10 Ekim 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31624

YÖNETMELİK

Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde Merkez bünyesindeki bölümlerde ilgili konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek ve teşvik etmek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde resmî ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

c) Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını paylaşmak.

ç) Alanla ilgili yayın yapmak, yayın yapılmasını desteklemek ve süreli yayın çıkarmak.

d) Sağlık sektörü ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, orta ve uzun süreli eğitim-öğretim programları geliştirmek ve düzenlemek.

e) Oluşturulacak bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amaçlarına uygun olan konularda çalışan lisansüstü ve doktora öğrencilerine yardımcı olmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçlarına uygun olan araştırma projelerinin başlatılması ve yürütülmesi konularında danışmanlık hizmetleri vermek.

g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından bir kişiyi çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesi için Rekörün onayına sunar. Müdüre görevi başında olmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

b) Danışma Kurulu ile Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını Yönetim Kuruluna sunmak, onay aldıktan sonra uygulamak.

d) Çalışmalarla ilgili yıllık raporları zamanında Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

f) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak ve onay alındıktan sonra uygulamak.

g) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

ğ) Yönetim Kurulunca hazırlanan Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi ile Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda iki kereden az olmamak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyuna esas olan görüş dikkate alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından sunulan, Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve değerlendirmek.

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini incelemek ve değerlendirmek.

ç) Müdürün önereceği proje grubu veya birimleri ile bunların başkanlarını seçme konusunda karar almak ve işleyiş kurallarını belirlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

e) Müdürün önereceği konular hakkında karar almak.

f) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

g) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma program taslağını değerlendirerek karara bağlamak.

ğ) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Merkez birimlerinin, çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.

h) Bir çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak.

ı) Üniversitenin tüm birimleri ile Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

i) Gerekli durumlarda ihtiyaç duyulan alanlarda Merkezde görev yapacak bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesi hakkında değerlendirme yapmak.

j) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Üniversite içinden veya istekleri halinde Üniversite dışından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz ve toplantıdaki kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yardımcı olabilecek görüşler bildirmek ve yeni çalışma konuları hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Her yıl birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinlikleri, görüş ve önerileri bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezde, ihtiyaç duyulması halinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkez çalışma birimleri ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Merkez çalışma birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.