10 Ekim 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31624

YÖNETMELİK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim, sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde; öğrenci kabulü ve kayıt, devam işlemleri, eğitim-öğretim, sınav, başarı değerlendirmeleri, diploma, kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılıp, Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretimin başlayıp bitmesi arasındaki süreyi,

b) Anabilim Dalı Kurulu: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilgili Anabilim Dalı Kurulunu,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Danışman: Öğrencilere eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

d) Dekan: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

e) Fakülte: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

f) Fakülte Kurulu: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Kurulunu,

g) Fakülte Yönetim Kurulu: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Yönetim Kurulunu,

ğ) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin kredi saat değerleri toplamına bölünmesi ile hesaplanan not ortalamasını,

h) Kredi: Öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere, o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik, uygulamalı ders saatleri, öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler ve gerekli çalışma saatleri bakımından göz önünde bulundurulan değeri,

ı) Öğrenci İşleri Birimi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin öğrenci işlerinden sorumlu birimini,

i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Rektör: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

l) Seçmeli dersler: Öğrencilerin, alması zorunlu olan dersleri dışında, alan içinden ve/veya alan dışından seçerek alacağı dersleri,

m) Senato: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,

n) Üniversite Yönetim Kurulu: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

o) Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,

ö) Yarıyıl/yıl not ortalaması: Öğrencinin o yarıyıl/ yılda aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle elde edilen not ortalamasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Ders ve Kayıt Esasları

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür; ancak klinik uygulaması olan dersler gerekli görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

(2) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az 70 eğitim-öğretim günüdür. Yarıyıl/yıl sonunda uygulanan final/bütünleme/tek ders sınavları ve ek sınavlar bu sürenin dışındadır.

(3) Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

(4) Resmî tatil günlerinde ders ve sınav yapılmaz, ancak gerekli hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile cumartesi ve/veya pazar günleri de ders ve/veya sınav yapılabilir.

(5) Fakülte Kurulu, bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait eğitim-öğretim programları ile ilgili okutulacak dersler ve akademik takvim önerisini, haziran ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunar.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 6 – (1) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim-öğretim uygulanır ve sınıf geçme sistemi uygulanır. Devam zorunludur.

Eğitim-öğretim süresi ve dili

MADDE 7 – (1) Öğrenciler, fakülteye ilk kayıt oldukları dönemden itibaren her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın 5 yıllık normal eğitim-öğretim süresini en fazla 8 yılda tamamlamak zorundadır. Mazeretleri nedeniyle kayıt dondurulan süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, bu süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(2) Fakültede eğitim-öğretim Fakülte Kurulunun kararı, Senatonun ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Türkçe, İngilizce veya eğitim-öğretim programındaki tüm derslerin toplam AKTS kredisinin en az %30’u kadarı İngilizce dillerinde verilebilir.

(3) Eğitim-öğretim dili Türkçe veya en az %30 İngilizce olması durumunda; fakülteye kayıt olan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrenciler; Üniversitenin veya farklı bir üniversitenin bu konu ile ilgili birim veya bölümüne kayıt yaptırır ve bu birim veya bölüm tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam eder. Bu öğrenim sonunda başarılı olamayan öğrencilere 1 yıl ek süre verilir. Bu ek süre sonunda başarısız olan öğrencilerin fakülte ile ilişikleri kesilir. Bu süreler azami eğitim-öğretim süresine dâhil edilmez.

(4) Bu yabancı uyruklu öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR)’na göre en az B1 düzeyinde Türkçe bilgisine sahip olması gereklidir. Bu öğrencilerin kayıt oldukları lisans programından mezun olabilmeleri için ise en az C1 düzeyinde Türkçe bildiklerini belgeleyen sınav sonucu ibraz etmeleri gerekir.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 8 – (1) Danışmanlık ile ilgili esaslarda Üniversitenin ilgili yönergesi uygulanır.

Ön şart

MADDE 9 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre zorunlu tutulan dersler haricindeki tüm dersler bir sonraki sınıf derslerinin ön şartlı dersleridir. Sınıfını geçemeyen öğrenciler bir üst sınıftan ders alamaz ve sonraki eğitim-öğretim yılında sadece başarısız olduğu tüm dersleri tekrar alır.

(2) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre zorunlu tutulan derslerden başarılı olamayan öğrenciler, bu dersleri başarmadan mezun olamazlar.

Fakülteye ilk kayıt şartları

MADDE 10 – (1) Fakülteye ilk kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Fakülteye kayıt, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul ve Üniversite tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Fakülteye kayıt hakkı kazanan adaylar, istenen belgelerle, şahsen veya mazeret durumunda noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığı ile kesin kaydını yaptırır. Posta ile başvuru kabul edilmez. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Eksik belge ile kayıt yapılamaz. Süresi içinde kesin kaydını yaptıramayan adaylar haklarını kaybeder. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlemler başlatılır. Askerlik durumu adayın beyanına göre değerlendirilir.

