12 Ekim 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31626

YÖNETMELİK

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin fakülte/yüksekokul/
meslek yüksekokulu programlarının ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite öğrencilerinin kayıt yenileme, kayıt silme ve yatay geçiş işlemleri ile diğer yükseköğretim kurumlarından gelen öğrencilerin kabulü, intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler konusunda ilgili yönetim kurulu yetkilidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sadece ilk yarıyıl ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır, diğer yarıyılların tamamında ise öğrenci tarafından yapılır ve ders kayıt işlemlerinden öğrenci sorumludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Üniversite öğrencilerinden ilgili dönemlerde kayıt dondurmamış olmak şartıyla AGNO’sunu yükseltmek için hiç almadığı veya alıp da başaramadığı dersleri almak isteyenler başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan toplam 12 krediye kadar ders alabilirler ve alınan bu derslere ait notlar ilgili dönemin icmaline yazılarak transkripte işlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllarda/yıllarda başarılı olunan derslerden en çok ikisini; (DD) notu ile şartlı başarılı olunan derslerin ise tamamını kredi limitini aşmamak kaydıyla alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir. Bir dersten DD alan bir öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için ilgili yarıyıl AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersler tekrar edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teorik, uygulamalar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Öğrencilerin devam durumları, derse giren öğretim elemanı tarafından izlenir ve otomasyon programına usulüne uygun olarak işlenir. Devamsızlıkları sebebiyle sınava girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu sınavından önce derse giren öğretim elemanı tarafından yazılı olarak, OBS veya öğrenci ilan panosunda ilan edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş ve (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4)Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.”

“13 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre başka bir yükseköğretim kurumunda açılan yaz okulundan ders alan öğrencilere, bu dersleri başardıktan sonra mezun olabilmek için tek derse kalmaları halinde, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları tarafından alınacak yönetim kurulu kararı ile tek ders sınav hakkı verilir.”

“ğ) Mezuniyet sınavı: Son yarıyılda/yılda (FF) notu almadıkları halde AGNO’ları 2,00’ın altına düşen öğrencilere, son iki yarıyılda/yılda, 25 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde koşullu başarılı (DD) ile (DC) ve (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır. Mezuniyet sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin yarıyıl sınav notu yerine geçer ve harflendirilmesi bu nota göre yapılır. Öğrencilerin sınavlarda başarılı olmaları için her dersin notunun en az (DD) harf notu olması zorunludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sonucun ilanı itibarıyla iki iş günü içerisinde ikinci defa itiraz edilmesi halinde, müracaat ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Dekan veya müdür, ilgili kurulun kararı ile dersi okutan öğretim elemanı dışında ilgili bölümdeki öğretim elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak, sınav evrakını yeniden incelettirir, en geç iki iş günü içerisinde inceleme tamamlanarak sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirir, ilgili birim tarafından, ilgili yönetim kurulu kararı ve gerekçeleri ile birlikte sisteme işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Kayıt dondurmak için başvurular, yarıyılın/yılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Ancak bir yarıyıl veya bir yıl kayıt dondurma isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrencilerin başvurularını ders kayıt süresi içinde yapmaları gerekir. Sağlık sebebiyle yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli sebepler nedeniyle eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl, yıl sisteminde ise bir yıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak sağlık raporu nedeniyle kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır uygulanmaz. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan/yıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Son yarıyılda/yılda (FF) notu almadıkları halde, AGNO’ları 2,00’ın altına düşen öğrenciler, son iki yarıyılda/yılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet AGNO baraj sınavına girerler. Bu sınav haklarını bütünleme sınavlarının sonunda ilgili fakülte/yüksekokul tarafından belirlenen sınav takvimine göre kullanırlar. AGNO baraj sınavına girecek öğrenciler dilekçe ile dekanlığa/müdürlüğe başvururlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/4/2013

28615

2-

2/7/2014

29048

3-

2/11/2014

29163

4-

4/3/2015

29285

5-

9/2/2016

29619

6-

5/10/2017

30201