18 Ekim 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31632

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Karabük Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü ve ilgili alanlarda öğrenim görmekte olan lisans ve lisansüstü öğrencileri ve öğretim elemanlarına eğitim, uygulama ve bilimsel çalışma yapmalarına katkıda bulunmak için ortam hazırlamak.

b) Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünün alt alanlarında (ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, vestibüler rehabilitasyon, sporcu sağlığı, kardiopulmoner rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon, kadın-erkek sağlığı, romatolojik rehabilitasyon ve benzeri) eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve inovasyon çalışmaları yapma imkânı sağlamak.

c) Fizyoterapistlerin ülkemizde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edilebilmeleri ve uzmanlıklarının tüm dünyada geçerli olması için her türlü bilimsel iş birliğini artırmak ve bu yönde yapılacak çalışmaları desteklemek.

ç) Sağlık bilimlerinde kanıta dayalı veri tabanları ve yayımlarını izlemek, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının stratejik kararları doğrultusunda çalışmaları ve bilimsel araştırmaları desteklemek.

d) Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili bölüm ve anabilim dalları arasında bilimsel faaliyetler ve fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri bakımından iş birliği sağlamak.

e) Multidisipliner ve interdisipliner çalışma yapmayı teşvik ederek temel bilimler, klinik bilimler ve mühendislik bilimlerinin ortaklığında uygulamaya yönelik araştırma projeleri oluşturmak, koordine etmek, bu amaçla ilgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışı destek kaynaklarını kullanabilmek.

f) Sağlık Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

g) Fizyoterapide kullanılabilecek yeni teknikleri, uygulama yaklaşımlarını ve inovatif teknolojileri analiz ederek pilot çalışmalara uygun hale getirmek.

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak projeler üretmek.

h) Merkezin çalışmalarına ihtiyaç duyulan alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarına fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri vermek.

ı) Fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemleri hakkında hem meslek içinde hem de toplumda farkındalığı ve bilgi düzeyini arttırmak, bu sayede hastalık gelişmeden gerekli koruyucu yaklaşımların en iyi şekilde uygulanmasını sağlayarak bireylerin yaşam kalitelerini mümkün olduğunca yükseltmek ve topluma gerekli eğitimleri vermek.

i) Fizyoterapi ve rehabilitasyon danışmanlık gereksinimi duyan bireylerde koruyucu yöntemleri uygulayarak araştırmalar yapmak ve toplumsal farkındalığı artırmak.

j) Toplumun ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli, kişi haklarına saygılı modern bir sağlık hizmeti sunmak.

k) Toplumun kas ve iskelet sistemi sağlığı başta olmak üzere sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesini ve olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler üretmek ve uygulamak.

l) Faaliyet alanına giren konularda konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, kitap, dergi ve broşür yayımlamak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek, toplumu sağlık eğitim gereksinimleri doğrultusunda bilinçlendirmek.

m) Türkiye’deki ve dünyadaki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek nitelikli sağlık hizmeti sunmak, çağdaş, bilimsel ve güvenilir her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin multidisipliner şekilde verilmesini sağlamak.

n) Sağlıkla ilgili her türlü ulusal politikanın üretilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve öğretim elemanlarına eğitim, uygulama ve araştırma ortamı sunmak.

b) Meslek içi ve dışı ilgili bölümlerle toplum sağlığına yönelik ortak çalışma ve projeler hazırlamak ve yürütmek.

c) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili mevzuat kapsamında sertifikalı kurslar, seminer, konferans, sempozyum ve kongreler düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak.

ç) Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları ile özel/resmi kuruluşlarla ve ilgili derneklerle iş birliği yapmak, bilgi ve hizmet paylaşımı sağlamak.

d) Hastalığın önlenmesi (birincil-koruma) ve tedavisi (ikincil) hakkında fizyoterapistlerin farkındalık ve bilgi düzeyini arttırmak, bu amaçla meslek içi eğitim toplantılarına katılmalarını sağlamak.

e) Toplum sağlığına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlemek, elektronik iletişim ağı kurmak, konunun önemi ve toplumsal farkındalığın arttırılması için kamuoyuna yönelik basılı ya da görsel yayımlar hazırlamak, ayrıca kurumsal ve kitlesel sağlık danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunmak.

f) Toplumun ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli, kişi haklarına saygılı modern bir fizyoterapi ve rehabilitasyon sağlık hizmeti ve sağlık danışmanlığı sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans mezunu ve bu konuda akademik ve tercihen idari deneyime sahip Üniversitede tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulundan biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarını düzenli ve etkin bir biçimde yürütmek, denetimi ile ilgili önlemleri almak.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu, işleyişi ve yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.

f) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

g) İlgili akademik birimlerle iş birliği içerisinde eğitim, kurs, çalıştay, kongre, ilgili mevzuat kapsamında sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ile projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili ihtiyaçları Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans mezunu dört üye olmak üzere toplamda beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulunda yer alacak üyeler Üniversitede tam zamanlı olarak görevli öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye, tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda bir kez olağan ve gerektiğinde müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak, eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, programların sonunda ilgili mevzuat kapsamında katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek, yatırım ve bütçe tasarısını Rektörlüğe sunmak üzere görüş hazırlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

f) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

g) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimlerin kurulması tekliflerini hazırlayıp Rektörün onayına sunmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimler ile iş birliği içinde hazırlamak.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkeze bağlı ünite, birim ve komisyonlar

MADDE 12 – (1) Merkezde ihtiyaçlar doğrultusunda ünite ve birimler oluşturulur.

(2) Ünite ve birimler, Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla oluşturulur ve her birime işleyişi düzenlemek için birim sorumlusu Rektör tarafından görevlendirilir. Tüm birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Müdüre karşı sorumludur.

(3) Uzmanlık alanı gerektiren konular ile idari, mali ve teknik konularda çalışmalar yapmak üzere Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda Rektör onayı ile komisyonlar oluşturulabilir. Komisyonların çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.