21 Ekim 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31635

YÖNETMELİK

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2014 tarihli ve 28924 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dâhil en az 5 yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Müfettişler, müfettişlik yeteneği ve yeterliliği ile başarı durumları göz önünde bulundurularak Genel Müdür tarafından Başmüfettişlik kadrolarına atanabilirler. Başmüfettişliğe atanabilmesi için müfettişin 1 inci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Müfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen hizmet sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Raporlar, Başkan ve refakat müfettişleri tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten gerekçeleri ortaya konularak istenir. Raporun düzeltilmesine ilişkin talebe müfettişin katılmaması durumunda Başkanlık görüşü ile müfettişin görüşü Genel Müdürün onayına sunulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, yüksek yargı organları, diğer Bakanlıkların merkez ve yurt dışı birimleriyle olan yazışmalar Başkanlık aracılığıyla genel esaslara göre yapılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/2/2014

28924