9 Ekim 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31623

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIK GETİRME MERKEZİ TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 31/12/2014 tarihli ve 29222 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Getirme Merkezi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.