4 Ekim 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31618

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE İNSAN İLİŞKİLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve İnsan İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve İnsan İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve İnsan İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İnsan ilişkileri ve teknoloji alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak.

b) Akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak, projeler geliştirmek.

c) İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek, ilgili mevzuat kapsamında danışmanlık hizmetleri sunmak.

ç) Üniversitenin bölümlerinde insan ilişkileri ve teknoloji konularında yapılan çalışmaları desteklemek ve disiplinlerarası ortak çalışmalar yapılmasını sağlayacak bir platform oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaaliyet alanları şunlardır:

a) İnsan ilişkileri ve teknoloji alanlarını incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek.

b) İnsan ilişkileri ve teknoloji alanının kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.

c) İnsan ilişkileri ve teknoloji alanlarıyla ilgili çalışmalara ve aynı zamanda ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak ve karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunmak, ilgili mevzuat kapsamında danışmanlık yapmak, projeler sunmak ve yapmak.

ç) İnsan ilişkileri ve teknoloji alanlarında eğitimle ilgili programlar yapmak, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

d) Üniversitede insan ilişkileri ve teknolojiyle ilgili programlar açılmasını önermek ve mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında insan ilişkileri ve teknolojiyle ilgili dersler açılmasını teşvik etmek.

e) İlgili sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak ve çalışmalarına katılmak.

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle proje konularında iş birliği yapmak, ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişimi imkânlarını oluşturmak.

g) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt içinde ve yurt dışında bilim dergilerinde yayımlamak, süreli ve süresiz yayımlar çıkarmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Araştırma birimi üyelerinin ve diğer personelin seçimi ve görevlendirilmesiyle ilgili işlemleri yerine getirmek.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak yapılacak eğitim ve araştırma çalışmalarıyla plan, bütçe ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen Müdür dahil yedi üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdür tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az dört defa toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve Müdürle iş birliği içinde çalışmak.

b) Yeni araştırma, bütçe, ortaklık ve iş birliğiyle ilgili kararları görüşüp onaylamak.

c) Bu Yönetmelik kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitenin fakülte ve anabilim dalları öğretim elemanları, istekleri halinde ulusal ve uluslararası üniversite, enstitü ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ile insan ilişkileri ve teknoloji alanlarında araştırma ve uygulama yapan dernek, vakıf ya da özel sektör kuruluşlarında çalışan ve/veya insan ilişkileri ve teknoloji alanlarında deneyimli kişiler arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen Müdür dahil en az beş, en fazla yirmi bir üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş bildirmek ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.