24 Ekim 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31638

YÖNETMELİK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesinde uygulanan kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesine öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim, sınavlar ve başarı değerlendirmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim sorunlarıyla ilgilenmek için, Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Dekan: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,

ç) Dekanlık: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını,

d) Fakülte: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g) GNO: Genel Not Ortalamasını,

ğ) İntibak: Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı veya muaf sayıldığı derse/derslere göre devam edecekleri yarıyıl/yılı belirleme işlemini,

h) Kredi: Bir yarıyıl içinde haftada verilen bir saat teorik dersi veya iki saat uygulama, laboratuvar, klinik, pratik çalışma ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,

ı) Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, AKTS kredisi veya ders saati ve içerik uyumuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,

i) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan dersleri,

j) Ön koşullu ders: Kaydının yapılabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen diğer bazı ders veya derslerin yıl sonu sınavına girme hakkı alınmış ya da belirlenen bazı ders veya derslerin başarılmış olmasını gerektiren dersleri,

k) Rektör: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

l) Rektörlük: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,

m) Seçmeli dersler: Müfredatta önceden belirlenen ve zorunlu dersler dışındaki dersleri,

n) Senato: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,

o) Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,

ö) YSNO: Yıl sonu not ortalamasını,

p) Zorunlu dersler: Öğrencilerin kaydoldukları eğitim-öğretim programı gereğince almak zorunda oldukları dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, örgün ve yıllık olarak uygulanır. Bir öğretim yılı (akademik yıl) birinci yarıyıl (güz) ve ikinci yarıyıl (bahar) olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Yaz dönemi eğitim-öğretim yapılmaz. Birinci ve ikinci yarıyıllardan her birinin normal süresi en az 14 haftadır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir. Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Resmî tatil günlerinde eğitim-öğretim faaliyeti ve sınav yapılmaz. Ayrıca, resmî tatil günlerine denk gelen derslerin telafisi de yapılmaz. Ancak, gerekli hallerde Dekanlık kararıyla hafta içi mesai saatleri dışında veya cumartesi ve/veya pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Öğrenci dört yıl olan lisans programını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadır. Kayıt dondurulan süreler öğrenim süresinden sayılmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, bu süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Kabul esasları ve kesin kayıt

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğrenci kayıt işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

(2) Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen günlerde Rektörlükçe yürütülür. Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli bir mazereti olmadan zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenciler, kayıt hakkını kaybeder.

(3) Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Ancak, ilgili kurumların internet sayfalarından sorgulama yapılamaması durumunda adaydan gerekli belgeler istenir. Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(4) Yazılı isteği üzerine kaydını sildiren öğrenci, ÖSYM tarafından yeniden yerleştirilmediği sürece Üniversiteye tekrar kaydolamaz.

(5) Özel/misafir öğrenci kabulü, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Senato kararına göre yapılır.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Fakülte Kurulu, karşılaştırmalı hukuk dersleri ile uygun göreceği seçmeli derslerin başka bir dilde okutulmasına da karar verebilir.

Türkçe yeterlilik

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kaydolan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrenciler; Rektörlüğün veya bir başka üniversitenin bu konu ile ilgili birim veya bölümüne kayıt yaptırır ve bu birim veya bölüm tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam eder. Bu öğrenim sonunda başarısız olan öğrencilere bir yıl ek süre verilir. Bu ek süre sonunda başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Öğretim programları

MADDE 10 – (1) Fakültenin lisans öğrenimi süresince izlenecek ders programları ve derslerin yıllara dağılımı, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Fakültede okutulacak dersler yıllık olarak düzenlenir ve haftalık ders saatleri Senato onayıyla kabul edilir. Derslerin yıllık olarak planlanması esas olmakla birlikte, nitelikleri gereği kimi ortak zorunlu dersler veya seçmeli dersler yarıyıl esasına göre planlanabilir.

