28 Ekim 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31642

YÖNETMELİK

Biruni Üniversitesinden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/9/2018 tarihli ve 30543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Öğrenci her öğretim yılı başında akademik takvimde belirtilen süre içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarının başında, akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında, danışmanlarının onayı ile ders kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve ders kaydı yapmayan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Fakülte anabilim dalları tarafından verilen mesleki zorunlu teorik ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön koşullu dersleridir. Ön koşullu olan dersler için dersten başarılı olma koşulu vardır. Ön koşullu derslerden başarısızlık nedeni ile kalan öğrenciler bir üst sınıfa devam edebilirler. Bu öğrenciler başarısız oldukları ön koşul dersin bir üst sınıftaki devamı olan teorik, pratik ve/veya klinik dersleri alamazlar ancak başarısız oldukları teorik ön koşul dersin devam şartını sağlamış olmaları halinde devam şartı aranmaksızın dersi tekrar alırlar. Başarısız olunan ön koşul pratik ve/veya klinik derslere devam zorunludur.

(3) Ortak zorunlu ve seçmeli derslerden devamsızlıktan kalan FD harf notu almış öğrenciler başarısız oldukları dersi tekrar almak ve derse devam etmek, başarısızlıktan kalmış FF harf notu almış öğrenciler ise devam zorunluluğu olmadan dersi tekrar almak zorundadırlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/9/2018

30543