında veya görev yapacağı birliğin kullandığı silah, araç, gereç ve malzemeyi kullanıp bakımını bizzat yapabilecek şekilde yetiştirmektir.

(2) Eğitim-öğretimin özel amaçları, Millî Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönergeler ile eğitim programlarında belirtilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarındaki eğitim-öğretim süresi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Muvazzaf ve sözleşmeli subaylar için temel eğitim süresi, pilotaj eğitim-öğretim süreleri hariç 52 haftayı geçemez.

b) Yedek subay adayı için temel eğitim-öğretim süresi 7179 sayılı Kanuna göre düzenlenir.

c) Muvazzaf ve sözleşmeli astsubaylar için temel eğitim süresi 52 haftayı geçemez.

ç) Yedek astsubay adayı için temel eğitim-öğretim süresi 7179 sayılı Kanuna göre düzenlenir.

d) Uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve er temel eğitim-öğretim süresi 26 haftayı geçemez.

e) Yıllık eğitim-öğretim faaliyet takvimleri, sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkez komutanlıklarının bağlı olduğu komutanlıklar tarafından gerektiğinde diğer komutanlıklarla koordinede bulunularak tespit edilir.

f) Gece ders ve eğitimleri tatbikatlar ve geri besleme eğitimleri hariç haftada en çok 40 saat ders yapılır. Her ders saati en fazla 50 dakikadır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “/eğitim merkezi komutanlıklarının” ibaresi “/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarının” olarak ve “Genelkurmay Başkanlığınca verilecek direktifler” ibaresi “Millî Savunma Bakanlığının onayı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında dersler ile eğitim-öğretim programları

MADDE 15 – (1) Sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında okutulacak dersler, eğitim standartları ve eğitim-öğretim programlarına ilişkin hususlar şunlardır:

a) Sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında okutulacak dersler, eğitim standartları ve eğitim-öğretim programları; Türk Silahlı Kuvvetlerinin amaçları ile kuvvet ve sınıf özellikleri esas alınarak sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarınca veya konu ile ilgili yetkilendirilmiş komutanlıklarca hazırlanır ve sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarının bağlı bulunduğu komutanlıklarca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

b) Subay ve astsubay temel eğitimleri, harp okullarında ve astsubay meslek yüksekokullarında, Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına öğrenim görülen fakülte ve yüksekokullarda, temel askerlik ve subaylık/astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimlerinde verilen eğitim ve öğretimin devamı niteliğinde olduğundan, sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında (a) bendi uyarınca belirlenen eğitim-öğretim konu kapsamları dışında kalan konular okutulur.

c) Sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında okutulacak ders içerikleri bir üst eğitimi destekleyecek ve alt yapı oluşturulacak düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kapsayacak şekilde düzenlenir.

ç) Eğitim standartları ve eğitim-öğretim programlarının hazırlanması ve onaylanması ile ilgili hususlar ise yönerge ile düzenlenir.

d) Dış kaynaktan temin edilen sözleşmeli/muvazzaf subay/astsubay adaylarına uygulanacak temel askerlik ve subaylık/astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi üç aydan az olmamak üzere kuvvet komutanlıklarınca belirlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Sağlık nedenleri hariç, herhangi bir sebeple eğitim esnasında ayrılan aday, 6 ay ve daha fazla süre geçtikten sonra eğitime tekrar tertip edilmesi halinde ve mezuniyet notunun oluşmadığı hallerde, daha önce girmiş olsalar bile tüm derslere ve sınavlara katılmak zorundadır. 6 aydan daha az sürede eğitime tefrik edilen adaylar, mezuniyet notuna esas derslerden başarısız olduklarına ve henüz notları oluşmamış derslere devam eder. Sadece bu derslere devam eden adaylar, devam etmediği derslerin saatlerinde, Komutanlığın belirleyeceği eğitim etkinliklerine katılır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Engel sınavları: Ders/blok ders sınavları (ara sınav veya ders bitirme sınavları) ile bütünleme sınavlarından herhangi birine sıhhi veya kabul edilebilecek nedenlerle katılamayan kursiyer/öğrencilere uygulanan sınavlardır. Sınav tarihi kurs süre ve kapsamına uygun olarak öğretim başkanlıkları (öğretim başkanlığı olmayan sınıf okullarında okul komutanlığı/eğitim merkezlerinde komutanlık) tarafından, eğitim/öğretim yapılan toplam gün sayısının %10’undan az olmayan bir süre sonunda uygulanır. Engel sınavlarının mazereti yoktur. Engel sınavına katılmayanlar zayıf almış kabul edilir ve kursiyer/öğrenciye “0” verilir.