(3) Derslerin kredileri öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredileridir. Fakülte dersleri her yıl 60 AKTS kredisi olmak üzere toplam 240 AKTS kredidir. Derslerin kredisi ders planında belirtilir. Dersin kredisi, öğrencinin yıllık çalışma yükü temel alınarak öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ilgili anabilim dalı tarafından ders planı ile birlikte Fakülte Kurulunun onayına sunulur. Bir sonraki eğitim-öğretim yılının ders planı, takip eden yılın başlangıcından önce belirlenir.

Dersler

MADDE 11 – (1) Fakültenin öğretim programındaki dersler teorik ve/veya uygulama şeklinde yürütülür.

(2) Öğretim programındaki dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin almak ve başarılı olmakla yükümlü bulunduğu derslerdir. Seçmeli dersler, öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek alabileceği derslerdir. Öğretim programı, öğrencilerin başka programlardan da ders alabilecekleri şekilde düzenlenebilir. Bu durumda ders alınabilecek programlar aynı düzeyde olmalıdır.

(3) Fakülte Yönetim Kurulu bazı derslerin ön koşullu dersler olmasına karar verebilir.

(4) Öğretim programında derslerin kodu, adı, zorunlu-seçmeli olduğu, haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredileri ve varsa ön koşulları gösterilir.

(5) Başarısız olunan seçmeli dersin yeniden açılmaması veya öğrencinin isteği halinde başka bir seçmeli ders alınabilir.

(6) Gerekli görüldüğü takdirde, Dekanlık tarafından seçmeli derslere asgari veya azami öğrenci kotası konulabilir. Dersin programdan çıkarılmasına, o dönem için açılmamasına veya dört yıllık programdaki yerinin değiştirilmesine Dekanlık tarafından karar verilebilir.

(7) Fakültede alınması gereken toplam kredi miktarının en az %25’i seçmeli derslerden oluşur.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Üniversite öğrencileri, akademik takvimde belirlenerek ilan edilen tarihlerde, her yıl kayıtlarını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, derslerin başlamasından itibaren ders ekleme-çıkarma süresi sonuna kadar başvurur ve mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde, ders kaydı yaptırabilir. Öğrencilerin öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırmaları ders kaydı yaptıkları anlamına gelmez. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludur. Öğrencilerin öğrenci bilgi sisteminden seçtikleri dersler danışmanları tarafından onaylanmadan kayıt yenileme süreci tamamlanmış sayılmaz. Geç kayıt sebebiyle geçen süre devamsızlıktan sayılır.

Danışman

MADDE 13 – (1) Fakülte Kurulu tarafından, kendisine bu Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek üzere, her sınıf için öğretim elemanlarından yeterli sayıda danışman görevlendirilir. Danışman, öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izler ve ders kayıt işlemlerinde öğrencilere rehberlik eder.

Ders kaydı ve derslere devam

MADDE 14 – (1) Fakültede kayıtlı olan yeni öğrenciler, birinci yıl derslerine devam etme hakkına sahip olur ve öğrencilerin birinci yıldaki zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu derslere kayıtları yapılmış sayılır. İkinci ve sonraki yıllarda öğrenciler, her eğitim-öğretim yılının başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde, ön koşulu yerine getiremedikleri için alamadıkları ön koşullu derslerin dışında kalan tüm zorunlu ve seçmeli dersleri almak ve ders kaydı yaptırmak zorundadır. Devam koşulunu sağladıkları fakat başarısız oldukları derslerin kapatılarak yerine eşlenik bir dersin konması halinde öğrenciler bu derslerden de devam almış sayılır. Takip eden yıllarda önceki yıllardan ders tekrarlama durumunda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak şartıyla bulundukları yıla ait derslere de yazılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, danışmanlarının onayını almak kaydıyla, ortak zorunlu dersler hariç bulundukları yarıyıldaki tekrar dersleriyle birlikte ve ders saatleri çakışmayacak şekilde en fazla toplam 90 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Gerekli durumlarda bir yılda kayıt yaptırılacak derslerin kredi üst sınırı, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düşürülebilir.

(2) Önceki yıllardan tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bulunmayan başarılı lisans öğrencileri genel not ortalamalarının 3,00 ve üzerinde olması durumunda, varsa derslere ait ön koşulları sağlamak ve ortak zorunlu dersler hariç toplam 90 AKTS krediyi aşmamak şartıyla, ders saatleri çakışmayacak şekilde bir üst sınıftaki derslerden de ders alabilirler.

