18 Ekim 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31632

YÖNETMELİK

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ETÜSEM): Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite mezunları ile mensuplarının ve toplumun her kesiminden bireyin, yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için ihtiyaç duyulan tüm alanlarda gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektöre yönelik yüz yüze, uzaktan (çevrim içi/çevrim dışı) ya da karma yöntemle her türlü eğitim-öğretim programı, kurs, seminer, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programı ve etkinlik düzenlemek veya yapılması için ortam sağlamak, araştırma-geliştirme faaliyetleri düzenlemek ve Üniversitenin kamu sektörü, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili fakülte, birim ya da bölümlerine; kamu sektörü, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere,  ihtiyaç duydukları alanlarda öğretim materyalleri hazırlayarak eğitim programları düzenlemek.

b) Üniversiteye ve/veya üçüncü kişilere ait her türlü sınav ve soru hizmetleri için destek sağlamak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, çalıştaylar, sempozyumlar, konferanslar, eğitim fuarları ve proje pazarları düzenlemek.

ç) Proje ile personel belgelendirme, ürün belgelendirme, sistem belgelendirme, deney, kalibrasyon ve tıbbi laboratuvar gibi uygunluk değerlendirmesi için belgelendirme hizmetleri sunmak.

d) Her türlü araştırma-geliştirme faaliyeti ve danışmanlık hizmet yürütmek.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili tüm taraflarla görüşme ve protokoller yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önereceği öğretim elemanları arasından; Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda çalışan iki öğretim üyesi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.  Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekalet eder. Vekalet altı aydan uzun sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

c) Yönetimi altındaki birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

d) Eğitim programlarının başarıyla ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.

e) Eğitim programlarının düzenlenmesinde ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ve/veya hazırlatmak, proje önerilerinde bulunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve  Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan  ya da gerekli hallerde olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Mazereti olmaksızın ve izinsiz olarak üst üste üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektör tarafından bir yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı  üzerine yılda en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

b) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek görüş ve tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi  uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 12/8/2016 tarihli ve 29799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.