d) Sertifikasyon sınavları: Sertifika alınması gereken konularda personelin görevlerini icra edebilmedeki yeterliliğinin tespit edilebilmesi amacıyla görevine yönelik belirlenen konulardan Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde bünyesindeki aynı ihtisastaki tüm personele uygulanan sınavlardır. Sınavdan başarısız olan personele ihtisas yönergelerinde belirtilen usuller uygulanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “/eğitim merkezi komutanlıklarında” ibaresi “/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların ihtiyacına yönelik özellik arz eden kursların bitirme not barajları yönerge ile düzenlenir. Bu notlar 60’tan az olamaz.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin eğitim-öğretimlerinde;

a) Sınavı yapılan toplam ders/blok ders sayısının;

1) Sekizden fazla olması durumunda, %25’inden veya daha fazlasından başarısız olanlar (hesaplamada küsuratlar bir üste tamamlanır),

2) Sekiz veya daha az olması halinde ise, en az 2 dersten başarısız olanlar,

b) Eğitim-öğretim süresi içerisinde, başarısız olduğu birden fazla ders/blok dersin bütünleme sınavından geçer not (60 veya üstü) alamayanlar,

c) Eğitim-öğretim süresi içinde kopya veren ve çekenler,

ç) Geçerli mazereti olmadan sınava girmeyenler,

d) Bir veya daha fazla dersten, toplam olarak en fazla iki defa sınav kâğıdını boş verenler (Tartışmalı durumlarda sınav kâğıdının boş olarak verilip verilmediğine öğretmenler/Ders Kurulunca karar verilir),

e) Çeşitli sebeplerle eğitim-öğretim süresinin ders yapılan günlerinin üçte birine katılmayanlar,

f) Yedek subay ve yedek astsubay eğitimleri hariç olmak üzere, ilk sınıflandırma sonucuna göre temel eğitim ve öğretime katılanlardan, eğitim-öğretim süresi içerisinde ilgili yönergede belirlenen spor ve atış branşlarının not çizelgelerine göre geçer not (60 veya üstü) alamayanlar,

g) Yapılan bütünleme sınavları sonrasında, sadece bir ders/blok dersten başarısız olanlara tanınan ilave bir sınav hakkından da geçer not (60 veya üstü) alamayanlar,

başarısız sayılırlar ve kurs kaybederler.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) 19 uncu maddede açıklanan durumlardan biri nedeniyle eğitim-öğretimi başaramayanlar hakkında yapılacak işlemler şunlardır:

a) Subaylar:

1) Temel eğitim-öğretimdeki harp okulu mezunu subaylar; müteakip eğitim-öğretim yılında açılacak subay temel eğitim-öğretimine katılmak üzere atama işlemine tabi tutulur. İkinci defa eğitim-öğretime katılan bu subaylardan herhangi bir sebeple eğitimlerini tamamlayamayanlar görevlerine iade edilirler ve yeniden temel eğitim-öğretime tabi tutulmazlar. Bunların subay eğitim-öğretiminde geçirdikleri süre kadar nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süresi uzatılır.

2) Fakülte ve yüksekokul mezunu subaylar hakkında 926 sayılı Kanunun 14 üncü ve 15 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

3) Astsubaylıktan subay olma hakkını kazananlardan başarısız olanlar görevlerine dönerek sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilirler ve yeniden eğitime tabi tutulmazlar. Bu gibilerin naspedildikleri rütbeye ait bekleme süreleri bir yıl uzatılır.

4) Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarından temel askerlik ve subaylık anlayışı kazandırma eğitiminin, toplam eğitim yapılan ders gün sayısının üçte birine herhangi bir sebeple katılmayanlar başarısız sayılır ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilir.

5) Çeşitli nedenlerle sınıfı değiştirilen subayların tertip edildikleri eğitim-öğretimde başarısız olmaları durumunda müteakip dönemin eğitim-öğretimine katılmaları sağlanır. Bu dönemde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilir ve yeniden temel eğitim-öğretime tabi tutulmazlar. Bunların subay eğitim-öğretiminde geçirdikleri süre kadar nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süresi uzatılır.

b) Sözleşmeli subay/astsubaylar: Sözleşmeli subay/astsubaylardan eğitim-öğretimleri sırasında başarısız olanlara 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 15 inci maddesi hükümleri uygulanır.

c) Yedek subay adayları: Yedek subay temel eğitim-öğretimine katılan yedek subay adayları eğitim-öğretimde başarısız oldukları takdirde askerlik mükellefiyetlerini er statüsüyle yerine getirirler. Bunlar hakkında 7179 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Kanuni mazeretleri nedeniyle eğitimini tamamlayamayanlar müteakip dönemlerde temel eğitim-öğretime tabi tutulurlar.

