9 Ekim 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31623

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.