21 Ekim 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31635

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ (HÜGAM) YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2017 tarihli ve 30228 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGAM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.