(3) Derslere devam durumu, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin derslerin %70’ine devamları zorunludur. Sağlık raporu alınması devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden etkinliklerde yer alan öğrencilerin, bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz ve öğrenciler bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yıl sonu sınavları başlamadan önce öğrenci bilgi sistemine kaydedilir. Ders devam çizelgeleri, dersin sorumlusu öğretim elemanınca imzalanarak Dekanlığa yarıyıl/yıl sonunda sınav evrakı ve dersin not çizelgesi ile birlikte teslim edilir.

(4) Daha önce alınıp devam koşulu yerine getirilen bir dersin tekrarında devam zorunluluğu aranmaz. Devam zorunluluğu aranmayan derslerde de öğrenci o derse kaydolmak, varsa ödevleri yapmak ve sınavlara katılmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarı Değerlendirme, Kayıt Dondurma, Yatay ve Dikey Geçiş, İntibak,

Muafiyet, Mezuniyet ve İlişik Kesme

Sınavlar ve yarıyıl/yıl içi etkinlikleri

MADDE 15 – (1) Bir yıllık eğitim-öğretim süresi içerisinde yapılacak sınavlar; kısa sınavlar, ara sınavlar, yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları, mazeret sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlardır. Sınavlar; yazılı, sözlü veya yazılı-sözlü olarak yapılabilir.

(2) Bir ders için; uygulama, ödev, sunum, proje, seminer ve benzeri çalışmalardan oluşan yarıyıl/yıl içi etkinlikleri yapılabilir. Bunların ders başarı notuna katkısı, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından dönem başında karara bağlanır, ilgili dersin ders bilgi formunda belirtilir ve Dekanlığa bildirilir.

(3) Kısa sınavlar yarıyıl içinde yapılan kısa süreli sınavlardır. Bir ders için kısa sınav yapılıp yapılmayacağı, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ders bilgi formunda belirtilir. Kısa sınavın yapılacağı tarihin öğrencilere önceden duyurulmasına gerek yoktur. Kısa sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Kısa sınavın ders geçme ve başarı notuna hangi oranda etki edeceği, 17 nci madde hükümleri çerçevesinde, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından dersin ders bilgi formunda belirtilir ve her dönem başında ilan edilir.

(4) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Seçmeli derslerde ders içindeki proje, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanının kararıyla ve dönem başında ilan edilmek şartıyla, ara sınav veya yarıyıl sonu sınavı yerine geçebilir. Ara sınav programları, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Dekanlık tarafından, sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrencilere, sınav tarihinden itibaren beş iş günü içinde dilekçeyle Dekanlığa başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık nedeniyle mazeret sınavı talebinde bulunacak olanlar için Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporları Fakülte Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden etkinliklerde yer alan öğrenciler; bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girer. Tüm mazeret başvurularının belgelendirilmesi esastır.

(5) Yarıyıl sonu sınavları; sona eren yarıyıl içinde öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. Yıl sonu sınavları; sona eren yıl içinde öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. Seçmeli derslerde ders içindeki proje, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanının kararıyla ve dönem başında ilan edilmek şartıyla, yarıyıl sonu sınavı yerine geçebilir. Yarıyıl/yıl sonu sınav programları, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Dekanlık tarafından, sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; derse kaydolmak, derse devam etmek ve gerekli diğer koşulları yerine getirmiş olmak gerekir. Yarıyıl/yıl sonu sınavları için mazeret yapılmaz.

(6) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girme hakkı kazanan, ancak bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen/giremeyen öğrenciler ile girdiği halde başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları yarıyıl/yıl sonu sınavlarından sonra yapılır. Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(7) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış lisans öğrencilerinden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için genel not ortalamasının en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrencilere; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla genel not ortalamasını en az 2,00 düzeyine yükseltebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir. Tek ders sınavları için mazeret sınavları yapılmaz. Tek ders sınavında ara sınav ve benzeri yarıyıl içi değerlendirme kriterleri ve notları dikkate alınmaz. Tek ders sınavında alınan not öğretim elemanı tarafından yüzlük sistemdeki not aralıklarına göre doğrudan harf notuna dönüştürülür.

