3 Ekim 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31617

YÖNETMELİK

İstanbul Kent Üniversitesinden:

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Eğitim öğretim yarıyılı başladıktan sonra kayıt sildirme talebinde bulunan öğrencilerin program ücretleri iade edilmez. Ancak kesin kaydı gerçekleşmiş olup eğitim öğretim yarıyılı başlamadan önce kayıt sildirme talebinde bulunan öğrencilere program ücretinin %50’si iade edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programı belirten belgeler ve enstitü kurulunca istenen diğer belgeleri de ekleyerek akademik takvimde belirtilen süreler içinde enstitü sekreterliğine başvururlar.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulünde ilgili üniversitenin YÖK tarafından tanındığına dair resmi yazı gerekir. Tanınma yazıları bulunmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/3/2018

30371

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/6/2020

31152

2-

29/9/2020

31259