(3) Yabancı uyruklu aday öğrencilerin kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Öğrenci statüsü

MADDE 11 – (1) Fakülteye, sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Fakültede derslere Yükseköğretim Kurulu kararınca alınan öğrenciler hariç dinleyici öğrenci veya özel öğrenci kabul edilmez.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 12 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yarıyıl/yılında, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen miktarlarda katkı payını/öğrenim ücretini Üniversite tarafından belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Katkı payını/öğrenim ücretini ödemesi gerekirken süresi içinde ödemeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve kayıt yaptırana kadar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt yenileme

MADDE 13 – (1) Her öğrenci, akademik takvime göre her dönem 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca katkı payı/öğrenim ücreti ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o dönemdeki kayıt olması gereken derslere ve sınavlara giremez. Girdikleri takdirde sınavları geçersiz sayılır. Kayıt yenilemesi yapılmayan dönem, bu Yönetmeliğe göre belirtilen toplam eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(2) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmayan öğrenci; kaydını bizzat yenilemek zorunda olup, kayıt işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur. Ders kayıtları öğrencinin sorumluluğunda olmakla birlikte, bu kayıtların geçerli olabilmesi için ders kayıtlarının akademik danışmanı tarafından onaylanması gereklidir.

(3) Belirlenen ders kayıt süresinde kaydını yaptıramayan öğrencilerin mazeretine ilişkin başvuruları, eğitim-öğretim döneminin ilk haftası içinde kabul edilir. Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrencilerin mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir. Eğer dersler başladıysa mazeretli kayıta kadar geçen süreler öğrencilerin devamsızlıklarından sayılır. Belirlenen ek süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o döneme ait dersleri alabileceği dönem başında kaydını yenilemek zorundadır.

(4) Ders kaydını yaptırmayan, sadece katkı payı/öğrenim ücretini ödemiş öğrenciler kayıt yenilemiş sayılmaz.

(5) Ekle-sil haftasında kaydını yaptıran öğrenciler, ekle-sil haftasının bitimini izleyen on beş gün içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile danışmanıyla birlikte ders kaydı veya ders silme işlemi yapabilir. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci kayıt yaptırmadığı dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Öğrenciler bir eğitim-öğretim yılında ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli dersler dâhil olmak üzere 60 AKTS kredilik ders kaydı yaptırabilir. Zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayıyla bu sayı değiştirilebilir. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu toplam ders kredisi en az 300 AKTS’dir.

(7) Klinik uygulama derslerinde dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin yapması gereken uygulamaların sayısı ve türü her bir anabilim dalı kurulu tarafından eğitim-öğretim yılı başlangıcından 15 gün öncesine kadar belirlenerek Fakülte eğitim-öğretim komisyonuna sunulur. Eğitim-öğretim komisyonu tüm anabilim dallarından gelen önerileri birlikte değerlendirerek uygulamaların sayısı ve türleri hakkında karar alır ve Fakülte Kurulu onayına sunar.

Dersler

MADDE 14 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olarak eğitim-öğretim programlarında yer alır.

(2) Zorunlu dersler, Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

(3) Seçmeli dersler, tek tek veya belirlenmiş ders grupları halinde açılabilir. Seçmeli dersler alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür:

a) Alan içi seçmeli dersler; öğrencinin fakülte eğitim-öğretim programında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı derslerdir.

b) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin fakülte eğitim-öğretim programında yer alan, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

(4) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen derslerdir.

Eğitim-öğretim programı

MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim programı, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Eğitim-öğretim programı, program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden oluşur:

a) Program bilgi paketinde; program hakkında genel bilgi, diplomalara ait genel hükümler, kazanılan unvan, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda okutulacak derslerin yarıyıl/yıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, program yeterlilikleri, öğretim programının yapısı, sınavlar, değerlendirme ve notlandırma, mezuniyet koşulları, eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır.

b) Ders bilgi paketinde; dersin adı, kodu, yarıyıl/yılı, verildiği dil, türü, verilme şekli, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, AKTS ve benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır.

(3) AKTS’ye göre; diş hekimliği eğitim-öğretim programı en az 300 AKTS olarak hesaplanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ders programı

MADDE 16 – (1) Fakülteye ait derslerin teorik, pratik (uygulama) ders programları, Fakültenin ve Üniversitenin ilgili birim ve kurullarının onayı ile uygulanır.

(2) Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulu ve Senato tarafından onaylanmış ders programlarına uygun olarak hazırlanan derslerin, hangi öğretim elemanları tarafından verileceğini gösteren kararı, onaylanmak üzere Rektörlük ilgili birimlerine eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç bir ay önce teslim eder.

(3) Her yarıyıl açılacak olan seçmeli dersler de ilgili yarıyıl/yılın başında ilan edilir. Zorunlu durumlarda seçmeli dersler Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla değiştirilebilir.

(4) Diş hekimliği öğrencileri en az 300 AKTS kredisinden en az 2 krediyi seçmeli derslerden almak ve başarılı olmak zorundadır.