(8) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için ilgili dönemin bütünleme sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla iki ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavına girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 16 – (1) Yarıyıllık ve yıllık derslerde sınav sonuçları en geç sınav tarihinden itibaren on dört gün içinde öğretim elemanınca öğrenci işleri otomasyonuna kaydedilerek duyurulmuş olur. Ayrıca, sınav evrakı ve dersin not çizelgesi ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından imzalanarak Dekanlığa teslim edilir. Teslim edilen evraklar için bir tutanak düzenlenerek bir örneği ilgili dersin sorumlu öğretim elemanına verilir. Sınav evrakının saklanması, Dekanlık tarafından sağlanır. Sınav evraklarının saklanma süresi iki yıldır.

Sonuçların değerlendirilmesi ve başarı notu

MADDE 17 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavlar, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında veya bütünleme sınavında alınan notun %70’inin toplamıdır. Kısa sınav yapılması halinde, bu sınavların başarı notuna etkisi %10’u geçemez. Bir dersin yıl sonu notu; yıl başında ilan edilmek şartıyla ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir.

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı veya varsa bütünleme sınavı sonucunun ve yarıyıl/yıl sonu notunun her ikisi de 100 üzerinden 50’nin altında olan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

c) Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:

Puan                  Harfli Notu              Katsayı          Başarı Durumu

90-100                     AA                      4,00                  Başarılı

80-89                       BA                      3,50                  Başarılı

70-79                       BB                       3,00                  Başarılı

65-69                       CB                       2,50                  Başarılı

60-64                       CC                       2,00                  Başarılı

50-59                       DD                      1,50            Koşullu Başarılı

0-49                          FF                       0,00                 Başarısız

 

ç) Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

d) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak bir dersten DD harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış kabul edilir. Öğrencinin, mezuniyet esnasında koşullu başarmış olduğu dersten başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Tek ders ve ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.

e) Not belgesinde, ayrıca aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır:

1) DZ (devamsız) notu; ders kaydı yaptırılan, ancak devam koşulu yerine getirilemeyen kredili dersler için verilir ve FF notu olarak değerlendirilerek ortalamalara katılır.

2) BL (başarılı) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarılı öğrencilere verilir.

3) BZ (başarısız) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarısız veya devamsız öğrencilere verilir.

4) MF (muaf) notu; yeterlik ve muafiyet sınavları sonucunda başarılı bulunan öğrencilere verilir. Ortalamalara katılmaz.

5) TR (transfer) notu; Üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere daha önce almış oldukları ve denkliği kabul edilen dersler için verilir. Ortalamalara katılmaz.

Ders tekrarı

MADDE 18 – (1) Bir dersten FF, DZ ve BZ notu alan veya dersi normal yılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yılda almak zorundadır. Bu dersler seçmeli dersler ise öğrenciler, bunların yerine başka bir seçmeli ders alabilir.

(2) Öğrenciler DD, CC, CB, BB, BA notları ile başarılı oldukları dersleri not yükseltmek için tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Ders tekrarı durumundaki öğrencilerin bir yılda alabilecekleri kredi toplamının, ortak zorunlu dersler hariç 13 üncü maddede belirtilen üst sınırı aşmaması gerekir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtiraz, bunun için hazırlanmış özel dilekçe formatına uyulmak suretiyle Dekanlığa iletilir.

(2) İtiraz üzerine ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılan inceleme neticesinde, maddi hata tespit edilmesi halinde gerekli düzeltme yapılır. İtiraz başvurusunun sonucu Dekanlığa bildirilir ve Dekanlık tarafından ilanı için öğrenci işlerine sevk edilir.

