3 Ekim 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31617

YÖNETMELİK

Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GSU-TTM): Galatasaray Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitedeki bilgi birikimi ve teknolojinin toplumun ihtiyaç duyduğu ürün veya süreçlere dönüştürülmesini, Üniversite-sanayi iş birliği ile araştırma-geliştirme faaliyetlerinin nicelik ve nitelik yönünden arttırılmasını, araştırma-geliştirme projelerinin Üniversite dışı finansal destekleme programlarından daha fazla yararlanmasını, Üniversite kaynaklı buluşların korunarak ticarileştirilmesini ve girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde teknoloji transferi konusunda farkındalık oluşturmak üzere tanıtım ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.

b) Üniversite öğretim elemanlarının akademik bilgi birikimine ve deneyime sahip olduğu konular hakkında sanayi kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılmasına ve bilgi alışverişine imkan sağlayan bilişim altyapısı oluşturmak.

c) Üniversite-sanayi iş birliği projelerinin oluşturulmasında aracılık yapmak, iş birliği anlaşmalarının hazırlanmasında, yürütülmesinde ve idari işlemlerde karşılaşılabilecek sorunların çözümünde destek olmak.

ç) Talepte bulunan paydaşlara ulusal ve uluslararası proje hazırlama eğitimleri düzenlemek ve proje yazmada yardımcı olmak.

d) Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ile iş birliği yaparak, Üniversite bünyesinde gerçekleşen tüm araştırma-geliştirme faaliyetlerinin izlenebilmesi için bir bilişim altyapısı oluşturmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite adına iş birliği, ortaklık, hizmet ve danışmanlık sözleşmeleri yapmak.

f) Üniversitede lisans/lisansüstü eğitim-öğretim programları kapsamında yürütülen araştırmaların sanayi iş birliği ile yapılmasını teşvik etmek.

g) Finansal destek programları hakkında farkındalık oluşturmak, kaynaklara erişim, ortak bulma ile proje hazırlama, bütçe planlama, başvuru ve yürütme hakkında destek olmak.

ğ) Üniversite bünyesinde fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturmak, patent/faydalı model/endüstriyel tasarım tescil başvurularını teşvik etmek, ön araştırma, tescil ve tescil sonrası mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dâhil olmak üzere tüm teknoloji transferi süreci boyunca destek olmak.

h) Üniversitenin öğrencileri ile akademik ve idari personelinin girişimcilik ekosistemine erişmesine, şirketleşme sürecine hazırlanmalarına ve şirket kurmalarında destek olmak.

ı) Proje geliştirilmesi ve iş birlikleri oluşturulmasına destek olmak için proje pazarı ve proje yarışması etkinlikleri düzenlenmek.

i) Merkezin amaçlarına uygun türde etkinliklere Üniversiteyi temsilen iştirak etmek.

j) Teknoloji transferi ile ilgili iş birliği ağlarına ortak olmak, diğer teknoloji transferi merkezleri, teknopark ve teknokent gibi araştırma-geliştirme alanları ile Merkezin amacına uygun ortak faaliyetler yürütmek.

k) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektörün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün altı ayı geçmemek kaydıyla görevi başında bulunmadığı durumlarda müdür yardımcısı, müdür yardımcısının da bulunmadığı durumlarda ise en kıdemli üyeden başlamak üzere Yönetim Kurulu üyeleri Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.

c) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, kırtasiye, tefrişat, sarf malzemeleri ve benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektöre sunmak.

ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile iş birliği yapmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere; Müdürün önerisiyle Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak, çalışma programını karara bağlamak.

b) Rektöre sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkeze gelen iş, iş birliği ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

d) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda mali konulara ilişkin kararlar almak.

e) Danışma Kurulu üyeleri konusunda Rektöre öneride bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki mesleğinde temayüz etmiş veya uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur.

(2) Süresi sona eren Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda Merkezin faaliyetleri ile ilgili rapor hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.