26 Ekim 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31640

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI KRİMİNAL POLİS

TEŞKİLATI-INTERPOL ARASINDA 2021 YILINDA İSTANBUL’DA

DÜZENLENECEK 89. GENEL KURUL OTURUMU VE İCRA

KOMİTESİ TOPLANTILARI İÇİN İMTİYAZLAR VE

MUAFİYETLERE İLİŞKİN ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 7340

Kabul Tarihi: 21/10/2021

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 18 Ocak 2021 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı-INTERPOL Arasında 2021 Yılında İstanbul’da Düzenlenecek 89. Genel Kurul Oturumu ve İcra Komitesi Toplantıları İçin İmtiyazlar ve Muafiyetlere İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

25/10/2021