25 Ekim 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31639

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Tercih dönemindeki öğrencileri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Kariyer danışmanları: Merkezde görev alan öğretim elemanı, sektör temsilcisi veya kariyer danışmanı olarak seçilen kişileri,

ç) Merkez (KTÜKM): Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Mezunlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunlarını,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Öğrenci: Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerini,

g) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Rektörlük: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Rektör Yardımcısı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcılarını,

ı) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite adayları, Üniversite önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarındaki öğrenci ve mezunlarının, kariyer planlama ve kişisel gelişimlerine destek olmak, yeni iş fikirleri, girişimcilik ve iş hayatları ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalar gerçekleştirmek, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek, bireyin ilgi ve yeteneklerini tüm dünyadaki kariyer fırsatları doğrultusunda keşfetmesine destek olmak, farkındalık bilincini geliştirmek, öğrenciler için staj fırsatlarını ve mezunlarının tercih edilme süreçlerini arttırmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama ve araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite adayları ile Üniversite öğrenci, mezun ve personeline kariyer planlama ve geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti vermek.

b) Üniversite öğrenci, mezun ve personelinin kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak mesleki ve kişisel birikimlerini ifade etmeleri için gerekli olan eğitim faaliyetleri ve tanıtım toplantılarını, gerektiğinde Üniversite bünyesindeki diğer merkezler ile işbirliği yaparak gerçekleştirmek.

c) Öğrencilerin bireysel kariyer planlama ve geliştirmelerine yönelik; eğitim, organizasyon ve yayın faaliyetleri gerçekleştirmek, iş bulma süreçleri hakkında bilgilendirmek, özgeçmişlerini yorumlamak ve mülakat provaları ile öğrencilere kariyer danışmanlığı yapmak.

ç) Öğrenci ve akademik personelin ulusal ve uluslararası değişim programları, burs ve lisansüstü programları hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak.

d) Üniversite bünyesinde kariyer planlama faaliyetleri çalışmalarını yürüten öğrenci kulüp ve konseyi gibi birimler ile ortak projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesini sağlamak.

e) Üniversite öğrenci ve mezunlarına, staj veya iş imkânı sağlayabilecek ya da Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği yapılabilecek kişi, kurum ve kuruluşların yer aldığı ve sürekli olarak güncellenen bir veri tabanı ve kaynak havuzu oluşturmak.

f) Üniversite mezunlarının iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve mezun bilgilerinin yer aldığı veri tabanını oluşturmak.

g) Üniversitenin özel ve resmi kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vakıf ve mezunlar derneği gibi paydaşları ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirerek, ortak projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesini sağlamak.

ğ) Üniversite ve iş hayatı arasında kurulacak işbirlikleri ile staj imkânlarını geliştirmek ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturacak faaliyetler düzenleyerek ilgili tarafları tanımalarını sağlamak.

h) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve benzeri kurumlar ile işbirliği içerisinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve/veya destek vermek.

ı) Kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik yayınların takibini yapmak, bu konudaki araştırmaları ve projeleri izlemek.

i) Kariyer danışmanlığı alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer platformları ile iletişim ağı kurmak, bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi etkileşimleri organize etmek ve/veya katılmak.

j) Faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar ve projeler yürütmek, örnek teşkil edebilecek uygulamaları yerinde incelemek, bu kuruluşlara üye olmak.

k) Aday öğrencilerin aileleri için farkındalık yaratma girişimlerine destek olmak, bu alanda yapılacak aktivitelere öncü ve yardımcı olmak.

l) Üniversitenin tercih edilebilirlikle saygınlığın artması amacıyla kariyer planlamaya yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik önerileri Rektörlüğe sunmak ve onaylanan önerileri uygulamaya geçirmek.

m) Kurumların danışanlarının Üniversite bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi, Dış İlişkiler Ofisi gibi ilgili birimlerden faydalanması için önerilerde bulunmak.

n) Akademik kariyer danışmanlarına, öğrenci ve mezunların kariyer hedeflerinde nasıl etkili olabilecekleri konusunda bilgilendirici eğitimler düzenlemek.

o) Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı ve görsel yayınları hazırlamak, Merkezin dijital platformlarda etkinliğini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı yöntem ile yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkez personeli ile işbirliği içinde, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından üç kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder ve gerektiğinde altı aya kadar vekâlet edebilir. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve kurullarda alınan kararları uygulamak.

c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak ve Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Merkezde sunulan hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli bir biçimde yürütülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin; Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci ve toplulukları ve uygulama-araştırma merkezleri ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak.

e) Her faaliyet dönemi sonunda, merkezin yıllık çalışma raporu ve bir sonraki yılın çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak.

f) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkinliklere katılımını sağlamak.

g) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek.

ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeler ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve üç müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen yedi üye olmak üzere toplam 11 üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir. Süresi sona eren üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantıları üye sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amacına yönelik genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapmak.

b) Merkezin bütçesini hazırlamak.

c) Bir eğitim-öğretim yılında Merkezin yapacağı tüm etkinlikleri planlamak.

ç) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Müdürün hazırlamış olduğu merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu görüşmek ve karara bağlamak.

d) Merkez ile ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları arasındaki projeleri değerlendirmek ve karara bağlamak.

e) Danışma Kurulu (İç ve Dış Paydaşlar) üyeleri ve Kariyer Temsilcileri konusunda öneride bulunmak.

f) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

g) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

ğ) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin planlanması ile ilgili esasları belirlemek.

h) Eğitim-öğretim yılı sonunda faaliyetlerini bir rapor halinde Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç Danışma Kurulu (iç paydaşlar) 25 kişi ve Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulundan (dış paydaşlar) 25 kişi olmak üzere toplam 50 kişiden oluşur. Bu kurullar aşağıdaki şekilde oluşturulur:

a) İç Danışma (İç Paydaşlar) Kurulu; Merkezin oluşum amacı, kapsamı ve etkinlik alanlarına katkı yapacak akademik birimlerdeki öğretim elemanları ve idari birim temsilcileri ile öğrenci konseyi başkanı ve öğrenci kulüp temsilcisi arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca seçilen üyelerden oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni bir üye aynı yöntemle seçilir.

b) Dış Danışma (Dış Paydaşlar) Kurulu; Merkezin oluşum amacı, kapsamı ve etkinlik alanlarına doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanının uzmanlarını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının Danışma Kurulundaki temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

(2) İç ve Dış Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir defa toplanır. İç ve Dış Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda İç ve Dış Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlar ve sektörler ile işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

c) Her yılın Ekim ayının ilk haftasının mesai bitimine kadar, bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için planladıkları etkinlik, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer temsilcileri ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm akademik birimlerinden birer öğretim elemanı Müdürün teklifi ile kariyer temsilcisi olarak akademik birim amirleri tarafından görevlendirilir.

(2) Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek hizmeti verir. Bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi konusunda çalışma yapar ve öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda alır.

Kariyer danışmanları

MADDE 15 – (1) Üniversitenin öğrenci, mezun ve çalışanlarına bireysel düzeyde kariyer planlaması hakkında danışmanlık yapmak, iş başvurusu, özgeçmiş hazırlama ve mülakatlar hakkında Üniversite personelinden ya da ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversite dışından kariyer planlama ve geliştirme konusunda uzman kişilerden seçilerek görevlendirilir.

Kariyer danışmanlarının görevleri

MADDE 16 – (1) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak ve onlara danışmanlık hizmeti vermek.

b) Uzman oldukları alanlarda Yönetim Kuruluna proje önerisinde bulunmak ve uygun görüldüğü takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ilgili işbirliklerinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Uzman oldukları alanlarda, öğrenciler için staj ve iş olanaklarını araştırmak.

ç) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak.

d) Öğrencileri ve mezunları iş hayatına hazırlamak.

İşbirlikleri

MADDE 17 – (1) Merkezin yapacağı eğitim ve faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi, eğitimcilerin görevlendirilmesi, gezi, proje, araç, gereç, malzeme temini, sponsor ve mali destek sağlanması konularında; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ve benzerleri ile işbirlikleri yapılabilir. Yapılacak işbirlikleri protokollerle belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 19 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım, ekipman ve demirbaşlar ile Merkeze bağış yoluyla gelecek olan her türlü demirbaş Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senatonun aldığı kararlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.