Ders yükü

MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi AKTS kredi esasına göre yapılır. Ders AKTS kredilerinin hesaplanmasında öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve/veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunu, sınava hazırlık, sınav, klinik uygulama gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

Ders tekrarı

MADDE 18 – (1) Herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci bu Yönetmelik şartlarını yerine getirmek üzere o dersi tekrar eder. Öğrenci, her ne sebeple olursa olsun sınavına girmediği veya girip de başarılı olamadığı dersi tekrarlamak zorundadır. Bu durumda öğrenci, kayıt, devam, ara sınav ve varsa pratik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.

(2) Başarısız olunan seçmeli ders, dersin açıldığı ilk dönemde tekrar edilir. Bu ders otomatik olarak öğrencinin üzerine yüklenir. Seçmeli dersi yeniden alması gereken öğrenciler bu dersin yerine başka açılan bir seçmeli dersi aynı AKTS kredisi olması şartıyla alabilir. Öğrencinin başarısız olduğu seçmeli ders Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin üzerinden silinebilir.

(3) Ortak zorunlu derslerde devam koşulunu yerine getiren öğrenciler, bu derslerin sınavlarına girerek mezun olana kadar başarmak zorundadır.

(4) Bütünleme sınav dönemine kadar klinik uygulama ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamayan ve sınav hakkı elde edemeyen dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, azami eğitim-öğretim süresini aşmamak kaydıyla takip eden eğitim-öğretim yılında uygulama gruplarına eşit oranda dağıtılarak intibakları yapılır. Ancak erken mezun olabilecek durumda olanlara öncelik tanınabilir. Bu öğrenciler, yeni dönemde tekrar ettikleri klinik uygulamaların ilgili olduğu dersin varsa teorik ders, ara sınav ve final sınavlarına girmek zorundadır. Klinik uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, final sınavı hakkı elde eder.

Pratik uygulaması olan dersler ve telafi

MADDE 19 – (1) Preklinik pratik uygulamaların içeriği, süresi ve sayısı ilgili anabilim dalı kurulu tarafından eğitim-öğretim yılı başlangıcında belirlenir. Gerekli görüldüğü takdirde değişiklik yapılabilir.

(2) Preklinik eğitimi (birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar) hasta tedavisine yönelik altyapıyı oluşturmak amacıyla öğrenciye derslikte teorik ve laboratuvar ortamında pratik verilmesi gereken eğitim-öğretim programını kapsar.

a) Öğrencilere, üçüncü sınıfın bahar döneminde, ilk üç yılda edindikleri bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını klinik uygulamaya nasıl aktaracağını Fakülte anabilim dalları kliniklerinde gözlemlemek ve kliniğe hazırlık amacıyla öğretim elemanları rehberliğinde basit uygulamalara katılarak klinik gözlem yaptırılabilir. Klinik gözlemlerin süresi, eğitim-öğretim komisyonu/koordinatörlüğü tarafından düzenlenir.

b) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda, laboratuvar/pratik uygulaması olan derslerde, öğrencilerin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girme hakkı elde edebilmeleri için ilgili dersin laboratuvar/pratik uygulamaları için aranan asgari koşulları, verilen sürede tamamlayarak yerine getirmiş olmaları ve işlerini teslim etmeleri zorunludur. Laboratuvar/pratik uygulamaların içeriği ve tamamlanması gereken asgari uygulama sayıları ilgili anabilim dalı kurulu tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. Gerekli görüldüğü takdirde laboratuvar/pratik uygulamaların içeriğinde değişiklik yapılabilir.

c) Laboratuvar/pratik çalışmasını tamamlamayan öğrenciye eksik kalan laboratuvar/ pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilir. Telafi süresi, laboratuvar/pratik çalışmanın sonunda, eğitim-öğretim yılı sonunda ya da normal süre ile birleşik olarak verilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalı kurul kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Öğrencinin eksik kalan uygulamaları final sınav tarihine kadar telafi süresinde tamamlaması halinde kendisine final sınavına girme hakkı verilir. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilecek bir mazereti bulunan öğrencilere, bütünleme sınavına kadar telafi işlerini tamamlaması için ek süre verilebilir. Laboratuvar/pratik çalışmasını verilen telafi süresinde de tamamlayamayan ve sonucunda bütünleme hakkı kazanamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve dersi gelecek eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

ç) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda laboratuvar/pratik uygulaması olan derslerin ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarında pratik sınav yapılıp yapılmayacağı, yapıldığı takdirde laboratuvar/pratik uygulama ve teorik sınav notlarının sınav sonucuna katkı oranları eğitim-öğretim yılı başında, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından belirlenerek öğrencilere ilan edilir.

Klinik uygulamalar

MADDE 20 – (1) Fakültede dördüncü ve beşinci sınıflar klinik ders yılıdır. Klinik uygulaması olan derslerde ara sınav ve tüm klinik bilgilerden sorumlu olunan final sınavı uygulanır. Sınavlar pratik ve/veya teorik olarak yapılır. Öğrenciler, final sınavına girebilmek için devam etmekte oldukları sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları gözlem, pratik veya klinik uygulama çalışmalarını ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır.

