28 Ekim 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31642

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2020/32)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/33)

MADDE 1 – 4/12/2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “810” ibaresi “870” olarak, “450” ibaresi “510” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/12/2020

31324

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/12/2020

31351

2-

15/7/2021

31542