4 Ekim 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31618

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KLİNİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Pamukkale Üniversitesi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (PAÜKAM): Pamukkale Üniversitesi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Klinik araştırmalar alanında küresel düzeyde marka değeri yaratarak dünyadaki klinik araştırma merkezleri arasında bilinen ve tercih edilen bir merkez haline gelmek.

b) Ülkemizin ve Üniversitenin dünyadaki klinik araştırmalar pazar payını arttırarak ülke ve Üniversite ekonomisine katkı sağlamak.

c) Dünya çapındaki klinik araştırma merkezlerinde bulunan evrensel standartlar ve niteliklerle rekabet edebilecek bilim insanları, araştırmacılar ve destek personeli yetiştirmek.

ç) Yeni ilaç geliştirme ve klinik araştırma bilimsel çalışmalarında farkındalık yaratarak bu çalışmalara aktif katılım sağlamak.

d) İlgililere bilimsel kanıta dayalı stratejik bilgi ve bilimsel rapor sunmak.

e) Klinik araştırma profesyonellerinin sürekli eğitimini sağlamak, konuya dönük mevcut bilgi ve deneyimlerin sürekli güncellenerek Merkezin uluslararası standartlarda işleyiş devamlılığını sağlamak.

f) Klinik araştırmalar ve Merkez işleyişleriyle ilgili bilgi teknolojileri altyapılarını hazırlayarak ulusal ve uluslararası veri tabanlarına entegre etmek; bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak girişimlere öncülük etmek.

g) Türkiye’nin klinik araştırmalar konusundaki potansiyelini uluslararası iş birlikleri ve platformlar aracılığıyla tanıtarak daha ileri seviyelere taşımak için çalışmalarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmayacağı hallerde yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder. Müdürün altı aydan fazla görevi başında olamayacağı hallerde görevi sona erer ve yerine yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyetleri düzenli bir şekilde yürütmek.

b) Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetimini yapmak.

c) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri almak.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

f) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi ile ilgili rapor hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği bir yardımcısı ile Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyetlerinin ve programlarının uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, program ve yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylamak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez personelinin uygulama, araştırma ve yayın konularındaki mali destek isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin esasları kararlaştırmak.

d) Gerekli görülen hallerde geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işlere ilişkin karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri hâlinde ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen on üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.