23 Ekim 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31637

YÖNETMELİK

Kayseri Üniversitesinden:

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kayseri Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kayseri Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KAÇUM): Kayseri Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kayseri Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kayseri Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ;temel insan hakları ve Cumhuriyet ile kazanılan kadın haklarını korumak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda bütün toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktır.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, bilim, sanat ve iş yaşamındaki konumları ile ilgili olarak araştırmalar yapmak, bilimsel araştırmaların yeni yöntemlerini uygulamak, elde edilen sonuçları toplumla paylaşmak, mevcut çalışmaları desteklemek.

b) Kadın çalışmalarıyla ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve gelişmelere ilişkin bilgilendirici panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası diğer merkezlerle iş birliği yapmak, bu amaçla öğrenci ve öğretim üyelerinin değişimlerini gerçekleştirecek girişimlerde bulunmak, kadın çalışmaları yapanların bir araya gelmesini ve bilimsel toplantılar düzenlenmesini sağlamak ve iletişimi güçlendirmek.

ç) Kadın araştırmaları alanında yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasını teşvik etmek, açılan programların başarılı ve amacına uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.

d) Lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin Merkezin amacına uygun düşen eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak, toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalı çalışmalar yapmalarına imkân sağlamak.

e) Üniversite öğrencilerini Merkezin konusuyla ilgili ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara ve sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek, teşvik amaçlı ödüllü yarışmalar düzenlemek.

f) Ülke ve bölge kadınının kültürel birikimini araştırmak.

g) Kadınlar ve erkekler arasında eşitliğin yerleşmesini hızlandırmak için programlar oluşturmak.

ğ) Kadınların çağdaş ve insan hakları ilkelerine uygun olarak haklarının korunması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak, bu alanda ülke çapında kadın eğitimini sağlayacak imkânları araştırmak.

h) Ulusal kalkınmaya etkin biçimde katılamamış olan kadınlar ve kız çocukları için özel eğitim programları açmak ve seminerler düzenlemek.

ı) Kadın haklarıyla ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, kampanyalar yürütmek.

i) Kadınlara yönelik bireysel ve kurumsal araştırma ve eğitim çabalarına katkıda bulunmak.

j) Bilgi toplumuna dönüşen ülkelerde eğitim, sağlık ve yöneticilik gibi hizmetlerde istihdam edilecek kadın sayısını artırmak amacıyla alınabilecek tedbirleri ve bu çerçevede gerçekleştirilmesi gereken yapısal dönüşümleri belirlemek ve bu bilgileri kamuoyu ile paylaşmak.

k) Çeşitli alanlarda başarılı çalışmalar yapmış ve toplumsal katkılarda bulunmuş kadınların Merkezle iletişimlerini temin etmek ve deneyimlerini aktarmalarını sağlamak.

l) İlgili kurum ve kuruluşlara kadın çalışmaları hakkında danışmanlık yapmak.

m) Kadın araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak, Merkezin yayın organlarını hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda çalışmaları bulunan, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Merkezin amaçları doğrultusunda Müdüre yardımcı olur.

(3) Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine belirlediği müdür yardımcılarından biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Çalışma programları oluşturmak, çalışma programlarını yürütmek ve denetlemek.

ç) Çalışma planı ve faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Yönetim Kurulunca onaylanan faaliyet raporunu ve çalışma planını Rektörün onayına sunmak.

e) Danışma Kurulunu her yıl en az bir defa toplamak ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

f) İdari ve akademik personel ihtiyacını belirlemek, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

g) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ğ) Yönetim Kurulunca kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün teklifi üzerine Rektörün onayıyla Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen üç üye dahil olmak üzere toplam en fazla altı üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu ayrıca toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde ise Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programını ve gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma planını ve komisyonları kurmak.

ç) Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yürütmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarına öneri ve uyarılarıyla katkıda bulunan Danışma Kurulu; Merkezin amaçları doğrultusunda yapmış olduğu çalışmalarıyla tanınmış, Üniversite içinden veya dışından seçilen ve Müdürün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen en çok on üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa olmak üzere, Müdür tarafından belirlenen tarihte ve onun başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.