ç) Astsubaylar:

1) Temel eğitim-öğretimdeki Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu astsubaylar; müteakip eğitim-öğretim yılında açılacak astsubay temel eğitim-öğretimine katılmak üzere atama işlemine tabi tutulur. İkinci defa eğitim-öğretime katılan bu astsubaylardan herhangi bir sebeple eğitimlerini tamamlayamayanlar görevlerine iade edilirler ve yeniden temel eğitim-öğretime tabi tutulmazlar. Bunların astsubay eğitim-öğretiminde geçirdikleri süre kadar nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süresi uzatılır.

2) Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli astsubay adaylarından temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminin, toplam eğitim yapılan ders gün sayısının üçte birine herhangi bir sebeple katılmayanlar başarısız sayılır ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilir.

3) Uzman erbaş kaynaklı adaylar, eğitim ve öğretimde başarısız oldukları takdirde müteakip döneme iştirak ettirilmezler ve kıt'alarına iade edilirler. Bu durumda bulunanlar müteakip dönemlerde yeniden astsubay olmak üzere müracaat edemezler. Bunlardan geçerli özürleri ve sağlık nedenleriyle başarısız olanlar açılacak ilk eğitim-öğretim dönemine planlanırlar. Bu dönemde de başarısız olanların sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıkları ile ilişikleri kesilir. Uzman erbaşlar çalışmak istemeleri halinde eski birliklerine iade edilir.

4) Çeşitli nedenlerle sınıfı değiştirilen astsubayların tertip edildikleri eğitim-öğretimde başarısız olmaları durumunda müteakip dönemin eğitim-öğretimine katılmaları sağlanır. Bu dönemde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilirler ve yeniden temel eğitim-öğretime tabi tutulmazlar. Bunların astsubay temel eğitim-öğretiminde geçirdikleri süre kadar nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süresi uzatılır.

5) Blok eğitimi uygulayan sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkez komutanlıklarında eğitim-öğretim yılının herhangi bir safhasında başarısızlıkları kesinleşerek eğitim-öğretimden ayrılacak öğrenci/kursiyerlerin tabi tutulacakları işlemler yönerge ile düzenlenir.

6) Uzman erbaş kaynaklılar hariç okulla ilişikleri kesilen astsubay adaylarına Devlet tarafından yapılan masrafların ilgili kanun hükümlerine göre ödettirilmesi için kanuni işlemler yapılır.

d) Yedek astsubay adayları: Yedek astsubay temel eğitim-öğretimine katılan yedek astsubay adayları eğitim-öğretimde başarısız oldukları takdirde askerlik mükellefiyetlerini er statüsüyle yerine getirirler. Bunlar hakkında 7179 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Kanuni mazeretleri nedeniyle eğitimini tamamlayamayanlar müteakip dönemlerde temel eğitim-öğretime tabi tutulurlar.

e) Uzman erbaşlar: Eğitim-öğretimde başarısız olan uzman erbaşlardan, durumları 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine uyan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilir. Bunlar, varsa kalan askerlik hizmetlerini tamamlamak üzere, ilişikleri kesilmeden sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarınca ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından belirlenen birliklere sevk edilir.

f) Sözleşmeli erbaş ve er adayları: Eğitim-öğretimde başarısız olan sözleşmeli erbaş ve er adaylarının sözleşmeleri feshedilir. Bunlar, varsa kalan askerlik hizmetlerini tamamlamak üzere, ilişikleri kesilmeden sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarınca ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından belirlenen birliklere sevk edilir.

(2) Subay ve astsubay naspedildikten sonra sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkez komutanlıklarındaki temel kursa katılmadan veya katıldıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz raporu alanlara 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “/eğitim merkezi komutanlıklarına” ibaresi “/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarına” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “uzman jandarma ve” ibaresi “yedek astsubay adayları,” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “uzman erbaşlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sözleşmeli erbaş ve er adayları” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “/eğitim merkezi komutanlıklarında” ibaresi “/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında” olarak ve “memur” ibaresi “Devlet memuru” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Disiplinin tesisi ile ilgili ilkeler şunlardır:

a) Subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar ve uzman erbaşlara disiplin amirlerince 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu, 16/6/1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun ve 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu esaslarına göre işlem tesis edilir.

b) Sözleşmeli/muvazzaf subay adayları, yedek subay adayları, sözleşmeli/muvazzaf astsubay adayları ile yedek astsubay adaylarından aşağıdaki hallerde olanların öğrencilik statülerine yüksek disiplin kurulu kararıyla son verilir.

