9 Ekim 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31623

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU KAPSAMINDA

DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEN DERSHANELER LEHİNE

İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ VEYA KİRALAMA YAPILMASINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini” ibaresi “sicil tasdiknamesini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı birlikte yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/2/2017

29990