26 Ekim 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31640

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

HAZİNE TAŞINMAZLARININ TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ

YATIRIMLARINA TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “imza sirküleri ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/7/2014

29050