1) Disiplin notunun tamamını kaybedenler.

2) Disiplin notuna bakılmaksızın; sözleşmeli/muvazzaf subay adayları, yedek subay adayları ile sözleşmeli/muvazzaf astsubay adayları ile yedek astsubay adaylarından, intibak süresi içinde öğrenci olma niteliğini kazanamadıkları bölük ve tabur komutanları ile rehberlik uzmanının ortak kanaat raporu ile belgelenenler ile sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez, yayım ve bu gibi çalışmalarda kopya verdikleri/çektikleri kesinleşenler; diğer ahlâka aykırı (homoseksüellik, gayri tabiî mukarenet ve benzeri) davranışlarda bulunduğu tespit edilenler; uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan ya da kullanılmasını özendirenler yahut öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle yükümlü oldukları nitelikleri kaybettiklerine karar verilenler.

(2) Birinci fıkra uyarınca okuldan çıkarılan öğrencilerle ilgili disiplin kurulu kararı, ilgili kuvvet komutanı veya yetki vereceği makamın onayı ile kesinleşir.”

“(4) Adayların astlık ve üstlük münasebetleri yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Yüksek disiplin kurulu, hakkında karar verilmesi istemi ile gönderilen, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subay, yedek subay, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli astsubay, yedek astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er adaylarından sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkez komutanlıklarında eğitim-öğretimde bulunan öğrencilerle ilgili disiplin konularını inceleyip karara bağlayan kuruldur. Yüksek disiplin kurulu, aynı zamanda ceza inceleme kurulu olarak görev yapar.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Yüksek disiplin kurulu; sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkez komutanı başkanlığında, öğretim kurulu başkanı, öğrencinin eğitim-öğretim maksadıyla emrine verildiği en üst seviyedeki birlik komutanı veya öğrenci amiri, hukuk hizmetleri başkanı/birim amiri veya disiplin subayı ile yönergede belirtilen diğer personelden oluşur.

(2) Temel askerlik ve subaylık/astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimlerini Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde gören subay ve astsubay adayları için yüksek disiplin kurulu, Millî Savunma Üniversitesi Rektörü veya görevlendireceği rektör yardımcısının başkanlığında, okul komutanı, hukuk hizmetleri başkanı/birim amiri veya disiplin subayı, eğitim yerine göre yerleşke komutanı veya öğrenci alay komutanı, eğitim yerine göre öğrenci grup komutanı veya eğitim tabur komutanından oluşur.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “/eğitim merkez” ibaresi “/sınıf okulu ve eğitim merkezi” olarak değiştirilmiştir.

“d) Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subay, yedek subay, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli astsubay, yedek astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve er adaylığının sona ermesine ilişkin alınacak kararlar; söz konusu personelin teminine ilişkin kanun/yönetmelikler ile bu Yönetmelik esaslarına göre kesinleşir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Yedek subay adaylarının okul ve adaylıkla ilişiklerinin kesilmesi ile ilgili hususlarda 7179 sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı yayımlanacak yönetmelikler ile bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Adayların okuldan çıkarılma ile ilgili onay ve uygulamaya yönelik işlemleri yönerge ile açıklanır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe 26 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yedek astsubay adaylarının ilişiklerinin kesilmesi

MADDE 26/A – (1) Yedek astsubay adaylarının okul ve adaylıkla ilişiklerinin kesilmesi ile ilgili hususlarda 7179 sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı yayımlanacak yönetmelikler ile bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Adayların okuldan çıkarılma ile ilgili onay ve uygulamaya yönelik işlemleri yönerge ile açıklanır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Eğitim-öğretim süresi içindeki yılbaşı, ulusal ve dini bayramlarla, hafta tatilleri müddetince sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkez komutanlıklarına, aksi emredilmedikçe tatil edilir. Ulusal ve dini bayramlarda son günü perşembeye gelmesi durumunda, tatil süresi pazar akşamına kadar uzatılır.

b) Bulaşıcı hastalık, sel, yangın, deprem gibi olağanüstü hallerde Millî Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarınca, sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarındaki öğretime ara verilebilir.

c) Eğitim-öğretim süresinde ara tatil haricinde prensip olarak izin verilmez. Ancak geçerli özürleri olanlara, sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarınca veya uygun görüldüğü takdirde 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yedi güne kadar izin verilebilir.”