(2) Üçüncü sınıf öğrencilerine; bahar yarıyılında klinik bilimlerde mevcut olan anabilim dallarının her birinde rotasyon ile haftada en az 8 ders saati olmak üzere, 2 haftalık süre ile gözlemci öğrenci statüsünde pratik/klinik uygulama yaptırılabilir. Bu uygulamada, öğrencilere ilgili anabilim dalı kurulu tarafından belirlenen pratik/klinik çalışmalar yaptırılabilir.

(3) Klinik uygulamalı eğitim (dördüncü ve beşinci sınıf), anabilim dalları temelinde ayrılmış, önceden belirlenmiş sürelerde klinikte hasta üzerindeki uygulamalı tedavi işlemlerini kapsar. Kliniğe yönelik teorik derslerde ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavı uygulanır. Dördüncü sınıfta tüm klinik bilimlerin anabilim dallarının klinik/pratik uygulamaları gruplar halinde dönüşümlü olarak klinikte yapılır. Dördüncü ve beşinci sınıfların klinik uygulama süreleri ve takvimi, eğitim-öğretim yılı başında eğitim-öğretim komisyonu/koordinatörlüğünün önerisiyle Fakülte Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenir. Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin yapmakla sorumlu oldukları çalışmalar, Dekanlıkça klinik uygulamaların başlangıcında ilan edilir.

a) Öğrenciler; dördüncü sınıfta, tüm anabilim dallarının derslerinden yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için yapmakla yükümlü oldukları klinik/pratik çalışmalarını, ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Dördüncü sınıfta belirlenen asgari klinik/pratik uygulama sayısını dersin verildiği eğitim-öğretim döneminde, belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenciye yarıyıl/yıl sonu sınavı öncesi anabilim dalı başkanlıklarının teklifi ve Dekanlığın onayıyla telafi süresi verilebilir. Eksik olan işlerini telafi süresinde tamamlayamayan öğrenci yarıyıl/yıl sonu sınavına giremez ve eksik olan klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için bütünleme sınav tarihinden önce anabilim dalı başkanlıklarının teklifi ve Dekanlığın onayıyla belirlenecek tarihlerde telafi süresi verilebilir. Bu sürede klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayan dördüncü sınıf öğrencisi bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Verilen telafi süresinde de klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan dördüncü sınıf öğrencisi başarısız sayılır ve o klinik/pratik uygulamayı ve teorik dersini bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. Telafi süresi verilmediği durumlarda öğrenci başarısız sayılır ve o klinik/pratik uygulamayı ve teorik dersini bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

b) Öğrenciler; beşinci sınıfta, klinik bilimler bölümü, tüm anabilim dallarında, klinik uygulama sonu sınavına girebilmek için ilan edilen sayı ve türde uygulamayı klinik uygulama süresi içinde eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Beşinci sınıfta belirlenen asgari klinik/pratik uygulama sayısını eğitim-öğretim döneminde klinik uygulama süresi içinde belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenci klinik uygulama sonu sınavına giremez. Öğrenciye eksik olan klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için bütünleme sınav tarihinden önce anabilim dalı başkanlıklarının teklifi ve Dekanlığın onayıyla belirlenecek tarihlerde telafi süresi verilebilir. Öğrencinin, eksik kalan işlerini bütünleme sınav tarihine kadar tamamlaması gerekir.

c) Beşinci sınıfta klinik uygulama sonu sınavına girme şartlarını yerine getiren öğrenci önce klinik uygulama sonu pratik sınavına alınır. Klinik uygulama sonu pratik sınavında başarılı olan öğrenci, sözlü ve yazılıdan oluşan teorik sınava girme hakkı kazanır. Klinik uygulama sonu pratik sınavında başarılı olamayan öğrenci klinik uygulama sonu teorik sınava giremez ve bütünleme sınavına kalır. Sözlü sınavda ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden 3 kişilik bir sınav komisyonu oluşturulmalıdır.

ç) Anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumlarda diğer anabilim dallarından öğretim üyeleri sınav komisyonuna alınabilir. Klinik uygulama sonu teorik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin klinik uygulama sonu pratik sınavdaki başarısı saklı kalır ve bütünlemede sadece teorik sınava girer. Bütünlemede pratik sınavdan tekrar başarısız olan öğrenci, gelecek eğitim-öğretim yılında klinik uygulamaları tekrar eder. Bütünlemede teorik sınavdan tekrar başarısız olan öğrenci gelecek eğitim-öğretim yılında klinik uygulamaları da tekrar eder.

(4) Dördüncü sınıf klinik uygulamalar; ilgili eğitim-öğretim yılında klinik bilimlerde mevcut olan anabilim dallarının her birinde Dekanlıkça belirlenen gruplarda rotasyon ile en az 16 yarım iş günü sürelerde yapılır.

