24 Ekim 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31638

YÖNETMELİK

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulundan:

İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU

YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunda yaz aylarında yapılacak olan yaz eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunda yapılacak yaz eğitim öğretiminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Eğitim Koordinatörlüğü: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Eğitim Koordinatörlüğünü,

b) Müdürlük: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,

c) Mütevelli Heyeti: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

ç) Yaz okulu: 13/4/2020 tarihli ve 31098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde ilgili eğitim-öğretim yılında yer alan güz ve bahar yarıyılları dışında ve yaz aylarında yapılan eğitim-öğretim programını,

d) Yüksekokul: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretimi ile İlgili Genel Esaslar

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Öğrencilerin eğitim-öğretim olanaklarından yaz aylarında da faydalanmalarını sağlayarak, Yüksekokulda eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak.

b) Eğitim-Öğretimde verimliliği ve başarı imkânlarını artırmak için hazırlık ve ön lisans programları öğrencilerinin, kayıtlı olunan programın ders planındaki derslerden daha önce aldıkları ve başarısız oldukları veya daha önce alıp başardıkları halde başarı notunu yükseltmek istedikleri dersleri yaz aylarında almalarına imkân sağlamak.

c) Diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile misafir öğrencilere Yüksekokulda eğitim-öğretim imkânı sağlamak.

ç) Çift anadal programlarına kayıtlı öğrencilerin, bu programları izlemelerini kolaylaştırmak ve başarılı öğrencilerin daha erken mezun olabilmelerine imkan sağlamak.

Yaz öğretiminin şartları

MADDE 6 – (1) Yaz öğretimi isteğe bağlı olup, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile tüm eğitim-öğretim aşamaları için açılabilir. Açılması ile ilgili esaslar Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yaz okulunda açılması planlanan dersler ve ders görevlendirmeleri, ilgili bölüm/program başkanlığının teklifi üzerine Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Aynı eğitim-öğretim yılı içerisinde yer alan yaz öğretimine devam eden, öğrenim süresi içindeki öğrenciler, yaz öğretiminde sadece kayıtlı olunan programın ders planındaki devam koşulunu sağladıkları ve başarısız oldukları  veya daha önce alıp başardıkları halde başarı notunu yükseltmek istedikleri dersleri alabilirler. Ancak öğrenim süresini doldurmuş öğrenciler yaz öğretiminde daha önce hiç almadıkları dersleri de alabilirler.

(4) Bir öğrenci yaz öğretiminde en çok üç ders alabilir.

(5) Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme işlemi uygulanmaz.

(6) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı her yıl Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

(7) Tüm ön lisans eğitim programlarında yer alan zorunlu dersler, verilmeleri gereken dönemlerde açılmak zorunda olup, yaz öğretimine ertelenemez.

Hazırlık sınıfı yaz öğretimi

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfları için yaz öğretimi Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Yüksekokul Kurulunun belirlediği ilkeler doğrultusunda açılabilir.

(2) İngilizce hazırlık sınıfında yürütülen İngilizce öğretimi programı için açılacak yaz öğretimi, ilgili birimin teklifi ve Yüksekokul Kurulunun onayından sonra uygulanır.

(3) Yaz öğretimine katılan İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin, ölçme, değerlendirme ve başarı durumları ilgili yönerge ve Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(4) İngilizce hazırlık sınıfı yaz programı sonunda başarılı olan öğrenciler güz yarıyılı başında kayıtlı oldukları programlarında normal öğretimlerine başlarlar. Başarısız olan öğrenciler kaldıkları yerden hazırlık eğitimine devam ederler.

Öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminin başlangıç-bitiş tarihleri Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimde gösterilir.

(2) Yaz öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(3) Yaz öğretiminde açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz öğretiminin süresi hafta olarak, güz ve bahar yarıyılından daha kısa olabilir. Bu durumda dersler yoğunlaştırılarak yapılır.

(4) Eğitim Koordinatörlüğü yaz öğretimini, birimlerin özelliklerine göre planlar.

Kayıt işlemleri ve ücret

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde ders alacak öğrencilerin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

(2) Yaz öğretiminde öğrencilerin ödeyecekleri ücret her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve duyurulur.

(3) Başvurduğu halde açılamayan dersler için öğrencinin yatırdığı kayıt ücreti kendisine iade edilir.

(4) Yaz öğretiminde açılan bir derse kayıt yaptıran ancak devam etmeyen öğrencinin ücreti iade edilmez.

(5) Yaz öğretiminde ders alacak öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini yaptırmak üzere yaz öğretimi derslerine başlamadan önce, ilan edilen süre içinde kesin kayıtlarını altıncı fıkrada belirtilen şekilde tamamlarlar.

(6) Yaz öğretiminde ders alacak öğrencilerin, derse kayıt işlemi; öğrencinin çevrimiçi olarak derse kayıtlanması, ders kaydının danışman tarafından onaylanması ve öğrencinin öğrenim ücretini ödemesi ile tamamlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ders Başarısı ve Değerlendirmesi ile Koordinasyon İşlemleri

Ders başarısı ve değerlendirmesi

MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde ders devamında ve başarının değerlendirilmesinde İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Derse devamda ve sınavlarda mazeret kabul edilmez.

(2) Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam şartı yerine getirilmiş olsa bile devam zorunluluğu kaldırılmaz.

(3) Yaz döneminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin mezuniyet işlemleri gerçekleştirilir.

(4) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) katılır. Alınan derslerin başarı notları, transkriptlerde yaz öğretiminde alındığı belirtilecek şekilde gösterilir.

(5) Yaz öğretimine diğer bir üniversitede öğrenci olduğunu belgeleyerek kaydolan öğrencilere yaz öğretiminde aldıkları derslerin adını, kodunu, ulusal kredisini, AKTS kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

(6) Bir dersin Yüksekokulun yaz öğretiminde açılmaması durumunda, öğrencinin dilekçeyle başvurusu üzerine ilgili öğretim elemanı ve bölüm başkanlığının uygun görüşü alınarak, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla eşdeğerliliği kabul edilmek şartıyla bir başka yükseköğrenim kurumundan en fazla 3 ders alınabilir.

(7) Yaz öğretiminde diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin başarı notları, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından ilgili yönergeye göre değerlendirilir.

Koordinasyon işlemleri

MADDE 11 – (1) Yaz öğretimi ile ilgili işlemler Eğitim Koordinatörlüğü tarafından planlanır ve yürütülür. Eğitim Koordinatörlüğü, uygulamalarında Müdürlüğe karşı sorumludur.

(2) Yaz öğretimi ile ilgili işlem ve uygulamalar Eğitim Koordinatörlüğünün görüşü ile Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Yaz öğretiminde farklı programların aynı kodlu dersleri ortak olarak açılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve Yüksekokul Kurulu Kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.