“d) İlk sınıflandırma sonucuna göre temel eğitim-öğretime katılan subay, astsubay ve uzman erbaşların mesai dışında izin kullanma esasları şunlardır:

1) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar ilk sınıflandırma sonucuna göre her gün mesai bitimini müteakip, ertesi günü mesaide bulunacak şekilde sınıf okulu/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanının izniyle izinli bırakılabilirler. Ancak ilk sınıflandırma sonucuna göre pilotaj eğitimine katılanlardan evli olanlar hariç mesai bitimini müteakip okulu terk etmeyerek gece okulda kalır. Bu personele, çarşamba günü mesai bitiminden sonra saat 24.00’e kadar izin verilebileceği gibi, sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarınca izin verilen bölgelere, cuma akşamı mesai bitiminden pazar günü saat 23.00'e kadar izin verilebilir.

2) Bu maddede belirtilen hususlarda Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları tarafından, görevin özelliğine göre uygun görülecek kısıtlamalar getirilebilir ve kısıtlama getirilecek hususlar yayımlayacakları yönergelerinde düzenlenir.

e) Muvazzaf/sözleşmeli subay, yedek subay, muvazzaf/sözleşmeli astsubay, yedek astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve er adaylarına verilecek izinler şunlardır:

1) Günlük izin: Mesai günlerinde, geçerli mazereti olan adaylara, aynı akşam yoklama saatine kadar verilen izindir. Mesai günlerinde gerekli mazereti olmayan adaylara izin verilmez.

2) Hafta sonu izni: Her aday, sınıf okulu/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarının bulunduğu ve kuvvet komutanlıkları tarafından, ilgili yönergelerinde belirtilen garnizonlardaki sınıf okulunun/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlığının bulunduğu garnizondaki anne, baba, evli kız ve erkek kardeşlerinin yanına evci çıkabilir. Evci izinleri, cuma günü mesaisinin bitimiyle başlar. Pazar günü akşamı ise saat 21.30'u geçmemek şartı ile anılan saate kadar devam eder. Dönüş saatine, kuvvet komutanlıklarınca; mevsim ve ulaşım imkânları ile kendi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak karar verilir. Adaylardan evli olanlar, eşi garnizonun bulunduğu yerde ise cuma günü mesai bitiminden, pazar günü akşam saat 21.30'u geçmemek şartı ile evci çıkabilirler. Dönüş saatine, kuvvet komutanlıklarınca, mevsim ve ulaşım imkânları ile kendi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak karar verilir. Evci olanların dışındaki adaylara cumartesi ve pazar günleri saat 21.30’a kadar çarşı izni verilir. Dönüş saatine, Millî Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarınca; mevsim ve ulaşım imkânları ile kendi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak karar verilir.

3) Yılbaşı, resmî, ulusal ve dini bayram tatillerinde verilecek izinler: Talep eden adaylara yılbaşı, resmî, ulusal ve dini bayram tatillerinde, belirlenen süre kadar izin verilebilir.”

“(2) Mazeret izni; sel, yangın, deprem ve benzeri gibi olağanüstü durumlarda ve kursiyerin/adayın kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde verilecek izinlerdir. Mazeret izinleri sınıf okulu/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanının ve okul komutanlığının takdirine göre verilir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Bitirme diploması ve kurs belgesi verilme esasları şunlardır:

a) Bitirme diploması: Eğitim-öğretimi başarı ile bitiren subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, yedek astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere bitirme diploması verilir. Bitirme diplomasını onaylayacak makamlar ile diplomaların örnekleri sınıf okullarının/sınıf okulu ve eğitim merkezlerinin kuruluşları dikkate alınarak çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.

b) Kurs belgesi: Sınıf okullarında/sınıf okulu ve eğitim merkezlerinde açılacak kursları başarı ile bitiren subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, Devlet memuru, uzman erbaş, işçi, sözleşmeli erbaş ve erlere kuvvet komutanlıklarının müsaadesiyle kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirket ve kuruluşlardan kurslara iştirak eden şahıslara ilgili yönerge esasları çerçevesinde kurs belgesi verilir.

(2) Söz konusu personele verilecek bitirme diploması ile kurs belgelerinin şekil ve içerikleri yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönerge

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik gereğince yönergede düzenlenecek hususlar ile sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında; eğitim-öğretim, kayıt, kabul ve giriş şartları, sınavlarla ilgili esaslar, başarının tespiti, başarısız olanların durumu, engel sınavları, yılsonu başarı ortalaması, derecelendirme, öğretim elemanları, yüksek disiplin kurulunun kuruluşu, işleyişleri, görevleri, özlük hakları, ödül ve diğer hususlar, bünyelerindeki sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarının özellikleri dikkate alınarak Millî Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğe 32 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yürütmenin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 32/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğan tereddütleri gidermeye Millî Savunma Bakanlığının ilgili birimleri yetkilidir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.”

MADDE 35 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 36 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.