(5) Beşinci sınıf klinik uygulamalar; ilgili eğitim-öğretim yılında klinik bilimlerde mevcut olan anabilim dallarının her birinde Dekanlıkça belirlenen gruplarda rotasyon ile en az aşağıda belirtilen sürelerde yapılır:

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi                               En az 32 yarım iş günü

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi                           En az 16 yarım iş günü

Endodonti                                                           En az 16 yarım iş günü

Ortodonti                                                            En az 16 yarım iş günü

Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti)                      En az 16 yarım iş günü

Periodontoloji                                                     En az 16 yarım iş günü

Protetik Diş Tedavisi                                          En az 32 yarım iş günü

Restoratif Diş Tedavisi                                       En az 16 yarım iş günü

(6) Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri başarılı oldukları ve ön koşullarını sağladıkları klinik uygulaması olan derslerin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait klinik uygulama puanlarını/barajlarını yaz tatilinde ilgili anabilim dalının uygun görmesi durumunda yapabilir. Yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi ilgili anabilim dalları tarafından yapılır. Bu çalışmalar ders bilgi paketi formlarında belirtilen klinik/pratik uygulama miktarının %50’sini geçemez.

(7) Diş hekimliği fakültesinde teorik ve klinik/pratik bütünlük bulunduğundan öğrencilerin, ERASMUS ve değişim programları hariç fakülte dışında herhangi bir kurumda klinik/ pratik ders ve uygulaması yapması kabul edilmez.

Devam mecburiyeti

MADDE 21 – (1) Preklinik laboratuvar çalışmaları, tartışma, seminer, alan, klinik çalışmalar ve teorik derslere devam zorunludur. Derslerde yoklama yapılır. Teorik ders saatlerinin %30’undan, gözlem/klinik/uygulama/preklinik ders saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenciler o dersin final, bütünleme ve tek ders sınavına alınmaz.

(2) Derse devam durumları ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından takip edilir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, final sınavından önceki hafta içerisinde ilgili dersin sorumlusu tarafından Dekanlığa bildirilir ve liste Dekanlıkça ilan edilir.

(3) Sağlık raporları derslere devam yükümlülüğünü kaldırmaz.

(4) Uluslararası ya da ulusal yarışma, toplantı ve benzeri etkinliklere katılacak öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kararda belirtilen süreler için giremedikleri derslerin devamsızlıklarından muaf tutulur. Ancak öğrenciler bu süre içerisinde işlenen konulardan, ödevlerden ve uygulamalardan sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, final sınavı, klinik uygulama sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavlarıdır. Sınav programı akademik takvime uygun olarak ilgili sorumlu öğretim elemanının onayı alınarak Öğrenci İşleri Birimi tarafından hazırlanır ve her yarıyılın ilk ayı içinde Dekanlık tarafından ilan edilir. Gerekli görüldüğü hallerde herhangi bir sınavın tarihi yeni sınav tarihine en az 3 iş günü kalması şartı ile Dekanlıkça değiştirilebilir. Öğrenciler final sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından pratik, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludur. Bununla birlikte, beşinci sınıf öğrencileri, diş hekimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle klinik uygulama gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından pratik, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludur.

(2) Sınavlar, dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılır. Zorunlu hallerde Dekanlık, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir. Aynı gün içinde en fazla 3 sınav yapılabilir.

(3) Sınavlar test, test-yazılı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı, yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü olarak yapılması durumunda ilgili anabilim dalı öğretim elemanlarından 3 kişilik bir sınav komisyonu oluşturulur. Anabilim dalında yeterli öğretim elemanı olmadığı durumlarda diğer anabilim dallarından öğretim elemanı sınav komisyonuna alınabilir.

(4) Ara sınav ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerin yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavıdır. Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bu sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler, seminerler, sunumlar ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurul kararı ile belirlenir ve eğitim-öğretim yılının başlangıcından önce Dekanlık vasıtasıyla öğrencilere duyurulur. Yeni bir duyuru yapılmadığı takdirde bir önceki karar geçerlidir.

(5) Final sınavı, öğrencinin yarıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır. Bir dersin final sınavına girebilmek için derse devam zorunluluğunu yerine getirmek, teorik, pratik/klinik uygulaması olan derslerde istenen çalışmaları başarılı olarak tamamlamış olmak gerekir.

(6) Klinik uygulama sonu sınavı; klinik çalışmalarını eksiksiz tamamlayan, ilgili derse devam zorunluluğunu yerine getiren beşinci sınıf öğrencilerinin uygulama sonunda girdikleri sınavdır. Bu sınav ile ilgili esaslar anabilim dalları tarafından belirlenir ve klinik uygulama öncesinde ilan edilir. Bu sınav beşinci sınıflar için final sınavı hükmündedir.

