24 Ekim 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31638

YÖNETMELİK

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/9/2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis Eren Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çift ders sınavı

MADDE 25 – (1) Çift ders sınavı, 20 nci maddedeki devam şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla mezuniyet aşamasına gelmiş ve sadece çift dersten başarısız olan öğrenciler için akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır.

(2) Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler çift ders sınav hakkından yararlanır.

(3) Mezuniyetleri için çift dersi kalan öğrenciler, dersin dönemlik ya da yıllık olmasına bakılmaksızın akademik takvimde tanımlanan sürede açılacak çift ders sınavına girerler. Öğrenci ders kaydı yapmadan her dönem sonunda çift ders sınavına girebilir. Bu sınavlarda alınan not, en az 60 ise ara sınav şartı aranmaksızın öğrenci başarılı sayılır. Çift ders sınavına, dersi hiç almamış olan veya devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler giremez. Çift dersi kalan öğrenciler, stajlarını yapmamış olsalar dahi çift ders sınavı hakkından yararlanırlar, ancak stajlarını tamamlayıp başarılı olduktan sonra mezuniyet hakkını elde edebilirler.

(4) Öğrencinin gireceği çift ders sınavının ait olduğu yarıyıl için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/9/2019

30887