11 Ekim 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31625

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mezun olabilmesi için başarısız bir dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavlarının bitimini takip eden bir ay içinde Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihte tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavı başvurusu öğrencinin daha önce almadığı bir derse ilişkin olamaz. İlişikleri kesilme durumunda olan öğrenciler hariç olmak üzere genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’ın altında olup tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel ağırlıklı not ortalamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. Tek ders sınavında alınan not, mutlak değerlendirme sistemine göre belirlenir. Öğrencinin ara sınav ve diğer sınavlarda almış oldukları notlara bakılmaksızın 100 üzerinden en az 60 puan (CC) alması durumunda, öğrenci bu dersten başarılı olmuş sayılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/5/2019

30772