(7) Bütünleme sınavı; final sınavı sonucunda başarısız olan öğrencilere sadece başarısız oldukları dersler için verilen final yerine geçen sınav hakkıdır. Final sınavından en az 15 gün sonra ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

a) Klinik uygulamalarda, eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin final veya klinik uygulama sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen dördüncü ve beşinci sınıf klinik uygulama öğrencileri, eksik kalan ödevlerini, ilgili dersin bütünleme sınav tarihinden öncesine kadar belirtilen telafi süresinde başarılı olarak tamamladıkları takdirde bütünleme sınavına girebilir.

b) Beşinci sınıf klinik uygulama sonu sınav notu başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına toplu olarak en son klinik uygulama grubunun klinik uygulama sonu sınavından en az on gün sonra ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasındaki bütünleme sınav döneminde alınır. Bununla birlikte bütünleme sınavında başarısız olarak bir sonraki eğitim-öğretim yılında bir klinik uygulama grubuna intibakı yapılan beşinci sınıf öğrencilerine bütünleme sınav hakkı, öğrencinin başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla takip eden klinik uygulama sonu sınav döneminde kullandırılabilir.

(8) Mazeret sınavı, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Final, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir.

a) Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretleri ve sağlıkları ile ilgili nedenlerle bu Yönetmeliğe uygun olarak aldıkları belgelerini mazeretlerinin bitiminden itibaren en geç üç iş günü içerisinde Dekanlığa vermek zorundadır. Mazeret sınavına girebilmek için sunulan raporlardan şehir dışı olanların kabulünde Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

b) Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı Dekanlıkça kesinleştirilir. Bu sınavlara katılacak öğrenciler giremedikleri ara sınavın müfredat programından sorumludur. Mazeret sınavı için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

(9) Tek ders sınavı; her yıl sonunda, klinik ve/veya pratik uygulaması olan derslerin birinden, klinik ve/veya pratik uygulama kısımlarından başarılı olup sadece teorik kısmından başarısız olan öğrenciler ile sadece teorik olan derslerin birinden başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır.

a) Öğrenciler, tek ders sınavına giriş başvurusunu bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş iş günü içerisinde yazılı olarak öğrenci işleri birimine yapar.

b) Tek ders sınavında başarılı olmak için en az CC harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

(10) Diş hekimliği eğitimine ait pratik uygulamalar, eğitim-öğretim yılı başında anabilim dallarınca ilan edilen ve öğrenci tarafından o eğitim-öğretim yarıyılı/yılı içinde yapılması zorunlu olan laboratuvar ve kliniklere ilişkin pratik çalışmalardır. Pratik uygulaması olan derslerin ara sınav ve final sınavlarında pratik sınav yapılıp yapılmayacağı, yapıldığı takdirde pratik uygulama ve teorik sınav notlarının sınav sonucuna katkı oranları ilgili anabilim dalı kurulu tarafından belirlenir ve Dekanlığa bildirilir. Pratik uygulaması olan derslerde, öğrencilerin final sınavlarına girme hakkı elde edebilmeleri için ilgili dersin pratik uygulamalarında aranan koşulları yerine getirmiş olmaları gerekir.

Sınavların geçerliliği

MADDE 23 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o sınavdan sıfır notu alır.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 24 – (1) Sınav evrakları derslerin sorumlu öğretim elemanları tarafından, ilgili eğitim-öğretim yılına ait sınav işlemleri bittikten sonra, imza karşılığı Öğrenci İşleri Birimine teslim edilir. Her türlü sınav kâğıtları, yetkili kurulların tespit edeceği esaslara göre sınava giriş tarihinden itibaren 2 yıl süre ile Dekanlık tarafından saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz

MADDE 25 – (1) Ara sınav, yarıyıl/yılsonu, klinik uygulama sonu, bütünleme, mazeret ve tek ders sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde bilgi sistemine girilerek öğrencilere duyurulur ve not onay formları öğrenci işleri birimine teslim edilir. Öğrenciler Dekanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle ilgili sınav sonuçlarına ilan edildiği tarih itibarıyla 3 iş günü içerisinde itiraz edebilirler. Dekan, sınav evrakını sınavı yapan öğretim elemanına 3 iş günü içerisinde incelettirir ve sonuç öğrenci işleri birimi vasıtasıyla öğrenciye bildirilir. İki iş günü içinde tekrar itiraz durumunda, Dekanlıkça belirlenen biri sınavı yapan öğretim elemanı olmak üzere, en az üç kişilik komisyona, itiraz süresini takip eden 3 iş günü içinde itiraz inceletilir, kesin karar Dekanlığa iletilir. Dekanlıkça sonuç gereği için öğrenci işleri birimine gönderilir.

(2) Sınavı yapan öğretim elemanının itiraz süresi içerisinde herhangi bir nedenle izinli olması halinde, ilgili itirazın sonuçlandırılması için 3 öğretim elemanının da Dekanlıkça belirlendiği komisyon tarafından aynı esaslarla değerlendirilir.

(3) Öğretim elemanının sınav sonucunun açıklanmasından sonraki 5 iş günü içerisinde kendisinin tespit ettiği maddi hata nedeniyle ders notu değişikliği talebi, Dekanlık tarafından öğretim elemanına verilen not değişikliği formunun doldurulması ve imzalanması halinde öğrenci işleri birimi tarafından işlenir ve ilgili öğrenciye de tebliğ edilir. Bu değişikliğin ders notu değişen öğrencinin aleyhine olması halinde ilgili öğrencinin sınava itiraz hakkı saklıdır.

