26 Ekim 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31640

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BELEDİYE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL

VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) İşlemler vekil tarafından yürütülecek ise vekâletname ibraz edilir. Noter onaylı vekâletnamenin aslının gösterilmesi kaydıyla fotokopisi kurumca onaylanarak işleme alınır. Vekâletnamenin noter onaylı suretlerinin kuruma bırakılması istenmez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2012

28253

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/5/2019

30782

2-

24/12/2020

31344