Not ortalaması

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin başarı durumu; her eğitim-öğretim yılı sonunda YSNO ve GNO ile belirlenir. Not ortalaması; öğrencilerin derslerinden aldığı harf notunun karşılığı olan katsayı ile dersin kredi değerinin çarpımıyla bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. YSNO ve GNO hesaplanırken, öğrencinin dönemlik dersleri de ortalamaya dâhil edilir. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve Fakültede verilen derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Sonuçlarda, ondalık noktadan sonraki üçüncü sayı beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci sayıyı bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır. Genel not ortalamasında (AA), (FF) ve arasındaki notlar esas tutulur. Genel not ortalamasında tekrar edilen derslerden alınan en son not esas alınır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Öğrenci işleri

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin kayıt yaptırmaları, kayıt dondurmaları, yatay ve dikey geçişleri, eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri ve Fakülte ile ilişiklerinin kesilmesi hakkında Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Öğrenciler, bu kararlara karşı on beş gün içinde Rektörlüğe itiraz edebilir ve itirazları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Kayıt dondurma

MADDE 22 – (1) Öğrenciler, haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en çok bir yıl ve öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok iki yıl kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulduğu yılda sınavlara giremez.

(2) Kayıt dondurmaya ilişkin haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin, üniversite hastanelerinin ya da diğer hastanelerin sağlık raporları ile belgelenmiş bulunan, sağlıkla ilgili ve eğitim öğretimine engel teşkil edebilecek bir mazeretinin olması.

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması sebebiyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi ve mazeretinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.

ç) Ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi.

d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

f) Öğrencinin tutukluluk hali.

g) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer hallerin ortaya çıkması.

(3) Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleriyle birlikte, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde Dekanlığa yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(4) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yıl içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren on beş gün içinde başvurulması gerekir. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı şekilde işlem yapılır. Yıl içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci, kayıt dondurmadan önce yarıyıl esasına göre aldığı dersler saklı kalmak kaydıyla, ayrıldığı eğitim-öğretim yılının başından itibaren öğrenimine devam eder. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, kayıt dondurma işlemi onaylandığı tarihten itibaren geçerli olur ve öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde, kayıt dondurma işlemi öğrenim yılı başından itibaren uygulanmaz. Ancak belirtilen nedenlerin devamı halinde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kayıt dondurmanın süresinin uzatılması yoluna gidilebilir.

(5) Sağlık kurulu raporu ile belgelenen ruhsal hastalığı nedeniyle kaydı dondurulan öğrencinin öğrenimine devam edebilmesi için sağlık durumunun uygun olduğunu belgelemesi gerekir.

(6) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yaptırır ve kaydını dondurduğu öğrenim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 23 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından, Fakülteye yatay geçişler ile Üniversite içindeki eşdeğer yükseköğretim programları arasındaki yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Bu öğrencilerin lisans programına intibakları, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının Fakülteye kayıtları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(3) Yatay ve dikey geçiş işlemleri kapsamında yalnızca her ilgili eğitim öğretim yılının birinci yarıyılı için öğrenci başvurusu ve kabulü yapılır.

(4) Yatay ve dikey geçişlerde aranacak şartlar için ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

İntibak ve ders muafiyeti

MADDE 24 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet talepleri, öğrencinin Üniversiteye ilk ders kaydını yaptırdığı yarıyılın/yılın ikinci haftasının sonuna kadar Fakülteye yapılır. Bu süre içinde yapılmayan muafiyet talepleri kabul edilmez. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.

(2) Muafiyet talebinde bulunan öğrenci; dilekçesine, daha önce alarak başarılı olduğu derslerin öğrenim gördüğü yıla veya yıllara ait onaylı (mühürlü, kaşeli ve imzalı veya doğrulama kodu mevcut elektronik imzalı) ders içerikleri ile öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı veya doğrulama kodu mevcut elektronik imzalı) not döküm belgesi (transkript), daha önce öğrenim gördüğü yıla veya yıllara ait onaylı (mühürlü, kaşeli, imzalı veya doğrulama kodu mevcut elektronik imzalı) ders planını ve daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun not sisteminin dörtlük veya yüzlük karşılığını gösteren belgeyi eklemelidir. Söz konusu belgelerin fotokopi, faks, onaysız ve/veya eksik olması durumunda başvuru ilgili komisyon tarafından reddedilir.