Başarı notu hesaplaması

MADDE 26 – (1) Dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem içi çalışmaların ağırlığı %40, final/bütünleme sınavlarının ağırlığı %60’tır. Bu şekilde hesaplanan puana, ham başarı puanı denir. Ham başarı puanı 60’ın altında olan öğrenci, o dersten başarısız olur.

(2) Ders başarı notları mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Bu sisteme göre puanlar, başarı notu, katsayıları ve başarı durumu aşağıda belirtilmiştir:

Puanlar                Başarı Notu               Katsayı               Başarı Durumu

90 – 100                     AA                        4,00                 Başarılı

80 – 89                       BA                        3,50                 Başarılı

70 – 79                       BB                        3,00                 Başarılı

65 – 69                       CB                        2,50                 Başarılı

60 – 64                       CC                        2,00                 Başarılı

50 – 59                       DD                        1,50                 Başarısız

30 – 49                       FD                        1,00                 Başarısız

0 – 29                         FF                           0                    Başarısız

0 – 0                           DZ                           0                    Başarısız-Devamsız

0 – 0                           MF                          0                    Muaf

0 – 0                           BL                           0                    Başarılı

0 – 0                           BZ                           0                    Başarısız

0 – 0                           TR                           0                    Başarılı

(3) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Başarı notu DD, FD ve FF olan öğrenciler derslerden başarısız olup, bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavı ile ortalamaları belirlendiğinde DD, FD, FF notu alınan dersler ile başarı notu DZ olan dersler başarısız sayılarak eğitim-öğretimi takip eden ve/veya açıldıkları ilk yarıyılda/yılda tekrar edilir.

(4) Öğrencinin final sınavından en az 60 puan alması zorunludur. Bu koşulu sağlayamayan öğrenci bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavından en az 60 puan alamayan öğrencilere ham puanına bakılmaksızın dersten başarısız sayılarak FF notu verilir.

(5) MF (muaf) notu; yeterlilik ve muafiyet sınavları sonucunda başarılı bulunan öğrencilere verilir. Ortalamalara katılmaz.

(6) BL (başarılı) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarılı öğrencilere verilir.

(7) BZ (başarısız) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarısız öğrencilere verilir.

(8) TR (transfer) notu; Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı ve yatay geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere önceden almış oldukları ve denkliği intibak/muafiyet komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca tanınan dersler için verilir. TR notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

Not ortalaması

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin başarı durumu karne ya da transkriptlerinde, yarıyıl/ yıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten elde ettiği puan, o dersin AKTS kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

(2) Bir yarıyıl/yılın not ortalaması; o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, noktadan sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması ise öğrencinin, Fakülteye girişinden itibaren öğrenimi süresince bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak olan ağırlıklı puanlarının toplamının alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Sonuç, noktadan sonra iki hane olmak üzere gösterilir. Sonuçlarda, ondalık noktadan sonraki üçüncü sayı beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci sayıyı bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Yatay Geçiş, İntibak ve Ders Muafiyet İşlemleri, İlişik Kesme

ve Ayrılma, Öğrenci Değişim Programları, Mezuniyet Koşulları ve

Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt dondurma

MADDE 28 – (1) Öğrenciler haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok dört yarıyıl kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulduğu yarıyıl veya yılda sınavlara giremez.

(2) Kayıt dondurmaya ilişkin haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bu kişilere bakacak başka bir kimsenin bulunmaması sebebiyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi ve mazeretinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.

ç) Ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi.

d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

f) Öğrencinin tutukluluk hali.

g) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer hallerin ortaya çıkması.

(3) Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleriyle birlikte, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde Dekanlığa yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(4) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren on beş gün içinde başvurulması gerekir. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı şekilde işlem yapılır. Yarıyıl veya yıl içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci, ayrıldığı yarıyıl veya yıl başından itibaren öğrenimine devam eder. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, kayıt dondurma işlemi onaylandığı tarihten geçerli olur ve öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde, kayıt dondurma işlemi yarıyıl başından itibaren uygulanmaz. Ancak belirtilen nedenlerin devamı halinde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kayıt dondurmanın süresinin uzatılması yoluna gidilebilir.

(5) Sağlık kurulu raporu ile belgelenen ruhsal hastalığı nedeniyle kaydı dondurulan öğrencinin öğrenimine devam edebilmesi için sağlık durumunun uygun olduğunu belgelemesi gerekir.

(6) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yaptırır ve kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder. Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile Dekanlığa başvurmaları gerekir. Başvuru, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(7) Kaydı dondurulan öğrenci; öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Yatay geçiş, intibak ve ders muafiyet işlemleri

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin kurumlararası veya kurum içi fakültelerden yapılacak yatay geçiş, muafiyet ve intibak işlemleri; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, bu Yönetmelik ve Üniversitenin ilgili yönergesi hükümlerine göre yapılır. Yatay geçişler sadece güz yarıyılı başında gerçekleştirilir. Öğrencilerin yatay geçişlerinin kabulüne, ders muafiyetlerine ve intibak edilecekleri sınıflara fakülte yönetim kurulu karar verir.

