16 Ekim 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31630

YÖNETMELİK

Türkiye Taşkömürü Kurumundan:

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT

TAŞINMAZLARIN İDARESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 16/12/2019 tarihli ve 30980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Müesseselerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve/veya üzerindeki yapı ve tesisler ile taşınmazların kiraya verilmesi, sınırlı ayni hak tesisi, ecrimisil ve tahliye işlemleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak taşınmaz satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna göre Özelleştirme Yüksek Kurulundan/Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamdan alınan yetkiye göre satışı, trampa edilmesi, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ile taşınmazların” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 64 üncü maddede yer alan kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ve tüzel kişilere taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması hallerinde 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer alan “4046 sayılı Kanuna göre gerekli iznin veya yetkinin alınması halinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ş) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ş) Satış: Genel Müdürlük ve müesseselerin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışını,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme Yüksek Kurulundan/Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamdan alınan yetkiye göre yapılır” ibaresi “hallerinde 4046 sayılı Kanun, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı veya İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini” ibaresi “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak” ibaresi “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnşaat ve Emlak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve ilgili daire başkanlıklarından birer üyenin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından” ibaresi “kararına esas olmak üzere ilgili birimlerin personelinden oluşturulacak alt komisyon tarafından yapılacak çalışma ile” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme Yüksek Kurulundan/Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamdan alınan yetkiye göre yapılır” ibaresi “hallerinde 4046 sayılı Kanun, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dördüncü cümlesinde yer alan “alındı” ibaresinden sonra gelmek üzere “makbuzu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme Yüksek Kurulundan/Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamdan alınan yetkiye göre yapılır” ibaresi “hallerinde 4046 sayılı Kanun, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mühendis” ibaresinden sonra gelmek üzere “, şef” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İnşaat ve Emlak” ibaresi “Destek Hizmetleri” olarak, “Emlak ve İstimlak” ibaresi “İnşaat Emlak” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ile İdari ve Sosyal İşler” ibaresi “Destek Hizmetleri” olarak ve dördüncü fıkrasında yer alan “Emlak ve İstimlak” ibaresi “İnşaat Emlak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İdari ve Sosyal İşler” ibaresi “Destek Hizmetleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 62 – (1) Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olmak şartıyla, müşteri, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Bunlara uyulmadığı takdirde işlemlere son verilerek varsa teminatı Kuruma gelir kaydedilir. Müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

(2) Satılan taşınmazların tapu sicil müdürlüğündeki ferağ işlemleri, Kurumca yetkili kılınan iki görevli tarafından gerçekleştirilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taşınmazların trampası, arsa payı ve kat karşılığı değerlendirilmesi

MADDE 66 – (1) Kuruma ait taşınmazlar kamu kurum ve kuruluşlarına trampa edilebilir, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılabilir.

(2) Trampa edilecek, arsa payı ve kat karşılığı değerlendirilecek taşınmazlar için aşağıdaki belgeler hazırlanır:

a) Teklif mektubu.

b) Bu teklif ile ilgili taahhütleri içeren dilekçe veya yazı.

c) Taşınmaz malların tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikası.

ç) Trampaya konu olan taşınmaz uygulama imar planı içinde olması halinde onaylı plan örneği, trampaya konu olan taşınmaz bina ise yapı kullanma izin belgesi.

d) Trampaya konu taşınmaz bina ise mimari, statik, elektrik, tesisat gibi projeleri ile diğer bilgi ve belgeler.

(3) Gerekli hallerde trampaya konu olan taşınmazın özellikleri mahallinde tespit edilerek Taşınmaz Belirleme ve Değerleme Komisyonu raporunda belirtilir.

(4) Trampa yapılacak taşınmazların bedelleri arasında fark çıkması halinde taraflarca yapılacak tebligata müteakip, protokolde belirlenecek sürede ödenir.

(5) Trampa yapılacak taşınmazlarla ilgili olarak Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından bu maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak düzenlenen protokol (arsa payı ve kat karşılığı yapılan işlerde idari ve teknik şartnamelerde düzenlenerek), Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İnşaat ve Emlak” ibaresi “Destek Hizmetleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/12/2019

30980