3 Ekim 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31617

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/2017 tarihli ve 30125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlara, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olabilirler. Bu öğrencilerin aldıkları ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemleri, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından, 10 uncu maddeye göre yapılır.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları kurumun onayı, özel öğrenci olarak gelmek istedikleri programın anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversitedeki lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(3) Özel öğrenci gönderimi ve kabulünde, ilgili mevzuat hükümleri ve enstitü kurulunun belirleyeceği esaslar uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Lisansüstü programlarda öğrenciler başka lisansüstü programlardan ders alabilirler. Alınan bu dersler okudukları programdan mezun olmak için gerekli asgari ders kredisine sayılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Seminer dersi, bu dersi almış ve başarısız olmuş olan öğrenciler için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile sonraki dönemlerde yüksüz açılabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/7/2017

30125

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/11/2017

30240

2-

4/4/2019

30735

3-

9/7/2020

31180

4-

2/4/2021

31442