(2) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran, kurumlar arası-kurum içi yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrenciler, daha önce aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç iki hafta içinde Dekanlığa daha önce eğitim-öğretim aldığı kurumun transkriptinin aslı, dilekçe, ilgili derslerin ayrıntılı içeriğini gösterir belge ile başvurur.

(3) Öğrencilerin; denkliği kabul edilen derslerden aldığı notlar, bu Yönetmelikte belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir, genel not ortalamasına katılmaz.

(4) Fakülteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavı ile yeniden Fakülteye kayıt hakkı elde eden öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları derslerin notları, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bu Yönetmelikte belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve ağırlıklı genel not ortalamasına dâhil edilir.

(5) Her eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren ilk iki hafta içinde yeni kaydolan öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre almaları zorunlu yabancı dil dersi muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavda mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 65 başarı notu alan öğrenciler bu dersten muaf sayılır. Kaydını muafiyet sınavından sonra yaptıran öğrenciler muafiyet hakkından yararlanamaz.

(6) Bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir önlisans veya lisans programına kayıtlı iken, ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek tekrar Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile herhangi bir üniversitenin lisans programındaki ilk iki yıllık dersleri başarı ile tamamlayarak önlisans diploması alan ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ile tekrar lisans programına başlayan öğrenciler; almış ve başarmış oldukları dersler için muaf olmak isteğiyle Dekanlığa kayıt olduğu eğitim-öğretim yarıyılının başlamasından itibaren, ilk iki haftası içinde dilekçe, transkript ve ilgili derslerin ayrıntılı içeriğini gösterir belge ile başvuruda bulunabilir. Konu, başvuruyu takiben bir hafta içinde 3 öğretim elemanından oluşan intibak/muafiyet komisyonu tarafından değerlendirilir ve daha sonra fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Fakülte intibak/muafiyet komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile öğrencinin yarıyıllardan hangisine intibak ettirileceği belirlenir. Programın kalan dersleri, kalan yarıyıl/yıllarda başarı ile bitirilmek zorundadır. Öğrencilerin kredi hesaplamalarında intibak ettirildikleri sınıftaki eş değerli dersin kredisi esas alınır.

(7) Eğitim-öğretimin İngilizce veya en az %30 İngilizce olması halinde hazırlık sınıfı muafiyet sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu ya da Yabancı Diller Yüksekokulunca görevlendirilen öğretim elemanları tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 30 – (1) Aşağıda sayılan hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencilerin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması.

b) Öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.

c) Açık öğretim fakültesi hariç, başka bir yükseköğretim programına kayıtlı olması.

(2) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi kendi ayrılma talepleri üzerine de olabilir. Bu takdirde öğrencilerin Dekanlığa yazılı olarak şahsen talepte bulunmaları zorunludur. İlişik kesme Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilir.

(3) Öğrencinin öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olması durumunda, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kaydı silinir.

(4) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeniyle kaydın yenilenmemesinden dolayı, Fakülte Yönetim Kurulu ile Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

Öğrenci değişim programları

MADDE 31 – (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde başvuran öğrenciler güz yarıyılından başlamak üzere bu üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları; Senato kararları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

Mezuniyet koşulları

MADDE 32 – (1) Öğrencinin eğitim-öğretimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:

a) Diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak.

b) Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü en az 300 AKTS’lik toplam kredi miktarını tamamlamak.

c) En az 2,00 (CC) genel not ortalamasını sağlamak ve Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

Diploma

MADDE 33 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel diş hekimliği bilimleri ön lisans diploması: İlk iki eğitim-öğretim yılındaki bütün derslerin sınavlarını başarmış olmak şartı ile diş hekimliği eğitimine başlayıp tamamlayamayan öğrencilerin ön lisans diploması alabilmesi ve meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

b) Diş hekimliği diploması: Fakülte akademik programında bulunan bütün dersleri, Ders Kurullarını, uygulamaları, klinik uygulama ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Diplomanın şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(2) Diplomasını kaybedenlere diplomaları yeniden düzenlenerek verilir. Düzenlenen bu diplomaya kaçıncı defa verildiği ve yitirme nedeni yazılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince disiplin iş ve işlemlerinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır ve bu Yönetmelik hükümlerine göre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılır.

Öğrencilerin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi

MADDE 35 – (1) Öğrencinin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi ile ilgili kurallar Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.

Tebligat ve adres bildirimi

MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencilerin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği daimî adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kaydolurken bildirdikleri adreslerini değiştirdikleri halde, bunu Dekanlığa dilekçe ile bildirmemiş veya yanlış ya da eksik bildirmiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri süremez.

Engelli öğrenciler

MADDE 37 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelenmiş olan engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkili ve sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.