18 Ekim 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31632

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AVRASYA İLERİ ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Avrasya İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Avrasya İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

c) Merkez: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Avrasya İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Doğu Avrupa başta olmak üzere uluslararası bölgesel bir ileri araştırma merkezi olmak.

b) Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar ve kurumsal iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

c) Türkiye ve çevre ülkelerden aktif araştırmacı ve öğrencileri, dünyanın her bölgesinden en yetkin muhataplarıyla bir araya getirmek ve etkileşimlerini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

ç) En güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler konusunda uluslararası nitelikte eğitim seminerleri, çalıştaylar, konferanslar ve seminerler düzenlemek.

d) Sanayi ve mesleki eğitim amaçlı toplantılar ve kurslar düzenlemek.

e) Yüksek yetenekli öğrenci ve araştırmacıları kısa ve uzun süreli ziyaretler için Merkezde konuk ederek ülkemiz bilim insanlarıyla etkileşimde bulunmalarını sağlamak.

f) Avrasya bölgesindeki öğrenci, araştırmacı ve sanayicilerin Türkiyedeki ilgili kurumlarla irtibatını artıracak faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında ileri düzeyde bilimsel araştırma faaliyetleri yürütmek ve yürütülmesine destek olmak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kolokyum, sergi ve benzeri bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

c) Ülkemizde, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar kanalıyla halihazırda yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası nitelikteki bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerinin destekleme programları yoluyla etkinliğini ve yaygınlığını artırmak amacıyla üst düzey bilim insanları ile Türkiye ve çevre ülkelerden aktif araştırmacıları ülkemizde buluşturacak bir Merkez olmak.

ç) Temel bilimler ile uygulamalı bilimler arasındaki bilgi akışını ve etkileşimi hızlandırmayı amaçlayan faaliyetler düzenlemek, bu tarz faaliyetleri desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili anabilim dallarında görevli Enstitünün aylıklı ve devamlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevinden alınır.

(2) Müdür yardımcısı, Yönetim Kurulu üyesi iki aday arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, Merkezin amaçları ve faaliyetleri doğrultusunda verimli bir şekilde işletilmesinden, geliştirilmesinden, araştırma, uygulama, eğitim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

d) Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek, denetlemek ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevi yapmak.

e) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını her yılın Aralık ayında Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programı hakkında Danışma Kuruluna bilgi vermek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarında Enstitüde faaliyet gösteren tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen en az dört en fazla sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Enstitüde yürütülen araştırma faaliyetlerine katkıda bulunacak araştırmacıları destekleyecek programlar geliştirmek ve yürütmek.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak.

d) Merkezde çalışacak araştırmacıların ve Merkez faaliyetlerine katılımcıların seçimi için standartlar oluşturrnak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, uluslararası düzeyde otorite kabul edilen yüksek standartlara sahip kurumların üyesi olan bilim insanları arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektörün onayıyla dört yıllığına görevlendirilen en az üç en fazla dokuz üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel etkinliklerinin niteliğini gözetmek.

b) Merkezde çalışacak araştırmacıların seçimi için standartlar konusunda tavsiyelerde bulunmak.

c) Merkezde yapılan çalışmaları değerlendirmek.

ç) Araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet programını değerlendirmek ve görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.