4 Ekim 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31618

YÖNETMELİK

İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ YAŞLILIK ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İleri yaş (Yaşlanma): İnsanın doğumundan itibaren tasarlanması gereken; özellikle altmış yaştan sonra bilimsel araştırmalardan doğan bilgiler ışığında tasarlanan farklı uygulamalı hizmet modelleri ile yönlendirilmesi gereken bir yaşam dönemini,

b) Merkez: İstinye Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: İstinye Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Küresel ve ulusal çapta önem kazanan yaşlılık, yaşlanma ve ileri yaş kavramları üzerine bilimsel etik kurallarına uygun etkili araştırmalar yapmak ve bu araştırmalardan doğan bilgileri kaliteli uygulamalı hizmet modellerinin oluşturulmasında kullanmak.

b) İleri yaş ile birlikte gelen ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması adına disiplinler arası, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile istişare platformunu oluşturmak.

c) Bilgi ile yaşlanmanın sağlanması ile aktif, anlamlı ve gelişime açık bir yaşlılık dönemi inşa etmek.

ç) İleri yaştaki kişilerin yeniliklere açık, ömür boyu öğrenen ve bağımsız bir yaşam sürdürmeleri için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

d) Teorik bilgilerin paylaşılması için yazım külliyeleri, sempozyum, kolokyum, çalıştay, söyleşi ve benzeri bilimsel toplantıları organize etmek.

e) Yaşlıların yaşamlarını sıklıkla etkileyen sorunlar, riskler ve durumlar ile ilgili farkındalık yaratılmak üzere kampanyalar ve gönüllülük esasına dayanan projeler üretilmesini sağlamak.

f) Yaşlıların gerontolojik değerlendirme ve danışmanlık ile kişiye özel yönlendirmelerinin yapılmasını ve böylelikle yaşam kalitelerinin artırılmasını sağlamak.

g) Bakım veren profesyoneller, aile yakınları ve diğer aktörlerin alanında uzman akademisyenler tarafından eğitilmelerini ve danışmanlık hizmeti almalarını sağlamak.

ğ) Yaşlıların kamusal, toplumsal ve bilimsel dünyada temsilini sağlamak.

h) Yaşlıların yükünü hafifletecek olan ev içi düzenlemeler ve etkin erişilebilirlik ağı ile yaşlı dostu kentlerin inşa edilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği protokolleri hazırlanması için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

ı) Hizmetin hedef grubundan bağımsız, prensipte her sosyal hizmet türünde ve hedef grubunda kullanılabilir bir hizmet tasarım modeli geliştirmek yoluyla yaşlılık alanında net ve rasyonel bir hizmet üretim aşamasının ortaya koyulması için çalışmalar yapmak.

i) Bakıma muhtaç yaşlıların bakıma muhtaçlık sebeplerinin ve ihtiyaçlarının gerontolojik analizi ile kişiye özel bakım planının kamu yararı gözetilerek oluşturulması ve halkın kullanımına sunulması amacı ile Rektörlük onayı ile hastaneler, yaşlı bakım kurumları, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik, hemşirelik, eğitim bilimleri ve benzeri ilgililer ile iş birliği içerisinde çalışmak.

j) Uluslararası organizasyon ve üniversitelerle etkin bir iş birliği ağı kurmak ve ilişkide bulunmak; bu sayede bakım bilimi ve ileri yaş adına küresel güncel gelişmelerin iyi uygulama örneklerini takip etmek.

k) İstikrarlı ve sürdürülebilir, fayda sağlayan ve yaşlı odaklı; biyo-psiko-sosyal alanların tümünde insan onuruna yaraşır bir ileri yaş döneminin inşa edilmesi için gerekli önlemleri almak ve politikalar geliştirmek.

l) Yaşlıların yaşamlarını etkileyen sorunlar, gelişebilecek sağlık problemleri ve riskler konusunda farkındalık yaratmak, önleyici faaliyetler ve girişimlerde bulunmak.

m) Yaşlının karşılaşabileceği yaşlılığa bağlı ya da gelişebilecek anatomik bozukluklara bağlı sağlık problemlerini tespit etmek, önleyici faaliyetler geliştirmek, hasta yakını ve bakım profesyonellerine yaşlı bakım eğitimi vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel faaliyet alanı kapsamında; etik değerlere ve kurallara uygun çalışmalar ile bilgi üretimi, raporlanma, paylaşımı, değerlendirme ve bu bilgilerden yola çıkarak uygulamalı hizmet modeli önerileri sunmak.

b) Pratik faaliyet alanında; ileri yaş ve bakım bilimi alanında uygulamalı eğitimler vermek, danışmanlık ve koordinasyon hizmeti sağlamak, yeni projeler üretmek ve uygulamak.

c) Ortak iletişim ağının kurulması için; ulusal ve uluslararası kapsamda alanda çalışan diğer üniversite ve bilim dalları, kamu çalışanları ve yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, araştırma ve uygulama merkezleri, aile yakınları ile etkin bir iletişim ağı kurmak.

ç) Toplumsal temsil faaliyetleri için hizmet üreticilerinin, basın mensuplarının ve toplumun farklı kesimlerinin bilinçlendirilmesi, eğitim verilmesi, farkındalık oluşturulması ve gönüllülük çalışmaları yürütülmesine çalışmak.

d) Bakım verenlerin desteklenmesi için destek ve danışma hattı kurmak.

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla AR-GE çalışmaları ve projeler yapmak.

g) Araştırma-geliştirme (AR-GE) laboratuvarı oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin özellikle gerontoloji alanında araştırmaları ve uluslararası alanda bu konuda çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir ve lüzumu halinde görevlendirildiği usule uygun olarak görevden alınabilir.

(2)  Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdür ile iş birliği içinde Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olur. Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi Müdür Yardımcısı yönetir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

(3)  Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, onun da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemlisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalarını düzenli bir şekilde yönetmek ve Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğe bilgi vermek.

c) Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapmak.

ç) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

d) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlamak.

f) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

g) Müdür, Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Ayrıca Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygular.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin; Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden birer öğretim üyesi olmak üzere Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Üç kez arka arkaya veya toplam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşmüş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.

ç) Araştırma, uygulama ve yayım konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma raporunu hazırlamak ve raporları Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin mali işlemlerinin, gelir ve gider dengesinin koordine edilmesine destek olmak.

f) Müdürün, yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje ve eğitim grupları

MADDE 12 – (1) Proje ve eğitim grupları; Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur. Proje ve eğitim grupları, proje konusuna uygun yeter sayıda uzmandan oluşturulur. Proje ve eğitim gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük aracılığı ile diğer kurum ve kuruluşlardan uzmanlar görevlendirilebilir.

Proje ve eğitim gruplarının görevleri

MADDE 13 – (1) Proje ve eğitim gruplarının görevleri; Merkezin amacına uygun projeler üretmek ve bunları uygulamaya koymaktır.

(2) Proje ve eğitim grupları adına proje yürütücüsü tarafından, proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna proje ile ilgili durum raporu sunulur. Durum raporlarına göre devamında yarar görülmeyen ve sona erdirilmesi gereken projeler, süresi sona ermeden proje ve eğitim gruplarınca gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir. Proje ve eğitim gruplarının iş birliği içerisinde çalışmaları gerekir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.