11 Ekim 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31625

YÖNETMELİK

Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 9/1/2012 tarihli ve 28168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yaz okulunda, öğrencinin bir üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alabilmesi için önceki yarıyıllardan dersinin kalmaması ve genel not ortalamasının (GNO) en az 2.50 olması gerekir. Ayrıca herhangi bir sebeple üniversitelerden kendi isteği ile kaydını sildiren ve ÖSYM tarafından, tekrar üniversitelerin aynı bölümlerinin örgün veya ikinci öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler için birimlerince yapılacak intibak sonucunda, müfredatında bulunan derslerin %70’inden muaf olanlar istedikleri takdirde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile yaz okulunda üstten ders alabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan ön lisans ve lisans öğrencileri, 10/10/2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 31/8/2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/1/2012

28168