4 Ekim 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31618

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BAUM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bilgisayar bilimleri konusundaki araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, düzenlemek.

b) Bilgisayar bilimleri ile ilgili konularda araştırma ve uygulama yapacak öğrencilerin ve nitelikli insan gücü yetişmesini teşvik etmek ve yardımcı olmak.

c) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamak adına bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak.

ç) Araştırma ve uygulama için diğer yerli, yabancı, ulusal veya uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Türkiye’nin bilgisayar bilimleri alanında ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren konu ve sorunları, ilgili kurumlar ile işbirliği yaparak incelemek ve çözümlemeye yardımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyonları gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

b) Bilgisayarla ilgili her türlü eğitim, araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan kamu ve özel kuruluşlar ile kişilerin yararlanmasını sağlamak.

c) Bilimsel anlamda yürütülen yurt içi ve yurt dışındaki projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyonları hazırlamak.

ç) Üniversitenin diğer üniversiteler, sanayi kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ve yurt dışındaki organizasyonlar ile işbirliği çerçevesinde ihtiyaç duyulan uygulamaları gerçekleştirmek.

d) Bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerektiğinde bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek ve özendirmek.

e) Bilgisayar destekli uygulamalardan tüm kurum ve kuruluşların yazılım ve donanım alanında ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.

f) Bilgisayar yazılım ve donanımı ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

g) Faaliyet alanları ile ilgili seminer, kurs, konferanslar ve diğer bilimsel toplantıları düzenlemek ve sertifikalar vermek.

ğ) Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

h) Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, web güvenliği, web tasarımı, web programlama ve yazılım güvenliği hizmetlerini, Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği yaparak yürütmek.

ı) Üniversitenin ana sunucularının ve genel ağların güvenliğini sağlamak; sağlıklı ve kesintisiz işlemesini temin etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki üyeyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunamadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Rektöre sunmak.

c) Yurt içi ve yurt dışı eğitim, öğretim, araştırma ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.

ç) Araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin altı aylık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdürün yerine vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanı ve Rektörün Üniversitenin öğretim elemanları arasından görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile yılda en az dört defa Merkezin faaliyetlerini görüşmek üzere toplanır. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından fazlasının katılımıyla toplanabilir ve toplantı yeter sayısının oy çokluğu ile karar alabilir. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Müdür ve yardımcılarının dışındaki üyelerin mazereti sebebiyle Yönetim Kurulu toplantılarına katılamayacak olması halinde, temsil ettikleri birimdeki yardımcılarının katılımıyla toplantı yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları kapsamında çalışma düzenini tespit etmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programı ile altı aylık faaliyet raporunu görüşerek hazırlamak.

c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, bilgisayar ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

ç) Yürütülecek projelerle ilgili çalışma ilkelerini belirlemek, gerekli çalışma gruplarını ve laboratuvar ortamını sağlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek.

e) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyaçlarını belirlemek ve görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak üzere Müdüre önermek.

f) Üniversiteye bağlı bölüm ve birimlerdeki bilgi teknolojileri standartları ve bu sistemler arasındaki teknik uyumluluğu sağlayacak önlemleri belirlemek ve gerekli işbirliğini sağlamak.

g) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini inceleyerek, uygun görüleni değerlendirmek, öneriler sunmak ve destekleme şeklini belirlemek.

ğ) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Yönetim Kurulunun önerisi ve Müdürün teklifi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.