(3) Fakülte müfredatındaki yıllık zorunlu derslerden muafiyet sağlanabilmesi için; muafiyeti talep edilen dersin daha önce yıllık esasa göre alınmış olması ya da dönemlik olarak açılmış olması halinde dersin her iki dönemde de alınmış, intibak ve muafiyet kriterlerini sağlamış ve başarıyla verilmiş olması gerekir.

(4) İntibak ve ders muafiyeti kriterleri şunlardır:

a) Daha önce alınan dersin içeriğinin, muafiyeti talep edilen Fakülte dersiyle en az yüzde yetmiş oranında benzerliğe sahip olması gerekir.

b) Daha önce alınan dersin kredisinin (AKTS) veya ders saatinin muafiyet talep edilen Fakülte dersi ile eşit veya daha yüksek olması gerekir.

c) Açık öğretim programlarında verilen veya içerikleri üniversitelere göre çok değişmeyen ortak zorunlu dersler olarak okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerini almış ve başarılı olmuş öğrencilerin muafiyet işlemleri dersin yarıyılına, içeriğine ve AKTS kredisi veya ders saati uyumuna bakılmaksızın yapılır. Söz konusu derslerin AKTS değerleri, intibak yılının hesabında toplam AKTS kredisine dâhil edilir.

ç) Muafiyeti sağlanan derslerin Fakültedeki harf notu karşılıkları tespit edilerek öğrenci bilgi sistemine girilir. Dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerde bu işlem mezuniyet durumuna geldiklerinde yapılır.

d) Öğrencilerin muaf olduğu derslerden her yılda ortalama 60 AKTS kredilik ders geçileceği varsayılarak başarılmış derslerin karşılık geldiği yıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan derslerinin, kalan öğretim süresi içerisinde başarı ile bitirilmesi gerekir.

e) 100’lük sistemden alınan notların 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Çizelgesi kullanılır.

Mezuniyet diploması ve diploma eki

MADDE 25 – (1) Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Diplomalar, Rektör ile Dekan tarafından imzalanır. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır ve herhangi bir nedenle yenisi verilmez. Verilen bir diplomanın kaybedilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ikinci bir nüsha hazırlanır.

(2) Lisans öğrenimini tamamlayan ve GNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Diplomada başarı derecesi gösterilmez, sadece öğrencinin başarılı olduğu ifade edilir. Gerektiğinde diploma derecesi GNO hesaplanarak belirlenebilir.

(3) Mezuniyet ve diploma ile ilgili diğer hususlarda Senato tarafından çıkarılan yönerge hükümleri uygulanır.

(4) Öğrencilere diplomayla birlikte içeriği Senato tarafından belirlenen İngilizce diploma eki verilir.

İlişik kesme ve kayıt sildirme

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin, Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi veya kayıtlarını sildirmeleri halleri şunlardır:

a) Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Üniversiteye kayıt sırasında, sahte veya yanlış bilgi ve belge verdikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yıla bakılmadan, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir. Söz konusu öğrenciler, Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen diploma dahil belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

c) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, Dekanlığa yazılı olarak başvurur. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, istemesi halinde Fakültedeki öğrenim durumunu gösteren bir belge ile kayıt sırasında Fakülteye teslim ettiği diploması geri verilir.

ç) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeniyle kaydın yenilenmemesinden dolayı, Fakülte Yönetim Kurulu ile Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda, hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı ve üzerinde olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

e) Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve alıp da devamı sağlanmayan dersler de dahil olmak üzere başarısız ders sayısını beş ve altına indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) Verilen ek süreler sonunda; mezuniyet için devam koşulunu sağlamamış bir dersi kalan veya devam koşulunu sağlamış olmakla birlikte birden fazla başarısız dersi olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Disiplin

MADDE 27 – (1) Öğrenci disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kaydolmuş öğrencilerin oluşmuş notları ve başarı durumları için; 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri, öğrencinin lehine olan durumlarda ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.